НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС, ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА

В сила от 01.01.2005 г.

Приета с ПМС № 192 от 30.07.2004 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 13 Август 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.61 от 26 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 13 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.92 от 14 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 7 Март 2008г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 13.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) С наредбата се определят условията и редът за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контролът върху търговията.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) Продажната цена на тютюневите изделия, предназначени за продажба на територията на Република България, се определя свободно от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, производителя или вносителя и подлежи на уведомяване и регистриране в Министерството на финансите по реда на раздел II от наредбата.

(2) Продажната цена на тютюневите изделия задължително включва и:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) дължимия акциз съгласно Закона за акцизите и данъчните складове;

2. дължимия данък върху добавената стойност съгласно Закона за данък върху добавената стойност;

3. дължимите митни сборове;

4. други данъци, вноски и такси, дължими съгласно действащите нормативни актове;

5. разходите за производство и реализация;

6. други.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) Продажната цена на тютюневите изделия се отпечатва върху акцизните бандероли. Върху бандерола, предназначен за потребителска опаковка на ръчно свити пури, се посочва и броят на късовете в опаковката и цената на единична бройка.

(4) Търговската отстъпка от продажната цена се определя свободно от производителя или вносителя.

Раздел II.

Регистриране на цените на тютюневите изделия

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) За регистриране на продажна цена на тютюневите изделия или за промяна на регистрирана цена се подава уведомление до Министерството на финансите по образец - приложение № 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) Министърът на финансите определя съответното звено в Министерството на финансите и упълномощава длъжностни лица, които приемат уведомленията, извършват съответните вписвания в регистъра по чл. 6, ал. 1 и издават удостоверения за регистрирана цена.

(3) Служителите, които приемат и обработват уведомленията, както и лицата, които приемат и изпълняват заявки за бандероли, са длъжни да не разгласяват или публикуват сведенията и фактите, които са им станали известни във връзка с уведомленията за продажни цени преди датата на влизането в сила на цените съгласно чл. 7, ал. 3.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) Уведомлението по чл. 3, ал. 1 се подава само от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, съответно от негов търговски пълномощник или представител в Република България. За всяка разновидност (тип) на тютюневите изделия от съответната марка се подава отделно уведомление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) За тютюневите изделия от внос притежателят на правото върху търговската марка може да упълномощи само едно лице да подава уведомление за продажна цена на едно тютюнево изделие. Притежателят на правото върху търговската марка уведомява Министерството на финансите за упълномощеното лице, както и за оттегляне на пълномощното. Регистрираната продажна цена е задължителна за всички вносители на конкретното тютюнево изделие от съответната марка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) Уведомлението по ал. 1 се подава в два екземпляра - един за Министерството на финансите и един за уведомителя. На всеки от екземплярите се поставят печат и подпис на уведомителя, дата и входящ номер на Министерството на финансите.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)

(7) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) (1) Към подаденото уведомление по чл. 3, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) копие на удостоверението за вписване в търговския регистър;

2. копие на документ, който съгласно местното законодателство удостоверява търговската регистрация на уведомителя и представителната власт на лицето, което го представлява по регистрация - когато уведомителят или упълномощителят е чуждестранно лице;

3. копие от свидетелството за регистрация на марката на тютюневите изделия, издадено от Патентното ведомство на Република България, с приложена към него библиографска справка;

4. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.)

5. копие на пълномощното, издадено от притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия - когато уведомлението се подава от пълномощник;

6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) декларация от производителя на тютюневите изделия, удостоверяваща ръчната технология на производство - в случаите на регистрация на продажни цени на ръчно свити пури;

7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) документ за платена държавна такса по чл. 11а, ал. 1 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 24 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и 101 от 1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от 1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г., бр. 112 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и 111 от 2003 г., бр. 77, 96 и 108 от 2006 г. и бр. 7 от 2007 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) Когато от датата на издаване на свидетелството за регистрацията на търговската марка по ал. 1, т. 3 са изтекли повече от 6 месеца, към документите по ал. 1 се прилага и документ за действаща на територията на страната регистрация на търговската марка, издаден от Патентното ведомство на Република България, с приложена към него библиографска справка. Приложеният документ е актуален за регистриране на цени на тютюневи изделия до 6 месеца от датата на издаването му.

(3) При необходимост регистриращият орган може да поиска от уведомителя допълнителна писмена информация или документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията на наредбата.

(4) Всички копия на документи се заверяват с подпис и печат на уведомителя, а когато са на чужд език, е необходимо да бъдат придружени с превод на български език.

Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Регистриращият орган по чл. 3, ал. 2 е длъжен в срок 14 дни след получаване на уведомлението да издаде на уведомителя удостоверение за регистрирана продажна цена на тютюневи изделия или за промяна на регистрирана цена по образец - приложение № 2. В срока по предходното изречение регистриращият орган извършва проверка от външна страна за попълването на подаденото уведомление и за наличието на необходимите към него приложения.

