Писмо 09-11-2012 от МТСП прекратяване на основен и допълнителен трудов договор и обезщетение по чл.222 ал. 1 от КТ

05-11-2012
Светла Атанасова Въпрос

При прекратяване на основен трудов договор на основание чл.328 ал.1 т.3 и едновременно с това прекратяване на договор за допълнителен труд при друг работодател на основание на чл.328 ал.1 т.3, вторият работодател дължи ли обезщетение по чл.222 ал. 1 от КТ? И в случай, че дължи следва ли да се прави вписване на това обезщетение в трудовата книжка?

09-11-2012
Наталия Скотарова - главен специалист "ТПООУТ" Отговор

Съгласно чл. 222, ал. 1 от КТ, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок.
От запитването е видно, че на лицето са прекратени и двата трудови договора – основен и трудов договор по чл. 111 от КТ. Предвид разпоредбата на чл. 222, ал. 1 от КТ обезщетението се дължи и от двамата работодатели. Предвиденото в разпоредбата обезщетение се изплаща след изтичане на месеца и представяне на трудовата книжка, от която да се направи констатация, че в този период лицето не е работило при друг работодател. В трудовата книжка се вписват данните само по основното трудово правоотношение. МВ/