МСФО и МСС

МСС 23 - Разходи по заеми

ЦЕЛ

Целта на настоящия стандарт е да се определи счетоводното третиране на разходите по заеми. Стандартът като правило изисква незабавното признаване като разход на разходите по заеми. Като разрешено алтернативно третиране обаче той дава възможност за капитализация на разходите по заемите, които пряко могат да се отнесат към придобиването, строителството или производството на отговарящ на условията актив.

ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт следва да се прилага при счетоводното отчитане на разходите по заеми.

МСС 24 - Оповестяване на свързани лица

ЦЕЛ

1. Целта на настоящия стандарт е да се осигури опростяването в счетоводните отчети на предприятието на информацията, необходима за насочване на вниманието към възможността финансовото състояние и резултатите от дейността да са повлияни от съществуването на свързани лица и от сделки и неуредени салда с такива лица.

ОБХВАТ

2. Настоящият стандарт се прилага за:

а) идентифициране на взаимоотношения и сделки на свързани лица;

б) идентифициране на неуредени салда между предприятието и свързаните с него лица;

МСС 26 - Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване

ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт се прилага при финансови отчети на планове за пенсионно осигуряване, ако се изготвят такива отчети.

2. Понякога плановете за пенсионно осигуряване се наричат „пенсионни схеми“, „суперанюитетни схеми“ или „схеми за пенсионно осигуряване“. Настоящият стандарт разглежда плана за пенсионно осигуряване като отчитащо се предприятие, което е различно от това на работодателите на участниците в него. Всички останали стандарти се прилагат за финансовите отчети на планове за пенсионно осигуряване в степента, в която не са заменени от настоящия стандарт.

МСС 27 - Консолидирани и индивидуални финансови отчети

Преработен 2000 година

ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт следва да се прилага при изготвянето и представянето на консолидирани финансови отчети за групи от предприятия под контрола на компания майка.

2. Настоящият стандарт не разглежда методите за отчитане на бизнес комбинации и техния ефект върху
консолидацията, включително репутация, възникваща в дадена бизнес комбинация (вж. МСФО 3 Бизнес комбинации).

МСС 29 - Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт следва да се прилага към финансовите отчети, включително консолидираните финансови отчети, на всяко предприятие, чиято функционална валута е валута на свръхинфлационна икономика.

2. В една свръхинфлационна икономика отчитането на оперативните резултати и финансовото състояние в местната валута без извършване на преизчисление не е полезно. Парите губят покупателната си сила с такива темпове, че сравнението на сумите от сделки и други събития, които са настъпили в различно време, дори в рамките на един и същ счетоводен период, е подвеждащо.

МСС 31 - Дялове в съвместни предприятия

Преработен 2000 година

ОБХВАТ

1. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на дяловете в съвместни предприятия и при отчитането на активите, пасивите, приходите и разходите във финансовите отчети на контролиращите съдружници в съвместното предприятие и на инвеститорите, независимо от структурите или формите, под които се извършват дейностите на съвместното дружество. Той обаче не се прилага при дялове на контролиращи съдружници в съвместно контролирани предприятия, държани от:

а) организации с рисков капитал, или

МСС 32 - Финансови инструменти: представяне

ЦЕЛ

1. [Заличен]

2. Целта на настоящия стандарт е да създаде принципи за представянето на финансовите инструменти като пасиви и инструменти на собствения капитал и за компенсирането на финансовите активи и финансовите пасиви. Той се прилага по отношение на класификацията на финансовите инструменти от гледна точка на емитента като финансови активи, финансови пасиви и инструменти на собствения капитал; класификацията на свързаните с тях лихви, дивиденти, загуби и печалби и обстоятелствата, при които финансовите активи и финансовите пасиви следва да бъдат компенсирани.

МСС 34 - Междинно финансово отчитане

ЦЕЛ

Целта на настоящия стандарт е да се определи минималното съдържание на междинния финансов отчет и принципите за признаване и оценка при пълните или съкратените финансови отчети за междинен период. Навременното и надеждно междинно финансово отчитане подобрява възможността на инвеститори, кредитори и други да разберат способността на предприятието да генерира доход и парични потоци и неговото финансово състояние и ликвидност.

ОБХВАТ