ПИСМА

Писмо Изх.№ 24-30-17 Дата: 10.06.2014 год. 1. Попада ли лицето (като член на семейство на гражданин на ЕС, чиято държава по пребиваване е България) в кръга на лицата по чл. 33, ал. 1 от ЗЗО, които са задължително осигурени в НЗОК

Писмо Изх. № 24-34-66 Дата 24.06.2014 год. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 163а, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 24-29-174 Дата: 23.06.2014 год. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях ли

Писмо Изх. № 94-Х-80 Дата: 16.06.2014 год Относно: Задължително здравно осигуряване на руска гражданка, която пребивава продължително в Република България

Писмо 5_ 53-00-62/10.05.2014 г. Задължено ли е дружеството при продажба на горивото, на основание чл. 118, ал. 10 от ЗДДС, да подаде данни на Националната агенция за приходите (НАП)?

Писмо 5-20-00-197/20.05.2014 Какъв е редът за отразяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски и лихвите по тях и постъпилите плащания от едноличния търговец в качеството му на осигурител и в качеството му на самоосигуряващо се лице

Писмо 5_ 20-00-182/13.05.2014 г Явява ли се данъчнозадължено лице за данък върху превозните средства съгласно чл. 53 от ЗМДТ съпругата за придобития по време на брака лек автомобил, при положение, че съпругът е категоризиран като лице с трайни увреждан

Писмо 5_ 53-00-75/13.05.2014 г. Задължително ли във фактурите трябва да има гриф „оригинал” ако се издават от лица, които не са регистрирани по ЗДДС?

Писмо Изх. № 53-04-278 / 13.05. 2014 г. Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък, платен въз основа на изпълнителния лист ?

Писмо 5-23-22-768/13.05.2014 г.Законосъобразно ли са внасяни здравноосигурителните вноски и правомерно ли са подавани данни с декларации образец № 1( приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8/ 2005 г.) и с декларации образец № 6

Писмо 05-23-22-582/09.05.2014 г. Какъв е редът и какви документи, удостоверяващи принадлежността на лицето към система на здравно осигуряване в страна извън България следва да се отразят в допълнителния регистър, за да се включи лицето в системата за

Писмо Изх. № 53-04-313/09.05.2014 г. Следва ли да се начислява ДДС при извършване на посочените сделки (при положение, че парите ще бъдат заплатени на кредитора по изпълнителното дело, без да постъпват по сметката на дружеството длъжник)?

Писмо Изх. № 20-00-199/30.05.2014 г. РЛ е регистрирано за целите на ДДС в Румъния и е сключило договор за наем на сондажно оборудване и услуги за обслужващ персонал за строителен обект в България, с дружество регистрирано по ЗДДС в България.

Писмо Изх. № М-24-31-94 Дата: 07.05.2014 год Относно: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по договор за предоставяне на концесия за строителство

Писмо Изх. № 53-00-69/13.05.2014 г. Къде е мястото на изпълнение на доставката на услуга, свързана с транспортиране на стоката в посочения случай и правилно ли е начислен ДДС в Гърция?

Писмо Изх. № 94-Н-184 Дата: 21.05.2014 год. ОТНОСНО: Удостоверяване на период, за който се отнася осигурителния доход в сметката за изплатени суми и служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА