Пенсии, несвързани с трудова дейност

Кои лица имат право на социална пенсия за старост?

Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

При определяне на годишния доход на член от семейството не се включват:

 1. добавката за чужда помощ, компенсациите, индексациите и еднократните плащания, изплащани към пенсиите;
 2. помощите, отпуснати при условията и по реда на социалното подпомагане;
 3. семейните помощи за деца по чл. 2, т. 1 и 2 от Закона за семейните помощи за деца и месечните добавки по чл. 42 и 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Размерът на социалната пенсия за старост, както и условията за нейното получаване, се определят от Министерския съвет по предложение на Министерството на труда и социалната политика и Националния осигурителен институт. От 01.07.2014 г. социалната пенсия за старост е определена и се изплаща в размер на 113 лв. месечно.

Кои лица имат право на социална пенсия за инвалидност?

Право на социална пенсия за инвалидност имат лицата, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто.

Размерът на социалната пенсия за инвалидност:

 • за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто е 120 на сто от социалната пенсия за старост;
 • за лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90 на сто - 110 на сто от социалната пенсия за старост.

Какъв е редът за отпускане на пенсия за особени заслуги?

От 01.01.2013 г. отпада възможността за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията по разпоредбите на КСО. От същата дата е в сила закон за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Този закон урежда условията и реда за предоставяне на държавна парична награда на лица за особени заслуги към българската държава и нацията. Редът за предоставяне и изплащане на тази награда се определя с акт на Министерския съвет.

Какви са условията за отпускане на персонална пенсия?

С разпоредбата на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е предвидено Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи да отпуска пенсии на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс.

Персонални пенсии в изключителни случаи могат да се отпускат наследните категории лица:

 1. деца без право на наследствена пенсия от починал родител;
 2. жени, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст;
 3. лица, навършили възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, които са полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди - членове на техните семейства, постоянно нуждаещи се от чужда помощ; за членове на семейството се считат съпругът, съпругата, както и техните възходящи и низходящи по права линия.

За отпускането на тези пенсии е въведено едно допълнително изискване – годишният доход на член от семейството на лицата да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца преди искането на пенсия. От 01.01.2009 г. гарантирания минимален доход е определен в размер на 65 лв. месечно.

При определяне на годишния доход за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

Персоналните пенсии в изключителни случаи по смисъла на чл. 92 от КСО се отпускат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите.
Предложението за отпускане на персонални пенсии за децата се изготвя въз основа на следните документи:

 1. заявление от лицето, а в случаите когато е непълнолетно - от законния представител (живия родител, попечител или настойник), адресирано до Националния осигурителен институт /НОИ/, което включва мотивите за отпускане на персоналната пенсия, данни за самоличността на лицето и за гражданското му състояние;
 2. разпореждане на длъжностното лице от териториалното поделение на НОИ, с което се отказва отпускането на наследствена пенсия; когато няма постановено такова разпореждане, лицето представя документи, установяващи липса на основание за отпускане на друг вид пенсия, или декларация, че наследодателят няма достатъчно положен осигурителен стаж;
 3. решение, прието на сесия на общинския съвет, за внасяне на предложение в Министерския съвет;
 4. декларация за семейното и имотното състояние и за годишния доход на член от семейството за 12 месеца преди датата на подаване на заявлението в общинския съвет;
 5. за многодетните майки – документ, че са родили и отгледали 5 и повече деца до навършване на 18-годишната им възраст, удостоверение от общината (кметството), че не са били лишавани или ограничавани родителските им права и че децата не са били настанявани в държавни заведения за отглеждане за срок, по-голям от една година, освен по здравословни причини;
 6. за лицата, полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалиди (членове на техните семейства) – и решение на ТЕЛК (НЕЛК), удостоверяващо, че болният за целия 10-годишен период е бил инвалид с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, който постоянно се е нуждаел от чужда помощ;
 7. за многодетните майки и за лицата, полагали грижи в продължение на повече от 10 години за инвалид – документ за придобит осигурителен стаж не по-малко от 3 години;
 8. за децата без право на пенсия от починал родител - удостоверение за наследници.

Персоналните пенсии се отпускат в размер 90 на сто от социалната пенсия за старост.