Лихва просрочие по лизингов автомобил от Германия

Публикувано от Анонимен on Нед., 06/21/2009 - 20:07

Имаме договор за лизинг с немска фирма с VAT – номер от Германия за лек автомобил 6+1. При придобиване на лекия автомобил по ВОП сме начислили ДДС върху цялата главница по лизинговия договор с протокол по чл.117. Поради забава в плащането на дължима месечна вноска ни е начислена лихва за неустойка, за която са ни издали фактура без ДДС. Трябва ли да начислим ДДС върху неустойката с протокил по чл.117 на някакво основание и трябва ли да увеличим основата на автомобила с тази стойност.

Публикувано от Анонимен on Нед., 06/21/2009 - 20:07

Permalink

Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката от получателя или от трето лице, с изключение на плащания на лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер. Съгласно чл.86 от Закона за задълженията и договорите неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението. Същите, когато имат обезщетителен характер, съгласно ЗДДС, не са елемент от данъчната основа. Ако неустойките имат санкционен характер, съгласно ЗЗД, т.е. уговорени са като допълнителна санкция (в допълнение към тази, която компенсира неизпълнението на договора и представляват заместваща престация), то техния размер следва да бъде включен в данъчната основа на доставката.

Преценете и в зависимост от това дали начислената лихва е обезщетение или санкционна ще процедирате по два различни начина. Ако има обезщетителен характер под формата на неустойка то тогава това не е доставка по смисъла на ЗДДС, а паричен поток. И в този случай не издавате протокол по чл.117 от ЗДДС. В случай, че заплатената неустойка има санкционен характер то тя попада в обхвата на ЗДДС и подлежи на облагане. В този случай начислявате данъка като издавате протокол по реда на чл.117, ал.1 от ЗДДС.

С тези разходи не се коригира балансовата стойност на автомобила, защото те не водят до икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на актив. Признавате я за текущ разход.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет минус две