(2) При констатиране на непълноти в информацията, съдържаща се в уведомлението, при липса на някое от приложенията или при необходимост от допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3 регистриращият орган в срока по ал. 1 изпраща съобщение до уведомителя, в което посочва констатираните непълноти, като вписва това обстоятелство в регистъра по чл. 6, ал. 1.

(3) Регистриращият орган след получаване на уведомлението, в което са отстранени съответните непълноти и/или са представени поисканите документи или допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3, издава на уведомителя съответното удостоверение в срока по ал. 1.

(4 ) Продажната цена на тютюневите изделия се счита за регистрирана от датата на издаване на уведомителя на удостоверението по ал. 1 или 3. За регистрацията регистриращият орган извършва съответните вписвания в регистъра по чл. 6, ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г.) При получаване на издаденото удостоверение за регистрирана цена уведомителят представя документ за платена държавна такса по чл. 11а, ал. 2 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

Чл. 4в. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) Регистриращият орган може да заличи регистрация на продажна цена на тютюнево изделие, когато бъде установено, че тя е извършена въз основа на представена невярна информация от уведомителя или при нарушаване изискванията на закона.

Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 14.11.2006 г.) Министерството на финансите незабавно изпраща копие от съответното удостоверение по чл. 4б, ал. 1 и 3 на итницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 14.11.2006 г.) От датата на получаване от уведомителя на удостоверение за регистрирана цена производителите или вносителите могат да заявят по последната регистрирана цена пред митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя необходимото количество бандероли и продажната цена за съответното тютюнево изделие, като към заявлението прилагат копие от удостоверението за регистрирана цена, както и платежен документ за платената себестойност на бандеролите. Уведомителят изпраща копие от заявлението за бандероли и до отдел "Контрол върху отпечатването на ценни книжа" към Министерството на финансите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г., в сила от 14.11.2006 г.) Вносителите на тютюневи изделия от дадена марка, които не са упълномощени от притежателя на правото върху търговската марка по реда на чл. 4, ал. 2, могат да заявяват пред митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя бандероли въз основа на регистрирана цена. В този случай съответната митница служебно извършва проверка в регистъра за регистрираната цена, по която се заявяват и получават бандеролите.

Чл. 6. (1) Регистърът на цените на тютюневите изделия се води по образец, утвърден от министъра на финансите, на хартиен носител и в електронна форма на страницата на Министерството на финансите в интернет.

(2) В регистъра се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) последната регистрирана продажна цена на тютюнево изделие, или цена на единична бройка ръчно свити пури, за която има издадено удостоверение за регистрирана цена, както и предходно регистрираната цена;

2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.) производителят/вносителят и притежателят на правото върху търговската марка на изделията;

3. търговската марка;

4. описание на тютюневото изделие;

5. броят на цигарите, на пуретите или на пурите или грамажът на тютюневите изделия в потребителската опаковка и описание на потребителската опаковка;

6. максималното съдържание на катран, никотин и въглероден оксид в една цигара.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) Информацията, вписана в регистъра, става публична от момента на влизането в сила на съответната регистрирана цена съгласно чл. 7, ал. 3. До влизането в сила на съответната регистрирана цена информацията, вписана в регистъра, е предназначена за служебно ползване от регистриращия орган и митническите органи.

Раздел III.

Търговия с тютюневи изделия и контрол върху търговията

Чл. 7. (1) Всички тютюневи изделия се продават с бандерол с обозначена продажна цена.

(2) Тютюневите изделия не могат да се продават на дребно на цена, различна от продажната цена, обозначена върху бандерола, с който е облепена потребителската опаковка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г.) Регистрираната цена влиза в сила от датата на получаване на бандероли, което се удостоверява с протокол, съставен в 3 екземпляра. Бандероли могат да се предоставят само за последната регистрирана цена. Митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя в 5-дневен срок от съставянето на първия протокол за предаване на бандероли за съответната регистрирана цена служебно изпраща екземпляр от протокола на Министерството на финансите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) При промяна на регистрирана цена, за която производителят или вносителят е получил бандероли, в 7-дневен срок от датата на влизането в сила на промяната на регистрираната цена производителят или вносителят е длъжен да върне неизползваните бандероли в митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя.

(5) При промяна на регистрирана цена продажбата на тютюневите изделия, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се извършва по цената върху бандерола до изчерпване на количествата.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) В 7-дневен срок от датата на влизането в сила на новите продажни цени производителите и вносителите декларират в митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя наличните тютюневи изделия, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена.

Чл. 8. Който наруши условията и реда, установени в наредбата, се наказва по реда на чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания от упълномощени от министъра на финансите лица.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 13.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) "Тютюневи изделия" са изброените в чл. 10, 11 и 12 от Закона за акцизите и данъчните складове.

2. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 13.12.2005 г.) "Потребителска опаковка" е най-малката самостоятелна опаковка на тютюневи изделия, облепена с акцизен бандерол, която се предлага на потребителите.

5. "Продажна цена" е цена, изписана върху бандерол, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител.

6. "Разходи за производство и реализация" са разходите по смисъла на чл. 34, ал. 7 от Закона за защита на конкуренцията.

7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) "Ръчно свита пура" е цилиндрично тяло, изработено чрез ръчна технология на производство, съставено изцяло от естествен тютюн и свито от два пласта спирално навити и слепени тютюневи листа (покриващ и обвиващ), запълнено плътно и равномерно с цели тютюневи листа, намачкани по дължината на листа.

8. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) "Машинно произведена пура" е цилиндрично тяло, изработено изцяло чрез машинна обработка или поне един от процесите на изработка включва машинна обработка или автоматизиран процес, което е свито от един или два пласта спирално навити и слепени листа от естествен тютюн и/или възстановен тютюн, запълнено равномерно с пълнеж от нарязан възстановен тютюн и/или нарязани на късове тютюневи листа, и/или ситно нарязани тютюневи листа.

9. (нова - ДВ, бр. 26 от 2008 г., в сила от 07.03.2008 г.) "Възстановен тютюн" е лист, изработен от еднородна смес, получена от смесването на стрити на прах тютюн и целулоза.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) За периода от 1 януари до 31 март 2005 г. срокът за издаване на удостоверенията за регистрирани цени по чл. 4, ал. 5 е 5 работни дни.

§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 2 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г.) Наредбата се приема на основание чл. 29 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЕТИКЕТИРАНЕТО, МАРКИРОВКАТА И ВЪНШНОТО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВРЕДНИ СЪСТАВКИ В ЦИГАРИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2005 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 15 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС, ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2005 Г.)

§ 7. Навсякъде в наредбата думите "заявителя" и "заявителят" се заменят съответно с "уведомителя" и "уведомителят".

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "собственика на търговската марка на изделията" се заменят с "притежателя на правото върху търговската марка на изделията".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНИТЕ НА ЦИГАРИТЕ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И ЗА ПРОДАЖБАТА ИМ

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2005 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС, ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 13.10.2006 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "съответната териториална данъчна дирекция" се заменят с "митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 10. (1) Цигарите, облепени с бандерол с обозначена върху него цена, определена с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар, се продават по цената върху бандерола до изчерпване на количествата.

(2) Производителите и вносителите на цигари са длъжни в 7-дневен срок от влизането в сила на постановлението да подадат в съответната митница по местонахождение на данъчния склад на заявителя или в съответната митница по седалище на вносителя справка-декларация за наличните към датата на влизане в сила на постановлението количества тютюневи изделия по ал. 1.

§ 11. Цените на цигарите по чл. 1 от Постановление № 298 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар се считат за регистрирани и се вписват служебно в регистъра по реда на Наредбата за условията и реда за регистриране цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и за контрола върху търговията.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 3 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС, ТЪРГОВИЯТА С ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 14.11.2006 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.02.2007 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 07.03.2008 Г.)

§ 10. Производителите, вносителите и лицата, които въвеждат от друга държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, тютюневи изделия, в срок до един месец от датата на влизане в сила на постановлението представят в Министерството на икономиката и енергетиката информация за цифрите и/или буквите от кода върху потребителските опаковки на тютюневите изделия, идентифициращи датата на производство, за тютюневите изделия, които към датата на влизане в сила на постановлението са пуснати на пазара.

§ 11. В Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията, приета с Постановление № 192 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2, 61 и 100 от 2005 г., бр. 83 и 92 от 2006 г. и бр. 16 от 2007 г.), се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:

а) навсякъде в уведомленията думите "съдебна регистрация, БУЛСТАТ" се заменят с "търговска регистрация, ЕИК";

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

НАРЕДБА за условията и реда за
регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос,
търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията
Приета с ПМС № 192 от
30.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и
доп., бр. 2 от 7.01.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 61 от 26.07.2005 г., в
сила от 26.07.2005 г., бр. 100 от 13.12.2005 г., в сила от 13.12.2005 г., изм.,
бр. 83 от 13.10.2006 г., в сила от 13.10.2006 г., бр. 92 от 14.11.2006 г., в
сила от 14.11.2006 г., изм. и доп., бр. 16 от 20.02.2007 г., в сила от
20.02.2007 г.
Сборник закони - АПИС, кн.
9/2004 г., стр. 325
Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (Доп. - ДВ,
бр. 100 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2006 г.) С наредбата се определят условията
и редът за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и
от внос, търговията с тютюневи изделия и контролът върху търговията.
Чл. 2. (1) (Доп. -
ДВ, бр. 61 от 2005 г.) Продажната цена на тютюневите изделия, предназначени за
продажба на територията на Република България, се определя свободно от
притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия,
производителя или вносителя и подлежи на уведомяване и регистриране в
Министерството на финансите по реда на раздел II от наредбата.

(2) Продажната цена на тютюневите изделия задължително
включва и:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) дължимия акциз съгласно
Закона за акцизите и данъчните складове;

2. дължимия данък върху добавената стойност съгласно Закона
за данък върху добавената стойност;

3. дължимите митни сборове;

4. други данъци, вноски и такси, дължими съгласно действащите
нормативни актове;

5. разходите за производство и реализация;

6. други.

(3) Продажната цена на тютюневите изделия се отпечатва върху
акцизните бандероли.

(4) Търговската отстъпка от продажната цена се определя
свободно от производителя или вносителя.

Раздел II

Регистриране на цените на тютюневите изделия

Чл. 3. (1) (Доп. -
ДВ, бр. 61 от 2005 г.) За регистриране на продажна цена на тютюневите изделия
или за промяна на регистрирана цена се подава уведомление до Министерството на
финансите по образец - приложение № 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) Министърът на финансите
определя съответното звено в Министерството на финансите и упълномощава
длъжностни лица, които приемат уведомленията, извършват съответните вписвания в
регистъра по чл. 6, ал. 1 и издават удостоверения за регистрирана цена.

(3) Служителите, които приемат и обработват уведомленията,
както и лицата, които приемат и изпълняват заявки за бандероли, са длъжни да не
разгласяват или публикуват сведенията и фактите, които са им станали известни
във връзка с уведомленията за продажни цени преди датата на влизането в сила на
цените съгласно чл. 7, ал. 3 .

Чл. 4. (1) (Изм. -
ДВ, бр. 61 от 2005 г.) Уведомлението по чл. 3, ал. 1 се подава само от
притежателя на правото върху търговската марка на тютюневите изделия, съответно
от негов търговски пълномощник или представител в Република България. За всяка
разновидност (тип) на тютюневите изделия от съответната марка се подава отделно
уведомление.

(2) За тютюневите изделия от внос притежателят на правото
върху търговската марка може да упълномощи само едно лице да подава уведомление
за продажна цена на едно тютюнево изделие. Притежателят на правото върху
търговската марка уведомява Министерството на финансите за упълномощеното лице,
както и за оттегляне на пълномощното. Регистрираната продажна цена е
задължителна за всички вносители на конкретното тютюнево изделие от съответната
марка.

(3) Уведомлението по ал. 1 се подава в два екземпляра - един
за Министерството на финансите и един за уведомителя. На всеки от екземплярите
се поставят печат и подпис на уведомителя, дата и входящ номер на Министерството
на финансите.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.).

(5) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.).

(6) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.).

(7) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.).

(8) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.).

Чл. 4а. (Нов - ДВ,
бр. 61 от 2005 г.) (1) Към подаденото уведомление по чл. 3, ал. 1 се
прилагат:

1. копие на съдебното решение за регистрация на
уведомителя;

2. копие на документ, който съгласно местното законодателство
удостоверява търговската регистрация на уведомителя и представителната власт на
лицето, което го представлява по регистрация - когато уведомителят или
упълномощителят е чуждестранно лице;

3. копие от свидетелството за регистрация на марката на
тютюневите изделия, издадено от Патентното ведомство на Република България, с
приложена към него библиографска справка;

4. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.);

5. копие на пълномощното, издадено от притежателя на правото
върху търговската марка на тютюневите изделия - когато уведомлението се подава
от пълномощник;

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) документ за платена
държавна такса по чл. 11а, ал. 1 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси ,
одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 24
от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и 101 от 1994 г., бр. 106 от 1996 г.,
бр. 58 и 78 от 1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г., бр. 112 от
2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и 111 от 2003 г., бр. 77, 96 и 108 от 2006 г.
и бр. 7 от 2007 г.).

(2) Когато от датата на издаване на съдебното решение за
регистрация по ал. 1, т. 1 или на свидетелството за регистрация на търговската
марка по ал. 1, т. 3 са изтекли повече от 6 месеца, освен документите по ал. 1
към уведомлението се прилагат съответно удостоверение за актуално състояние по
търговския регистър на уведомителя и документ за действаща на територията на
страната регистрация на търговската марка, издаден от Патентното ведомство на
Република България, с приложена към него библиографска справка. Всеки от
приложените документи е актуален за регистриране на цени на тютюневите изделия
до 6 месеца от датата на неговото издаване.

(3) При необходимост регистриращият орган може да поиска от
уведомителя допълнителна писмена информация или документи, които удостоверяват
изпълнението на изискванията на наредбата.

