ПИСМА

Писмо Изх. № 53-04-296/08.05.2014 г. Ще се считат ли за освободени доставки по смисъла на чл.45, ал.3 от ЗДДС продажбите на гореописаните имоти или доставките ще са облагаеми и дружеството следва да начислява ДДС?

Писмо Изх. № 53-00-60 10.05.2014 г. Предвид липсата на специална норма в ЗКПО, която урежда облагането на разходи, свързани с предоставяне на ваучери за подаръци, следва ли същите да се разглеждат като разходи за реклама, респективно подлежат ли на облага

Писмо Изх. № 20-00-188/15.05.2014 г. Следва ли да се отрази в колона 23 на дневника за продажби извършена доставка на услуга към дружество, установено на територията на САЩ?

Писмо Изх. № 04-14-5 Дата: 27.05.2014 год. Освен сумите за обезщетение за положен извънреден труд, следва ли да бъдат обложени с данък по реда на ЗДДФЛ и лихвите за забава?

Писмо Изх. № 95-00-21 Дата: 09.05.2014 год. Относно: уведомяване и удостоверяване на приложимото законодателство в сферата на социалната сигурност

Писма Изх. № М-24-33-95 Дата: 07.05.2014 год. ОТНОСНО: данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски върху възнагражденията на съдебните заседатели

Писмо Изх. № 92-00-1007 Дата: 26.5.2014 год. Удостоверението по чл. 87, ал. 6 от ДОПК се издава за наличие или липса на безспорни публични задължения на лицето

Писмо Вх.№ 9600207 от 16.05.2014 ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки и услуги, по които получатели са командвания/ щабове на Организацията на Северноатлантическия договор

Писмо Изх. № М-24-31-7 Дата: 07.05.2014 год. Относно: приложение на разпоредбата на чл. 55 и чл. 36а от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх. № 26-И-152 Дата: 27.05.2014 год. Относно: прилагане разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване при уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи.

Писмо Вх.№ 9600229 от 29.05.2014 3. Закупени коли втора употреба от дилър на стоки втора употреба по чл.143 от ЗДДС на територията на България с произход страни от ЕС.

Писмо Вх.№ 9600218 от 23.05.2014 1. Българското дружество посредник ли е в тристранна операция при продажбата на стоки на френски контрагент и на фактурата към същия следва ли да се изписва чл.28с/Е//3/77/388ЕЕС?

Писмо Изх. № 12-00-198 Дата: 26.05.2014 год. Относно: възможности за ползване на данъчни облекчения по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) от физически и юридически

Писмо Изх. № 24-34-55 Дата: 08.05.2014 год. Относно: данъчно третиране на приходи от услуги, реализирани от Национална служба …………… съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Писмо Вх.№ 94-00-115 от 22.05.2014 Относно: Данъчно облагане и задължително осигуряване на членовете на контролния съвет на кредитна кооперация

Писмо Изх. № 39-00-1 Дата: 09.05.2014 год. право на преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделски производители за 2014 г

Писмо 3_1197/12.05.2014г. Относно: начин на документиране и доказване извършването на транспортна или спедиторска услуга съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА