МСФО и МСС

МСФО 1 - Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

ЦЕЛ

1. Целта на настоящия Международен стандарт за финансовo отчитане (МСФО) е първите финансови отчети на предприятието по МСФО, както и неговите междинни финансови отчети за част от периода, обхванат от тези финансови отчети, да съдържат висококачествена информация, която:

а) е ясна за ползвателите и съпоставима за всички представени периоди;

б) дава подходяща начална точка за счетоводно отчитане по МСФО; и

в) може да се създаде при разходи, които не надхвърлят ползите за ползвателите.

ОБХВАТ

2. Предприятието прилага настоящия МСФО:

МСФО 2 - Плащане на базата на акции

ЦЕЛ

1. Целта на настоящия МСФО е да се регламентира финансовото отчитане, когато едно предприятие извършва сделки с плащане на базата на акции. По-конкретно, той изисква от предприятието да отрази в своята печалба или загуба и финансово състояние ефектите от сделките с плащане на базата на акции, включително разходите, свързани със сделки, при които на наетите лица се предоставят опции за акции.

ОБХВАТ

2. Предприятието прилага настоящия МСФО при отчитането на всички сделки с плащане на базата на акции,
включително:

МСФО 3 - Бизнес комбинации

ЦЕЛ

1. Целта на настоящия МСФО е да определи финансовото отчитане в предприятие, когато то осъществи бизнес комбинация. По-конкретно стандартът определя, че всички бизнес комбинации се отчитат, като се прилага методът на покупката. Следователно придобиващият признава разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания по техните справедливи стойности към датата на придобиване, като също така признава репутация, която впоследствие се проверява за обезценка, вместо да се амортизира.

ОБХВАТ

МСФО 4 - Застрахователни договори

ЦЕЛ

1. Целта на настоящия МСФО е да специфицира финансовото отчитане на застрахователни договори от всяко предприятие, което издава такива договори (описано в настоящия МСФО като застраховател), до момента, в който Съветът завърши втората фаза на своя Проект за застрахователните договори. В частност настоящият МСФО изисква:

а) ограничени подобрения в счетоводното отчитане на застрахователните договори от застрахователите;

МСФО 5 - Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности

ЦЕЛ

1. Целта на настоящия МСФО е да се посочат счетоводното отчитане на активи, държани за продажба, и представянето и оповестяването на преустановени дейности. В частност МСФО изисква:

а) активи, които удовлетворяват критериите за класифициране като държани за продажба, да бъдат оценявани по по-ниската от балансовата стойност и справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата, и амортизацията на тези активи да бъде преустановена; и

МСФО 6 - Проучване и оценка на минерални ресурси

ЦЕЛ

1. Целта на настоящия МСФО е да се конкретизира финансовото отчитане на проучването и оценката на минералните ресурси.

2. В частност, МСФО изисква:

а) ограничени подобрения в съществуващата счетоводна практика относно разходите за проучване и оценка;

б) предприятията, признаващи активи по проучване и оценка, да преценяват тези активи за наличие на обезценка в съответствие с настоящия МСФО и да измерват всяка обезценка в съответствие с МСФО 36 Обезценка на активи;

МСФО 7 - Финансови инструменти: оповестяване

ЦЕЛ

1. Целта на настоящия МСФО е да се изисква предприятията да правят оповестявания в своите финансови отчети, които дават възможност на ползвателите да оценят:

а) значението на финансовите инструменти за финансовото състояние и резултати на предприятието; и

б) естеството и степента на свързаните с финансовите инструменти рискове, на които е изложено предприятието през периода и на отчетната дата, както и начина, по който то управлява тези рискове.

МСФО 8 - Оперативни сегменти

ОСНОВЕН ПРИНЦИП

1. Предприятието оповестява информация, за да позволи на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и финансовите резултати на бизнес дейностите, в които то предприема, и икономическата среда, в която оперира.

ОБХВАТ

2. Настоящият МСФО се прилага за:

а) отделните или индивидуални финансови отчети на предприятие:

i) чиито дългови или капиталови инструменти се търгуват на публичен пазар (вътрешна или чуждестранна фондова борса или извънборсов пазар, включително местни и регионални пазари), или

МСС 1 - Представяне на финансови отчети

Преработен 2003 година

ЦЕЛ

1 Целта на настоящия стандарт е да се определи база за представяне на финансовите отчети с общо предназначение, за да се осигури сравнимост на финансовите отчети на предприятието, както с неговите финансови отчети от предходни отчетни периоди, така и с тези на други предприятия. Настоящият стандарт определя общите положения за представяне на финансовите отчети, предоставя указания и насоки за тяхната структура и минималните изисквания за съдържанието на тези финансови отчети.

ОБХВАТ