(4) Всички копия на документи се заверяват с подпис и печат
на уведомителя, а когато са на чужд език, е необходимо да бъдат придружени с
превод на български език.

Чл. 4б. (Нов - ДВ,
бр. 61 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Регистриращият орган по
чл. 3, ал. 2 е длъжен в срок 14 дни след получаване на уведомлението да издаде
на уведомителя удостоверение за регистрирана продажна цена на тютюневи изделия
или за промяна на регистрирана цена по образец - приложение № 2. В срока по
предходното изречение регистриращият орган извършва проверка от външна страна за
попълването на подаденото уведомление и за наличието на необходимите към него
приложения.

(2) При констатиране на непълноти в информацията, съдържаща
се в уведомлението, при липса на някое от приложенията или при необходимост от
допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3 регистриращият орган в срока по ал. 1
изпраща съобщение до уведомителя, в което посочва констатираните непълноти, като
вписва това обстоятелство в регистъра по чл. 6, ал. 1 .

(3) Регистриращият орган след получаване на уведомлението, в
което са отстранени съответните непълноти и/или са представени поисканите
документи или допълнителна информация по чл. 4а, ал. 3 , издава на уведомителя
съответното удостоверение в срока по ал. 1.

(4) Продажната цена на тютюневите изделия се счита за
регистрирана от датата на издаване на уведомителя на удостоверението по ал. 1
или 3. За регистрацията регистриращият орган извършва съответните вписвания в
регистъра по чл. 6, ал. 1 .

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) При получаване на
издаденото удостоверение за регистрирана цена уведомителят представя документ за
платена държавна такса по чл. 11а, ал. 2 от Тарифа № 12 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
.

Чл. 4в. (Нов - ДВ,
бр. 61 от 2005 г.) Регистриращият орган може да заличи регистрация на продажна
цена на тютюнево изделие, когато бъде установено, че тя е извършена въз основа
на представена невярна информация от уведомителя или при нарушаване изискванията
на закона.
Чл. 4г. (Нов - ДВ,
бр. 61 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Когато на уведомителя не е
изпратено съобщение за отстраняване на непълноти и/или не е поискана
допълнителна информация по реда на чл. 4б, ал. 2 и в срок 14 дни от датата на
подаване на уведомлението не е издадено удостоверение за регистрирана продажна
цена на тютюнево изделие, цената се счита за регистрирана. В тези случаи
уведомителят съобщава това обстоятелство на регистриращия орган, който е длъжен
да впише в регистъра заявената цена и незабавно да уведоми за това митницата по
местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на
вносителя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Когато на уведомителя е
изпратено съобщение за отстраняване на непълноти или е поискана допълнителна
информация по реда на чл. 4б, ал. 2 и в срок 14 дни от датата на подаване на
уведомлението не е издадено удостоверение за регистрация на продажна цена на
тютюнево изделие, цената се счита за регистрирана при спазване на условията по
ал. 1.

Чл. 5. (1) (Изм. -
ДВ, бр. 61 от 2005 г., бр. 92 от 2006 г.) Министерството на финансите незабавно
изпраща копие от съответното удостоверение по чл. 4б, ал. 1 и 3 на митницата по
местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на
вносителя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2006 г.) От датата на получаване от
уведомителя на удостоверение за регистрирана цена производителите или
вносителите могат да заявят по последната регистрирана цена пред митницата по
местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя
необходимото количество бандероли и продажната цена за съответното тютюнево
изделие, като към заявлението прилагат копие от удостоверението за регистрирана
цена, както и платежен документ за платената себестойност на бандеролите.
Уведомителят изпраща копие от заявлението за бандероли и до отдел "Контрол върху
отпечатването на ценни книжа" към Министерството на финансите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г., бр. 92 от 2006 г.)
Вносителите на тютюневи изделия от дадена марка, които не са упълномощени от
притежателя на правото върху търговската марка по реда на чл. 4, ал. 2 , могат
да заявяват пред митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно
митницата по седалище на вносителя бандероли въз основа на регистрирана цена. В
този случай съответната митница служебно извършва проверка в регистъра за
регистрираната цена, по която се заявяват и получават бандеролите.

Чл. 6. (1)
Регистърът на цените на тютюневите изделия се води по образец, утвърден от
министъра на финансите, на хартиен носител и в електронна форма на страницата на
Министерството на финансите в интернет.

(2) В регистъра се вписват:

1. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) последната регистрирана
продажна цена на тютюнево изделие, за която има издадено удостоверение за
регистрирана цена, както и предходно регистрираната цена;

2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2005 г.) производителят/вносителят и
притежателят на правото върху търговската марка на изделията;

3. търговската марка;

4. описание на тютюневото изделие;

5. броят на цигарите, на пуретите или на пурите или грамажът
на тютюневите изделия в потребителската опаковка и описание на потребителската
опаковка;

6. максималното съдържание на катран, никотин и въглероден
оксид в една цигара.

