НАРЕДБА за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г.
Обн. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2013г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.
(2) Наредбата не се прилага за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по регулирана професия в областта на водния и въздушния транспорт.

Чл. 2. Удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, се издават на български граждани, на граждани на държави членки или на граждани на трети страни.

Чл. 3. (1) Когато придобитата професионална квалификация е по регулирана на територията на Република България професия, удостоверенията по чл. 2 се издават от органа по признаване по смисъла на чл. 4 от Закона за признаване на професионални квалификации.
(2) Когато придобитата професионална квалификация е по професия, която не е регулирана на територията на Република България, удостоверенията по чл. 2 се издават от изпълнителния директор на Националния център за информация и документация.

Чл. 4. Удостоверенията по чл. 2 съдържат информация най-малко за:
1. придобитата професионална квалификация на територията на Република България;
2. съответствието на придобитата квалификация с изискванията на Директива 2005/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации (ОВ, L 255, 30/09/2005) или наличието на придобити права по смисъла на чл. 23, ал. 1 от Директива 2005/36/ЕО;
3. правото на заявителя да упражнява съответната професия на територията на Република България;
4. това, дали професията е регулирана в Република България;
5. квалификационното ниво съгласно чл. 11 от Директива 2005/36/ЕО;
6. административни наказания, свързани с правото за упражняване на професията;
7. притежавания професионален опит, свързан с професионалната квалификация, за която се иска издаването на удостоверение - само за удостоверението за професиите в областта на ветеринарната медицина.

Чл. 5. (1) За издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация се заплаща такса, когато органът по признаване е държавен орган, или цена на услугата, когато органът по признаване не е държавен орган, съгласно § 4, ал. 3 и 4 от допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации.
(2) Таксата или цената на услугата са в зависимост от срока, в който заявителят иска издаването на удостоверение.
(3) Срокът за изпълнение на услугата е 30-дневен за стандартна услуга и 10 работни дни за бърза услуга, при условие че компетентният орган е предвидил бърза услуга.

Раздел II.
Ред за издаване на удостоверенията

Чл. 6. (1) Желаещите да получат удостоверение за професионална квалификация, придобита на територията на Република България, подават заявление до съответния орган по чл. 3.
(2) Заявлението по ал. 1 се издава по образец, утвърден от органа по чл. 3.
(3) В заявлението се посочва:
1. за каква професионална квалификация се иска издаването на удостоверението;
2. за коя държава се иска издаването на удостоверението.
(4) Към заявлението се прилагат:
1. копие на документ за самоличност;
2. копие на дипломи, удостоверения, свидетелства и други документи, доказващи придобитата професионална квалификация на територията на Република България в случаите, в които се прилага общата система за признаване на професионални квалификации;
3. копие на документ за членство в професионална организация, ако заявителят членува в такава;
4. копие на документ за идентичност на лице с различни имена;
5. писмена декларация от заявителя, че не му е отнето правото за упражняване на професията;
6. документ за платена държавна такса или за платена цена на услугата за издаване на удостоверението;
7. други необходими документи по преценка на компетентния орган по признаването.
(5) Към заявлението за регулирана медицинска професия се прилагат:
1. копие на документ за самоличност;
2. копие на диплома за придобита професионална квалификация и на съответните приложения към нея/академична справка, заверени от Министерството на образованието, младежта и науката;
3. копие на диплома/свидетелство за придобита специалност и на академична справка, заверени от Министерството на образованието, младежта и науката;
4. документ от съответната съсловна организация за наличие или липса на наложени административни и/или дисциплинарни наказания, свързани с упражняването на медицинската професия, издаден до 3 месеца преди подаване на заявлението;
5. документ за идентичност на имената на лице с различни имена;
6. документ за трудов стаж за последните 5 години;
7. документ за платена държавна такса за удостоверение.
(6) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) За издаване на удостоверения за регулирана немедицинска професия, за която орган по признаване е министърът на здравеопазването, към заявлението се прилагат документите по ал. 5 при спазване на изискванията на чл. 7, ал. 3.
(7) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) Заявлението по ал. 1 до органа по чл. 3, ал. 2 може да се подава писмено или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.
(8) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) Когато заявлението се подава по електронен път, се спазват изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и електронния подпис и се прилагат само документите по ал. 4, т. 2 - 7 като сканирани копия.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) При подаване на заявлението заявителят осигурява оригиналите на всички документи по чл. 6.
(2) Длъжностното лице, приемащо документите, сверява оригиналните документи с представените копия и ги заверява с печат "Вярно с оригинала".
(3) При подаване на заявлението за регулирана медицинска професия се прилагат нотариално заверени копия или оригинали на документите по чл. 6, ал. 5 с изключение на документи за самоличност, от които се предоставя копие, а оригиналът се връща от длъжностното лице, приемащо документите, след сверяване с копието.
(4) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) При подаване на заявлението по електронен път заявителят декларира автентичността на представените документи и достоверността на представената информация с изрична декларация под страх от наказателна отговорност, като в този случай ал. 2 не се прилага.

