Отразяване на ползван ДК по налични активи при регистрация

Публикувано от Анонимен on Ср., 05/06/2009 - 14:35

Искам да попитам, март месец се регистрирахме по ДДС и подадохме опис на наличните активи, като после ползвахме ДК по тях като ги включихме в дневник покупки. Сега смятам с това ДДС да намаля стойностна на активите но не съм сигурна дали това е правилния начин. Може ли да напишете как се процедира в този случай.

Публикувано от Анонимен on Ср., 05/06/2009 - 14:36

Permalink

Съгласно СС2 (МСС2) доставната стойност (историческа цена) представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката , както и от други разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние (материали, продукция, стоки, незавършено производство и др.). Като разходите по закупуване включват в покупната цена, вносните мита и такси, невъзстановимите данъци и акцизи . СС16 Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи. Тоест в цената на активите се включват и невъзстановимите данъци. Не съществува законов механизъм, който да дава възможност да се коригира стойността на цената на придобиване на актива, след като тя вече е определена при последваща регистрация по ЗДДС (тази теза е засегната в РЕШЕНИЕ № 1790 София, 10.02.2009 на ВАС, но в него се разглежда обратния казус, че не може да се увеличи себестойността на вече заведен актив.
Разбира се вие за счетоводни цели, тъй като отчетната стойност на стоково-материалните запаси е по-висока от нетната реализируема стойност, трябва да я намалите до размера на нетната реализируема стойност, а за останалите може да ги обезцените съгласно СС36 (МСС36), в зависимост от счетоводната ви политика. Но това няма да окаже влияние за целите на данъчно облагане, независимо от начините за извършване на преоценката или счетоводната база - по СС или МСС. ЗКПО неутрализира за свои цели загубата/печалбата от преоценката, отчетена в текущата година и я признава чрез данъчна временна разлика в годината на продажбата на преоценения актив, т.н. обратно проявление (чл.34 и 35 от ЗКПО). Поради това към момента на възникване на право на данъчен кредит за наличните активи при регистрация по ЗДДС, за вас възниква приход в размера на данъчния кредит за възстановяване за тези активи.

Счетоводното записване ще е:

Дт Начислен данък за покупките / Кт Други приходи – със стойността на ползвания данъчен кредит.

В тази насока е и становище на МФ написано в писмо № 24-00-127 от 15.06.2005 г. на МФ (почетете го и него).

Ако вие решите да използвате друг подход и не дадете ползвания данъчен кредит за тези активи като приход, трябва да се съобразите с чл.47 от ЗКПО Съгласно който при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по ЗДДС, когато не са отчетени счетоводни приходи по повод приспаднатия данъчен кредит. Което реално ще доведе до съшия резултат. Някои колеги използват този подход само за ДМА, а за стоково материалните активи дават ползвания данъчен кредит в намаление на стойността на актива, без след това да увеличават счетоводния резултат в края на годината. Моето мнение е, че ЗКПО в чл.47, ал.1 не прави разграничение на активите и за всички трябва да се прилага един и същи подход. Единственото изключение да не се увеличава счетоводният финансов резултат със сумата на приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните не амортизируеми активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по ЗДДС е, активът да не е данъчен амортизируем актив и същият да е отписан в годината на регистрацията или повторната регистрация по (чл.47, ал.3, т.1) .
Съгласно чл.47, ал.4 в годината на отписването на актива който не е данъчен амортизируем актив и за който е приложен чл.47, ал.1 в предходна година, счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на приспаднатия данъчен кредит за съответния актив, с която е увеличен счетоводният финансов резултат.

Някои колеги използват и друг вариант когато имат нерегистрирано по ЗДДС лице, което се очаква скоро да го регистрират по ЗДДС, те не включват в историческата цена ДДС а го отделят в отделна сметка (като бъдещо вземане). Записванията в този случай са:

Дт сметка активи (в зависимост от актива) / Кт Доставчици – Със стойността на данъчната основа на актива.
Дт Други дебитори / Кт Доставчици – Със стойността на ДДС

След регистрирането по ЗДДС

Дт Начислен данък за покупките / Кт Други дебитори – със стойността на ползвания данъчен кредит.

Като в този случай съгласно чл.47, ал.3, т.1 от ЗКПО счетоводният финансов резултат не трябва да се увеличава със сумата на приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по ЗДДС.

Даването на приход на "правото на данъчен кредит" или увеличението на счетоводния резултат за данъчни цели не е най-справедливия подход, по отношение на различните субекти на пазара. Защото по този начин са ощетени лицата които ползват в последствие правото си на данъчен кредит (които към момента на доставката не са регистрирани по ЗДДС). На тях законодателя им е внушил, че към този момент те нямат "право на данъчен кредит" а имат приход (за разлика от регистрираните лица към момента на доставката). Моето мнение е, че трябва да се промени законодателството така, че за данъчни цели всички субекти да са равнопоставени. Това може да се постигне като се разшири обхвата на чл.34, ал.2 от ЗКПО (или се създаде нова алинея), която да обхване този казус (приспаднатия от данъчно задълженото лице данъчен кредит за наличните активи към датата на регистрацията или повторната регистрация по ЗДДС), като този разход да се признава за данъчни цели в същата година.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Колко е пет минус две