(3) Информацията, вписана в регистъра, става публична от
момента на влизането в сила на съответната регистрирана цена съгласно чл. 7, ал.
3 . До влизането в сила на съответната регистрирана цена информацията, вписана в
регистъра, е предназначена за служебно ползване от регистриращия орган и
данъчните и митническите органи.

Раздел III

Търговия с тютюневи изделия и контрол върху
търговията

Чл. 7. (1) Всички
тютюневи изделия се продават с бандерол с обозначена продажна цена.

(2) Тютюневите изделия не могат да се продават на дребно на
цена, различна от продажната цена, обозначена върху бандерола, с който е
облепена потребителската опаковка.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) Регистрираната цена
влиза в сила от датата на получаване на бандероли, което се удостоверява с
протокол, съставен в 3 екземпляра. Бандероли могат да се предоставят само за
последната регистрирана цена. Митницата по местонахождение на данъчния склад,
съответно митницата по седалище на вносителя в 5-дневен срок от съставянето на
първия протокол за предаване на бандероли за съответната регистрирана цена
служебно изпраща екземпляр от протокола на Министерството на финансите.

(4) При промяна на регистрирана цена, за която производителят
или вносителят е получил бандероли, в 7-дневен срок от датата на влизането в
сила на промяната на регистрираната цена производителят или вносителят е длъжен
да върне неизползваните бандероли в митницата по местонахождение на данъчния
склад, съответно митницата по седалище на вносителя.

(5) При промяна на регистрирана цена продажбата на тютюневите
изделия, облепени с бандерол с изписана върху него стара цена, се извършва по
цената върху бандерола до изчерпване на количествата.

(6) В 7-дневен срок от датата на влизането в сила на новите
продажни цени производителите и вносителите декларират в митницата по
местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище на вносителя
наличните тютюневи изделия, облепени с бандерол с изписана върху него стара
цена.

Чл. 8. Който наруши
условията и реда, установени в наредбата, се наказва по реда на чл. 32 от Закона
за административните нарушения и наказания от упълномощени от министъра на
финансите лица.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на
наредбата:

1. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., изм., бр. 83 от 2006 г.)
"Тютюневи изделия" са изброените в чл. 10, 11 и 12 от
Закона за акцизите и данъчните складове.

2. "Производител" е лице, притежаващо
разрешение за производство на тютюневи изделия, издадено при условията и по реда
на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

3. "Вносител" е лице по § 2, т. 27 от
допълнителните разпоредби на Закона за акцизите.

4. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г.) "Потребителска опаковка" е най-малката самостоятелна опаковка
на тютюневи изделия, облепена с акцизен бандерол, която се предлага на
потребителите.

5. "Продажна цена" е цена, изписана
върху бандерол, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен
потребител.

6. "Разходи за производство и
реализация
" са разходите по смисъла на чл. 34, ал. 7 от Закона за защита
на конкуренцията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 2 от 2005 г.)

§ 2. (Нов - ДВ, бр.
2 от 2005 г.) За периода от 1 януари до 31 март 2005 г. срокът за издаване на
удостоверенията за регистрирани цени по чл. 4, ал. 5 е 5 работни дни.
§ 3. (Предишен § 2
- ДВ, бр. 2 от 2005 г.) Наредбата се приема на основание чл. 29 от Закона за
тютюна и тютюневите изделия.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на
Министерския съвет от 15 юли 2005 г. за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно
производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху
търговията

(ДВ, бр. 61 от 2005 г., в сила от 26.07.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .

§ 7. Навсякъде в наредбата думите "заявителя" и "заявителят"
се заменят съответно с "уведомителя" и "уведомителят".

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "собственика на търговската
марка на изделията" се заменят с "притежателя на правото върху търговската марка
на изделията".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 на
Министерския съвет от 3 октомври 2006 г. за изменение на Наредбата за условията
и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия от местно производство и
от внос, търговията с тютюневи изделия и контрола върху търговията

(ДВ, бр. 83 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.)

.......................................................................

Допълнителна
разпоредба
§ 8. Навсякъде в
наредбата думите "съответната териториална данъчна дирекция" се заменят с
"митницата по местонахождение на данъчния склад, съответно митницата по седалище
на вносителя".
Преходни и заключителни
разпоредби
.......................................................................

§ 10. (1) Цигарите, облепени с бандерол с обозначена върху
него цена, определена с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2005 г. за
определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния
пазар, се продават по цената върху бандерола до изчерпване на количествата.

(2) Производителите и вносителите на цигари са длъжни в
7-дневен срок от влизането в сила на постановлението да подадат в съответната
митница по местонахождение на данъчния склад на заявителя или в съответната
митница по седалище на вносителя справка-декларация за наличните към датата на
влизане в сила на постановлението количества тютюневи изделия по ал. 1.

