MOSS - режим извън ЕС

От 1 януари 2015 г. влязоха в сила нови правила за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път. Считано от тази дата, установените извън Европейския съюз лица, които извършват доставки на такива услуги към нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в държави-членки на ЕС, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени потребителите (държава членка на потребление). Доставките се облагат с данък върху добавената стойност в държавата-членка на ЕС, в която получателите на тези услуги са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават. С цел намаляване на административната тежест за неустановените на територията на ЕС лица е въведен специален режим на облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпръскване и услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица (юридически или физически лица), установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на ЕС – режим извън Съюза. За да няма нужда доставчиците, установени извън ЕС да се регистрират във всяка държава-членка на ЕС, в която доставят въпросните услуги на клиенти, режимът им позволява да се регистрират еднократно и да подават справки-декларации по ДДС само в една държава членка на ЕС по свой избор. Специалната регистрация по ДДС за режим „извън Съюза“ е приложима само за неустановени и нерегистрирани за целите на ДДС на територията на ЕС лица. Регистрацията и подаването на справки-декларации по режим извън Съюза се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система MOSS.

Новите правила разширяват режима, който бе в сила до 2015 г. за доставки на услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица от доставчици, които не са установени в Европейския съюз (VOES).

Специалният режим не е задължителен, а представлява мярка за опростяване на административната тежест вследствие на промяната на правилата, уреждащи мястото на доставка за целите на ДДС и задължението за облагане с ДДС в държавата членка на ЕС, където е установен получателят по доставката (клиентът). В глава осемнадесета от българския ЗДДС (в сила от 01.01.2015 г.) са определени правилата и начинът за облагане и деклариране на доставките по този режим.