Начисляване на амортизация на офис при липса на наематели

Публикувано от Анонимен on Пон., 08/30/2010 - 13:58

Здравейте!
Въпросът ми е следният:
Предприятие притежава офис, който отдава под наем. На пактика е с инвестиционно предназначение, въпреки че счетоводно се води в сметка 203. Начисляват му се амортизационни отчисления.
За неопределен период от време помещението няма да се отдава под наем поради липсата на наематели - за този период следва ли да продължа да начислявам амортизации?
Благодаря!

Публикувано от Анонимен on Пон., 08/30/2010 - 14:15

Permalink

СС 4

Начисляването на амортизациите се преустановява от месеца, следващ месеца в който амортизируемията актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.

МСС 16

Амортизирането на актива се преустановява на по-ранната от датата, на която активът е класифициран като държан за продажба (или включен в група за освобождаване, която е класифицирана като държана за продажба в съответствие с МСФО 5 и датата, на която активът е отписан. Амортизацията не се преустановява, когато активът остане в престой или се извади от активна употреба, освен ако активът е изцяло амортизиран. Обаче, при методите на амортизация според използването,амортизационното отчисление може да е нула, докато няма производство.

ЗКПО

Преустановяване начисляването на данъчни амортизации
Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Начисляването на данъчни амортизации се преустановява, когато съответният актив временно не се използва (не носи икономическа изгода) през период, по-дълъг от дванадесет месеца. Начисляването се преустановява от началото на месеца, следващ месеца, през който е изтекъл срокът по изречение първо, и се възобновява от началото на месеца на връщането на актива в експлоатация. Данъчният амортизируем актив не се отписва от данъчния амортизационен план.

(2) При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл дванадесетмесечният срок по ал. 1, годишната данъчна амортизация на данъчно задълженото лице се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца, през които активът не се е използвал. С размера на намалението по изречение първо се коригират стойностите на данъчния амортизируем актив към датата на преустановяване начисляването на данъчна амортизация, както следва:

Публикувано от Анонимен on Вт., 08/31/2010 - 14:17

In reply to by Анонимен

Permalink

Благодаря за отговора!
Именно текстът на СС4 ме накара да задам въпроса - счита ли се това за изваждане от употреба?
Според Вас, следва да преустановя начисляването на счетоводни амортизации и да продължа да начислявам данъчни /тях ще спра да ги начислявам, ако ДМА не се използва за период, по -дълъг от 12 месеца/.

Честно казано този текст търпи много широко тълкуване. "амортизируемията актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.". Тоест текста изисква актива да е изведен от употреба, независимо от причините за това (продажба, брак, тотална щета и т.н), но никъде в текста не се споменава за срок. За това остава въпроса дали в този текст попада и временото извеждане от употреба (под дванадесет месеца). Моето лично мнение е, че има разлика между окончателно извеждане от употреба и времено такова. В СС16 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, законодателя в различните текстове прави разграничение от това дали един актив се извежда от употреба или временно се извежда от употреба.

СС16
"11.3. .3. Не е налице отписване на дълготрайни материални активи, когато се извеждат временно от употреба - за ремонтиране, за подобрения, за консервиране и т.н......"

СС4 също прави разграничение за изваждане на актив за период от дванадесет месеца.

СС4
1. Този стандарт се отнася за всички амортизируеми дълготрайни материални и нематериални активи. Този стандарт не се отнася за следните активи, които се считат за неамортизируеми:
.
.
.
г) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) неупотребявани в дейността на предприятията:
.
- консервирани за периода, през който не се употребяват - активи, които независимо от причините са изведени от употреба за минимум дванадесет месеца, след изтичането на които се очаква предприятието отново да ги въведе в употреба; за признаването на активи като консервирани е необходимо предприятието да направи: икономическа обосновка за вземането на решение за консервацията на активите; план с конкретните процедури за осъществяване на консервацията; изискванията, при изпълнението на които ще се осъществи повторното въвеждане на активите в употреба, както и прогноза за осъществяването на тези изисквания;

Тоест стандарта не се отнася за активи, които са изведени от употреба за минимум дванадесет месеца.

Лично аз щях да продължа да начислявам защото предпочитам ако има възможност счетоводната балансова стойност и данъчнъчната на актива да са еднакви. Тоест щях да се спра на тълкованието, че под "изведен от употреба" законодателя е имал предвид само окончателно извеждане, а не и временно (под дванадесет месеца).

Следва да имате предвид, че при определяне на облагаемата печалба, за годината дружеството следва да приложи регламентите на чл.54 от ЗКПО, според които финансовия резултат за данъчни цели се преобразува със счетоводните разходи за амортизации не се признават за данъчни цели и се дават в посока увеличение и респективно се признават годишните данъчни амортизации, определени по реда на ЗКПО, като се дават в посока намаление. За това и продължаването или спирането на счетоводните амортизации за съответния период няма да промени облагаемата печалба (като по този начин да ощетите държавата).

Публикувано от Анонимен on Вт., 08/31/2010 - 14:19

Permalink

Благодаря!
Подточка г/ явно съм я прочела по диагонала, а отговорът ми е там!
Явно, няма разлика за счетоводните и данъчните амортизации - изисква се ДМА да е изваден от употреба за минимум 12 месеца, за да спрат да се начисляват.
Още веднъж благодаря за вниманието!

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете третата буква от българската азбука (главна)