ПИСМА

Писмо 2_531-1/08.05.2014г. Какъв документ следва да се издаде за допълнително възникнали транспортни разходи при корабно снабдяване със стоки, за които е оформена износна митническа декларация съгласно чл.32, ал.2 от ЗДДС? Разходите се заплащат от получат

Писмо Вх.№ 9600212 от 20.05.2014 Предстои продажба на имота, който не е нова сграда по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС и съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, доставката следва да се счита за освободена и да не се начислява ДДС

Писмо 2_462-3/12.05.2014г. .Следва ли да се третира като освободена доставка на основание чл.41, ал.1 от ЗДДС, доставката по провеждане на обучение по ключови компетентности по договор ESF-…………. по ОП РЧР

Писмо Вх.№ 9600206 от 16.05.2014 Как да се процедира с ДДС по авансите, което е внесено в бюджета. При разваляне на сделката фирмата е длъжна да върне парите на клиентите. След като фирмата вече не е регистрирана по ЗДДС няма как да издаде КИ

Писмо Изх. № 08-Б-4 Дата: 27.05.2014 год. Определяне на данъчната основа за облагане на нежилищен имот на предприятие, върху което е учредено право на ползване на физическо лице

Писмо Изх. № 24-32-5 Дата: 30.05.2014 год Относно: данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облага

Писмо Изх. № 24-34-44 Дата: 09.05.2014 год. Относно: данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Писмо Изх. № 92-00-574 Дата: 23.05.2014 год. когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по този закон лице, публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъж

Писмо Изх. № 04-11-7 Дата: 31.05.2014 год Относно: прилагане на нулева ставка на данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки и/или услуги от Съюзно командване по трансформацията на НАТО

Писмо Изх. № 26-Д-206 Дата: 27.05.2014 год. Относно: данъчни ефекти по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), възникващи от обезценен заем

Писмо Изх. № М-24-33-18 Дата: 30.05.2014 год. Относно: данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия в аспект на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Писмо Изх.№ 24-31-35 Дата: 27.05.2014 год. Относно: приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

Писмо Изх. № М-24-33-41 Дата: 23.05.2014 год Относно: подаване на данни чрез клавиатура на електронната система с фискална памет (ЕСФП) при доставка на гориво

Писмо Изх. № 24-02-91 Дата: 09.05.2014 год Относно: прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на продажба от физическо лице на недвижими имоти

Писмо Изх. № М-94-А-405 Дата: 09.05.2014 год. Следва ли на служителите, изпълняващи длъжностите шофьор и регионален мениджър, да се издават заповеди за командировка и да се изплащат дневни командировъчни пари?

Писмо 2_631-1/31.05.2014 г. може ли при продажба на автомобил придобит при ВОП да се приложи специалния ред на облагане на маржа на цената, или е задължително да се начисли ДДС по общия ред на ЗДДС?

Писмо Вх.№ 08002 от 27.05.2014 Относно: Последователност на обвързване на постъпили плащания за непогасени изискуеми данъци, администрирани по ЗМДТ

Писмо Вх.№ 96-00-194 от 09.05.2014 дружеството следва ли да издаде протокол по чл.117 от ЗДДС и дали сделката се регистрира в дневника за покупки без право на данъчен кредит?

Писмо Изх. № 53-04-142/30.05. 2014 г. Как следва да се третират получените средства, които ще бъдат изплатени като възнаграждения на наетите по граждански договор лица от АД във връзка с изпълнението на дейностите по проекта?

Писмо 2_639/23.05.2014г. При продажба на автомобилите следва ли да се съобразите с основата върху която е начислено ДДС от митническия служител или във фактурата следва да посочите себестойността им, която включва сумата по договора за покупко-продажба, р

Страници

Subscribe to RSS - ПИСМА