НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)

В сила от 02.01.2003 г.
Издадена от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., попр. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.25 от 24 Март 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 22 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2011г.

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ (приложение № 5). Уведомление (приложение № 5) се изпраща и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Директорът на съответната дирекция "Инспекция по труда" уведомява компетентната ТД на НАП по ал. 1 за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ, като изпраща уведомление (приложение № 7).

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Изпращането се извършва чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) Интернет с електронен подпис, когато работодателят има удостоверение за универсален електронен подпис или от изрично упълномощено лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис;

3. препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или чрез Интернет по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо (приложение № 2), което в случаите по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3 е в два екземпляра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При едновременно изпращане на повече от пет уведомления - приложение № 1 или приложение № 5 за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или чрез Интернет.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава универсален електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването се представя заявление съгласно приложение № 6.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При оттегляне на упълномощаването работодателят подава заявление съгласно приложение № 6 не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща на хартиен носител без придружително писмо.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:

1. в тридневен срок от:

а) сключване на трудовия договор;

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;

2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;

3. (нова - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., заличена - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок:

1. десет дни след обнародване в "Държавен вестник" на вписването в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ;

2. десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;

3. десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън т. 1 и 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на осигурителя, без да се променя работодателят.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща от съответната дирекция "Инспекция по труда" в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомления в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" или т. 2 се изпращат само след заверено уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" или "в".

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) След получаване на уведомленията от работодателя ТД на НАП издава справка (приложение № 3), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет.

(2) Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката по ал. 1.

(3) Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на органите по приходите на Националната агенция за приходите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) За неприетите уведомления (приложение № 7) ТД на НАП издава протокол, който съдържа списък на уведомленията с описание на причината за неприемането им.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Съответната дирекция "Инспекция по труда" следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на получаването на протокола по ал. 5.

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Уведомлението (приложение № 1) съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) данни за работодателя - ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП;

3. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;

б) номер на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори;

в) дата на сключване;

г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;

д) размер на основното трудово възнаграждение;

е) длъжностно наименование;

ж) дата на прекратяване на договора;

4. други данни:

а) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), към която се отнася длъжността на лицето при изпращане на уведомлението;

б) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) наименование и код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението;

в) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) служебен код за лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, съгласно КИД-2008.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Уведомлението (приложение № 5) съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) основание за промяната по чл. 123, ал. 1, т. 1 - 7 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на предишния работодател;

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на новия работодател;

4. дата на промяна на работодателя;

5. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) данни за лицата, променили работодателя - трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП.

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Уведомлението (приложение № 7) съдържа:

1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ на дирекция "Инспекция по труда", която подава уведомлението;

2. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП;

3. данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец);

4. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;

б) дата на сключване;

в) дата на прекратяване на договора.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" и "в" се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, буква "ж".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и икономическата дейност, в която лицето е заето, съответно кодовете по НКПД и КИД-2008.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 се попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор и датата на прекратяването му.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако:

1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало; уведомлението се изпраща в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63, ал. 3 КТ;

2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато контролен орган на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или орган по приходите на НАП при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) Работодателят може и по своя инициатива да коригира данните в заверените уведомления (приложение № 1), като изпрати ново уведомление.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Работодателят може да коригира данните заверено уведомление (приложение № 5), като изпрати ново уведомление.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.) В случаите по ал. 1 и 2 работодателят връчва на работника или служителя копие от заверените уведомления по реда на чл. 4.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Националната агенция за приходите може да извършва служебно прекратяване/заличаване на подадени уведомления.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Редът и начинът на взаимодействието между НАП и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" при контрола по изпълнение на настоящата наредба се определят в споразумение между тях.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Удостоверение за универсален електронен подпис" е документ, издаден съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

2. "Лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя" са лица, които функционално обслужват повече от една икономическа дейност на работодателя съгласно Националната класификация на икономическите дейности, когато той осъществява няколко икономически дейности.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)


§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически институт.


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)


Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)


Придружително писмо (Подаване на уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда)


Приложение № 3 към чл. 4, ал. 1


(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)Приложение № 4 към § 3


(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.)


Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1


(Ново - ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.)Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на новия работодател. Когато промяната на работодателя не води до промяна в идентификационния код на работодателя, чрез който се провежда осигуряването, уведомление не се подава.

Уведомлението се подава и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.

1. Код корекция - попълва се:

0 - При подаване на редовни данни.

1 - Когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление. В този случай освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление. Този код не се използва за корекция в т. 3, 4 и 5, за което се подава първо уведомление с код заличаване и след това ново уведомление с редовни данни.

2 - Когато се заличава подадено преди това уведомление. В този случай се попълват само т. 3, 4 и 5 от уведомлението, останалите точки не се попълват.

2. Основание за промяната на работодателя - попълват се следните кодове:

1 - При сливане на предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се сливат.

2 - При вливане на едно предприятие в друго (чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се вливат в друго предприятие.

3 - При разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ). Уведомления се подават от всички работодатели, които приемат работници и служители. Подават се толкова уведомления, колкото са на брой предприятията, от които се прехвърлят работниците и служителите.

4 - При преминаване на обособена част от едно предприятие към друго (чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Когато се приемат работници и служители от обособени части от повече от едно предприятие, се подават толкова уведомления, колкото са на брой обособените части, към които се прехвърлят работниците и служителите.

5 - При смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него (чл. 123, ал. 1, т. 6 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Не се подава уведомление, когато при смяна на собственика на предприятието не се извършва промяна в ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП. При смяна на собственика на обособена част от предприятие уведомление се подава от новия собственик за приетите при него работници и служители.

6 - При сключване или прекратяване на договор за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия (чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Уведомление се подава само в случай, че осигуряването на работниците и служителите започва да се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.

7 - При промяна на правноорганизационната форма на предприятието (чл. 123, ал. 1, т. 5 КТ). Уведомление се подава от новото юридическо лице само ако осигуряването на работниците и служителите в него се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.

8 - При промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.

9 - При преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи (чл. 123, ал. 1, т. 7).

3. Код на предишен работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който се е провеждало осигуряването на работниците и служителите преди промяната на работодателя.

4. Код на новия работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който ще се провежда осигуряването на работниците и служителите след промяната на работодателя.

5. Дата на промяна на работодателя - попълва се датата, от която е извършена промяната, съгласно съдебно решение или друг акт.

Данни за работниците или служителите, променили работодателя

6. ЕГН/ЛНЧ – попълва се единният граждански номер на работника или служителя. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.

7. Име - попълва се собственото име на работника или служителя.

8. Презиме - попълва се презимето на работника или служителя.

9. Фамилия - попълва се фамилията на работника или служителя.

В долното поле на уведомлението се попълва датата на подаването му в ТД на НАП. Уведомлението се подписва от ръководителя на предприятието или упълномощено от него лице и се подпечатва.


Приложение № 6 към чл. 2, ал. 4


(Ново - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.)