ООД не осчетоводени фактури от минали години

Публикувано от Анонимен on Съб., 02/28/2009 - 13:47

Здравейте сега при приключване на 2008 г. ми направи впечатление че в документите има фактури за 2007 г. и не знам какво да ги правя да ги осчетоводя през 2008 г. или трябва да коригирам резултата за 2007 г.

Публикувано от Анонимен on Съб., 02/28/2009 - 13:48

Permalink

Малко трудно е да се отговори по начина по който сте задали въпроса. Не е ясно тези невключени фактури приходни или разходни са.
Ако фактурите са разходни след като вие констатирате допусната грешка в резултат на събития от минали отчетни периоди, първо трябва да определите степен на същественост на тази грешка. Ако тези разходи нямат висока степен на същественост, не коригирате ГФО за 2007 г. Ако обаче се установи, че размерът на грешката има висока степен на същественост, може да се направи изводът, че финансовият отчет за предходния периоди вече не е достоверен и тогава грешката се квалифицира като фундаментална която се коригира съгласно СС8.

СС 8

Фундаментални грешки
Препоръчителен подход
7.1.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години. сравнителната информация от предходния отчетен период следва да се преизчисли.
7.1.2. Когато намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години.
7.1.3. Предприятието трябва да оповести:
а) естеството на фундаменталната грешка;
б) размера на корекцията (преизчислението) по позиции за текущия период и за предходния период;
в) размера на корекцията (преизчислението) по позиции, свързани с периоди, предходни на предходния период;
г) факта, че сравнителната информация е била преизчислена.

Примерни статии в този случай

Д-т с-ка Неразпределена печалба от минали години / К-т с-ка Материали, услуги и т.н в зависимост от разхода – със размера на грешката (ако няма неразпределена печалба или е недостатъчна използвате сметка непокрита загуба)

В колонката предходна година на отчета за приходите и разходите ще се увеличи със сумата на грешките за съответния разход и ще се намали сумата на счетоводната печалба със същата сума. Съгласно чл. 75, ал.1-3 от ЗКПО при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната. При определяне на данъчното задължение върху коригирания данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година. При определяне на дължимия годишен корпоративен данък за текущата година с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на грешката се коригира годишният корпоративен данък за текущата година. Тоест ще трябва да направите преизчисление на данъка върху печалбата (10% е данъка за 2007 г. За юридически лица). Балансовата (нетната) печалба за периода също ще се намали.

В приложението към ГФО за 2008 г. ще се оповести допълнително следната информация:

- В ГФО за 2007 г. е допусната фундаментална грешка - не е отчетен разход на ...... за ...... лв.

- Направена е корекция в сравнителната информация за 2007 г., представена в ГФО за 2008 г., сумата на разходите за ................. е увеличена с ........... лв., счетоводната печалба (преди данъци) е намалена с .............. лв., а нетната печалба е намалена с ............... лв., намалени са и разходите за данъци с .............. лв.

- Изготвени са счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за собствения капитал за 2007 г. - проформа, в които са отразени посочените по-горе корекции.

Вижте си и примера към СС 8 за Фундаментална грешка за отчитането им в ОПР и баланса те са развити добре.

Ако имате невключена приходна фактура

Д-т с-ка Клиенти / К-т с-ка Неразпределена печалба от минали години (ако няма неразпределена печалба или е недостатъчна използвате сметка непокрита загуба)

Правите пак корекции в ГФО като изготвяте счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за собствения капитал за 2007 г. – проформа, като правите корекции в колоните които са засегнати. Съгласно чл.75, ал.1-3 от ЗКПО, като при определяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2008 г. с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на грешката се коригира годишният корпоративен данък за 2008 г.
Съгласно чл.75, ал.6 от ЗКПО, не се коригират грешки, допуснати преди повече от 5 години преди текущата, които, ако не са били допуснати, биха довели до намаляване на данъчния финансов резултат за съответната минала година.

Публикувано от Анонимен on Съб., 02/28/2009 - 13:48

Permalink

Фактурите са разходни и според мен не са чак толкова съществени, благодаря за изчерпателния отговор

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете първата буква от българската азбука (главна)