§ 11. Цените на цигарите по чл. 1 от Постановление № 298 на
Министерския съвет от 2005 г. за определяне цените на цигарите от местно
производство и от внос на вътрешния пазар се считат за регистрирани и се вписват
служебно в регистъра по реда на Наредбата за условията и реда за регистриране
цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с
тютюневи изделия и за контрола върху търговията.

.......................................................................

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването
му в "Държавен вестник".

                               Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2005 г.,
бр. 61 от 2005
г.,
в сила от 26.07.2005 г.,
бр. 100 от 2005 г.,
в сила от 13.12.2005
г.,
бр. 83 от 2006 г.,
в сила от 13.10.2006 г.,
бр. 92 от 2006 г.,
в
сила от 14.11.2006 г.)

Цигари

 

 
 

 

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
от

 

(наименование на
уведомителя, седалище и адрес на управление, съдебна регистрация, БУЛСТАТ,
митница по местонахождение на данъчния склад, съответно митница по седалището на
вносителя)

 

ОТНОСНО:
уведомление за продажна цена на тютюневи изделия

 

 

 

УВАЖАЕМИ
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

 

 

I. На
основание раздел II от Наредбата за условията и реда за
регистриране

 

на
цените на тютюневите изделия от местно производство и от внос,
търговията

 

с
тютюневи изделия и контрола върху търговията Ви уведомяваме за
следните

 

продажни
цени:

 

Тър-говска
марка

 

Цигари

 

Опаковка за продажба на
дребно

 

Производител/
вносител
или притежател
на правото
върху
търговската
марка (ако
са различни)

 

Характеристики на тютюневото
изделие

 

размер,мм

 

описа-ние**

 

късове

 

регистрирана
цена

 

дъл-
жина

 

тегло

 

диа-
метър

 

т
и
п

б
л
е
н
д
*
*
*

 

съдържание
в една
цигара

 

стара

 

нова

 

нико-
тин

 

катран

 

въглероден
оксид

 

тип*

 

брой

 

лв.

 

лв.

 

мм

 

мг

 

мм

 

мг

 

мг

 

мг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
Посочва се типът на цигарите: “Ф” — с филтър; “БФ” — без филтър; “АКФ” — активен
карбонов

 

 

 

филтър; “РФ” — рецес
филтър; “ЧФ” — чаркоал филтър.

 

 

 

**Посочва се типът на
опаковката: “ТП” — твърд пакет; “ТПП” — твърд пакет тип
“плочка”;

 

 

 

“ТОП” —
твърд осмоъгълен пакет; “ТОПП” — твърд осмоъгълен пакет тип “пилоу”; “ОК”

 

 

 

овална кутия; “МП”
— мек пакет.

 

 

 

***Посочва се типът на
бленда: “АБ” — Американ бленд; “ВБ” — Виржиния бленд;

 

 

 

“ОБ” —
Ориенталски бленд;  ”СБ” — Специален
бленд.

 

 

 

II. Предлаганите марки
тютюневи изделия са производство на
....................................................

 

и/или се внасят от
............................................................................................

 

 

 

Притежател на правото върху
търговската марка е
...............................................................

 

 

 

III.
Етикетиране на тютюневите изделия:

 

 

 

Декларираме, че описаните
тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно изискванията на действащото

 

законодателство.

 

(дата)
 

 

(име,
длъжност, търговско

наименование, подпис и
печат)

 

Пури и
пурети

 

 

 

ДО

 

 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

от

 

(наименование на
уведомителя, седалище и адрес на управление, съдебна регистрация, БУЛСТАТ,
митница по местонахождение на данъчния склад, съответно митница по седалището на
вносителя)

 

ОТНОСНО:
уведомление за продажна цена на тютюневи изделия

 

 

 

УВАЖАЕМИ
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

 

 

І. На
основание раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените

 

на
тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи
изделия

 

и
контрола върху търговията Ви уведомяваме за следните продажни
цени:

 

 

 

 

 

Опаковка
за продажба на дребно

 

Производител/

 

Характеристики на тютюневото
изделие

 

Търговска

 

Тип/

 

описание*

 

пури/

 

регистрирана

 

вносител
или

 

дължина

 

тегло

 

диаметър

 

тип

 

марка

 

разновидност

 

 

 

пурети

 

цена

 

притежател
на

 

 

 

 

 

 

 

бленд**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правото
върху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стара

 

нова

 

търговската

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

марка (ако
са

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой

 

лв.

 

лв.

 

 

 

мм

 

г

 

мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
Посочва се типът на опаковката: “ДК” — дървена кутия; “КК” — картонена кутия;
“МК” —

 

 

 

метална
кутия; “ПК” — пластична кутия; “ЕК” — етуи кутия; “К” — кутия; “Т” —
тубос;

 

 

 

“МТ” —
метален тубос; “МП” — мек пакет; “ИО” — индивидуална опаковка или друго

 

 

 

описание.