Чл. 8. (1) Органите по чл. 3 определят длъжностните лица, които приемат и разглеждат заявленията за издаване на удостоверенията по чл. 2.
(2) Определените длъжностни лица разглеждат документите и предлагат на органа по чл. 3 да издаде удостоверение или представят пред него мотивирано предложение за отказ за издаване на удостоверение.
(3) При възникване на основателни съмнения относно истинността на представените документи длъжностните лица по ал. 2 могат да изискат потвърждение на истинността на представените документи от органите, които са ги издали. В този случай срокът по чл. 5, ал. 3 спира да тече до получаване на потвърждението, за което писмено се уведомява заявителят.
(4) Лицата по ал. 2 подписват декларация за неразгласяване на информацията, станала им известна във връзка с процедурата по издаване на удостоверението.

Чл. 9. (1) Когато при разглеждане на заявлението и приложените към него документи длъжностните лица установят липса или непълнота на представените документи, те писмено уведомяват заявителя да представи съответните документи и определят срок за представянето им, който не може да е по-кратък от 14 дни.
(2) До представяне на документите по ал. 1 срокът по чл. 5, ал. 3 спира да тече.
(3) В случай че заявителят не представи липсващите документи в срока по ал. 1, процедурата по издаване на удостоверението се прекратява.

Чл. 10. Издаване на удостоверение се отказва, когато:
1. представените документи за придобита професионална квалификация не съответстват на професионалната квалификация, за която се иска издаване на удостоверение;
2. представените документи не са издадени съгласно изискванията на българското законодателство;
3. в случаите по чл. 8, ал. 3 не се потвърди истинността на представените документи.

Чл. 11. Въз основа на предложението по чл. 8, ал. 2 органите по чл. 3 издават или отказват да издадат удостоверение за придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка.

Чл. 12. Удостоверенията по чл. 2 се издават по образец, утвърден от съответния орган по чл. 3.

Чл. 13. Отказът за издаване на удостоверение за придобита професионална квалификация подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) Органите по чл. 3 поддържат регистър на издадените удостоверения и на направените откази, който може да бъде и в електронен вид.

Чл. 15. Органите по чл. 3 с писмена заповед или със съответен акт могат да възлагат своите правомощия по тази наредба на определени от тях длъжностни лица.

Раздел III.
Поправка на очевидна фактическа грешка. Издаване на дубликат на удостоверение. Обезсилване на удостоверение (Нов - ДВ, бр. 9 от 2013 г.)

Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) (1) Поправка на очевидна фактическа грешка в издадено удостоверение по чл. 2 се извършва служебно или по молба на заинтересуваното лице. За поправката на очевидна фактическа грешка не се дължи заплащане на държавни такси.
(2) Молбата на заинтересуваното лице се подава по образец, утвърден от органа по чл. 3.
(3) В случай че производството се инициира служебно, заинтересуваното лице се уведомява, като му се дава едномесечен срок да вземе отношение по исканата поправка.
(4) Заинтересуваното лице връща оригинала на поправеното удостоверение и му се издава ново, в което е отразена поправката. Върнатото удостоверение се унищожава.

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) (1) Ако издаденото удостоверение по чл. 2 бъде изгубено, унищожено или е станало негодно за ползване, органът по чл. 3, който го е издал, по молба на заинтересуваното лице издава дубликат въз основа на данните в регистъра по чл. 14. В издаденото удостоверение задължително се посочва, че е дубликат.
(2) Молбата на заинтересуваното лице се подава по образец, утвърден от органа по чл. 3.

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2013 г.) Ако с влязъл в сила съдебен акт бъде установена неистинността на някой от документите, послужили за основание за издаване на удостоверението, издаденото удостоверение се обезсилва с акт на органа по чл. 3 служебно или по искане на заинтересувано лице.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата "държава членка" е държава - членка на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария.

§ 2. (1) По реда на наредбата се издават и удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на трети за Европейския съюз страни.
(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават по образец, утвърден от органа по чл. 3.

Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание § 4, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за признаване на професионални квалификации.