Нови правила – от 1 януари 2015 г.

 Предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на потребителите ще се облагат с данък в страната, в която е установен клиентът (държавата членка по потребление).

Предприятията могат да посочат една държава – държава членка по идентификация – която да бъде единично звено за контакт за идентификация по ДДС, подаване на справки-декларации за ДДС и плащане на дължимия във всички държави членки по потребление ДДС (чрез уебсайт в държавата членка по идентификация).

За да могат предприятията лесно да се регистрират и да използват MOSS, указанията във връзка с одита на данните в MOSS ще допълнят практическото ръководство за този режим (особено за малките и средните предприятия и за предприятията извън ЕС).

 Указания за одита

Тъй като справките-декларации за ДДС, подавани чрез MOSS, ще включват данък, дължим в няколко държави членки по потребление, е важно националните данъчни органи да се договорят за:
- най-добрия начин за връзка с предприятията като част от извършването на одит,
- начина, по който предприятията следва да предоставят информацията, необходима за одита.

За тази цел съставихме някои указания за стандартни дейности по одит и контрол (това са само препоръки – те не са задължителни по отношение на националните правила).

За всяко от указанията е предоставен списък на държави, които са изразили съгласие да ги прилагат.

Начин за връзка с данъчно задължените лица като част от извършването на одит

a. Първоначалният контакт с данъчно задължени лица следва, когато е възможно, да се извършва със съдействието на държавата членка по идентификация. След осъществяването на първоначален контакт, се препоръчва всеки случай да се разглежда поотделно, тъй като при някои обстоятелства може да е необходим пряк контакт между държавата членка по потребление и съответното предприятие.

Препоръката по-горе не засяга правото на данъчните служби на държавата членка по потребление да се свързват пряко с данъчно задълженото лице, за да получат информацията, посочена в член 63в от Регламент (ЕС) № 967/2012, като в някои случаи пряк контакт с предприятието може да е необходим и за свързани цели (например за допълнителни разяснения относно вече получени данни).

Страни, които ще прилагат настоящата препоръка

Белгия, България, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Хърватия, Швеция.

b. Държавите членки по идентификация следва да използват своите обичайни национални процедури за връзка с данъчно задължени лица, регистрирани по схемата на ЕС в държавата членка по идентификация. Те следва да използват електронна поща за първоначален контакт с потребители на схемата от страни извън ЕС, които са регистрирани в държавата членка по идентификация.

Страни, които ще прилагат настоящата препоръка
Белгия, България, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чешката република, Швеция.
c. Когато държавата членка по потребление се свързва с данъчно задължено лице, това следва да става посредством електронния адрес за връзка на лицето (както за предприятия от ЕС, така и за предприятията извън ЕС). Тъй като това е електронна система и основната информация за връзка е електронния адрес на данъчно задълженото лице, този адрес следва да се използва за осъществяване на контакт, ако данъчно задълженото лице не е установено в държавата членка, осъществяваща връзката.

Страни, които ще прилагат настоящата препоръка
Белгия, България, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Чешката република, Швеция.

Начин за изискване на информация от търговци като част от извършването на одит

d. Най-добрият начин за обмен на информация следва да бъде договорен между данъчно задълженото лице и данъчната администрация и следва да зависи от това какви електронни средства са достъпна за двете страни.

Една от възможностите е да се използва стандартен файл за одит за MOSS (SAF-MOSS) във формат XML.
Държавите членки ще приемат формата SAF-MOSS (в XML), ако дадено предприятие реши да го използва за предоставяне на исканата информация.

Страни, които ще прилагат настоящата препоръка
Австрия, Белгия, България, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Хърватия, Чешката република, Швеция.