 

 

 

**
Посочва се типът на бленда, например “100 на сто кубински тютюн” и
други.

 

 

 

II. Предлаганите марки
тютюневи изделия са производство на
......................................................

 

и/или се внасят от
............................................................................................

 

 

 

Притежател на правото върху
търговската марка е
.................................................................

 

 

 

III.
Етикетиране на тютюневите изделия:

 

 

 

Декларираме, че описаните
тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно изискванията на действащото

 

законодателство.

 

(дата)

 

(име,
длъжност, търговско

 

 

 

наименование, подпис и
печат)

 

Тютюн за
пушене

 

(за лула
и цигари)

 

 

 

ДО

 

 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА
ФИНАНСИТЕ

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

от

 

(наименование на
уведомителя, седалище и адрес на управление, съдебна регистрация, БУЛСТАТ,
митница по местонахождение на данъчния склад, съответно митница по седалището на
вносителя)

 

ОТНОСНО:
уведомление за продажна цена на тютюневи изделия

 

 

 

УВАЖАЕМИ
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

 

 

I. На основание раздел
II от Наредбата за условията и реда за регистриране на
цените

 

на
тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи
изделия

 

и
контрола върху търговията Ви уведомяваме за следните продажни
цени:

 

Тютюн за
пушене (за лула и цигари)

 

Търговска

 

Тип/

 

Опаковка за продажба на
дребно

 

Производител/

 

Тип
бленд**

 

марка

 

разновидност

 

 

 

 

 

 

 

вносител
или

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

притежател
на

 

 

 

 

 

 

 

описание*

 

тегло

 

регистрирана
цена

 

правото
върху

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

търговската
марка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стара

 

нова

 

(ако са
различни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г

 

лв.

 

лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Посочва
се типът на опаковката: “П” — пакет, “ТП” — твърд пакет, “МК” —
метална

 

 

 

 кутия, “К” — кутия,
“МП” — мек пакет или друго описание.

 

 

 

**Посочва се типът на
бленда, например “АБ” — американ бленд и други.

 

 

 

II. Предлаганите марки
тютюневи изделия са производство на
....................................................

 

и/или се внасят от
............................................................................................

 

 

 

Притежател на правото върху
търговската марка е
...............................................................

 

 

 

III.
Етикетиране на тютюневите изделия:

 

 

 

Декларираме, че описаните
тютюневи изделия ще бъдат етикетирани съобразно изискванията на действащото

 

законодателство.

 

(дата)

 

(име,
длъжност, търговско

 

 

 

наименование, подпис и
печат)

 

                                                           

                                Приложение № 2
към чл. 4б, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 2 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2005 г.,
бр. 61 от 2005
г.,
в сила от 26.07.2005 г.,
бр. 83 от 2006 г.,
в сила от 13.10.2006
г.)

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА
ФИНАНСИТЕ
Удостоверение за регистрирана
цена
№ ..............
София,
................ г.

 

Настоящото удостоверение се издава на
.....................................
Адрес:
....................................................................
Съдебна
регистрация: ф. д................ БУЛСТАТ:.........................
Митница
по местонахождение на данъчния склад, съответно митница по седалището на
вносителя ..................................................,
на основание
раздел II от Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на
тютюневите изделия от местно производство и от внос, търговията с тютюневи
изделия и контрола върху търговията във връзка с уведомление
№......../....г.

 

 

 

 

В регистъра е вписана следната информация:

 

 

 

1. Производител/вносител и притежател на правото върху търговската

 

марка на изделията

 

 

 

2. Търговска марка на тютюневото изделие

 

 

 

3. Описание на тютюневото изделие:

 

 

 

3.1. Дължина, мм

 

 

 

3.2. Тегло, мг

 

 

 

3.3. Диаметър, мм

 

 

 

3.4. Тип бленд

 

 

 

3.5. Тип/разновидност пури/пурети/тютюн за пушене

 

 

 

3.6. Съдържание на никотин в една цигара, мг

 

 

 

3.7. Съдържание на катран в една цигара, мг

 

 

 

3.8. Съдържание на въглероден оксид в една цигара, мг

 

 

 

4. Размер на потребителската опаковка на тютюневото изделие,

 

включително за тютюневите изделия в опаковката:

 

 

 

4.1. Брой на цигарите

 

 

 

4.2. Брой на пурите/пуретите

 

 

 

4.3. Грамаж на тютюневото изделие (тютюн за пушене)

 

 

 

5. Описание на потребителската опаковка

 

 

 

6. Регистрираната продажна цена на тютюневото изделие,
лв.

 

 

 
 

 

Име, длъжност:
(подпис,
печат)