Писмо 3_ 1391/02.06.2014 г. приложение разпоредбата на чл. 131 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ЗДДС, чл. 131
ДОПК, чл. 14, т. 2

Относно: приложение разпоредбата на чл. 131 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

 

В запитването не е изложена конкретна фактическа обстановка, а се желае изразяване на становище във връзка с попълване на платежно нареждане за плащане на ДДС по проведена продажба по реда на чл.131 от ЗДДС на недвижим имот в графата „задължено лице” данните на кое лице трябва да бъдат вписани – тези на ЧСИ, извършил продажбата или на длъжника по изпълнителното дело, чийто имот е обект на публичната продан?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 1 от 03.01.2014 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 110 от 21.12.2013 г.) изразяваме следното становище:
В ЗДДС режимът на облагането на доставката на стоки или услуги при публична продан е регламентиран в Глава четиринадесета „Специфични случаи на доставки" и е приложим единствено в случаите, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по закона лице. Необходимо е да се има предвид, че режимът на продажбите на стоки и услуги, регламентиран в чл.131 от закона и чл.83 от правилника за приложението му е специален. Това е видно както от заглавието на главата, в която е регламентиран – „Специфични случаи на доставки”, така и от тесния кръг обществени отношения, които  урежда. Същият въвежда изключение от общите правила за документиране и отчитане на доставките и внасяне на данъка. В случаите на публична продан по реда на ГПК съдебният изпълнител е отговорен за начисляването и внасянето на данъка, като в разпоредбата на чл.131, ал.1 от ЗДДС е указано, че същият е длъжен в 5-дневен срок от получаване на пълната цена от продажбата да извърши следните действия:
1. Да преведе дължимия данък по продажбата по банковата сметка на ТД на НАП, която се явява компетентна за съдебния изпълнител;
2. Да състави документ за продажбата, определен с правилника за прилагане на закона, в три екземпляра - за съдебния изпълнител, за собственика на вещта и за получателя (купувача) и да предостави този документ на собственика на вещта и получателя в срок три дни от издаването му;
3. Да уведоми компетентната ТД на НАП, в която собственикът на вещта е регистриран по ЗДДС за издадения документ по т.2 чрез подаване на уведомление  /Приложение № 20 към ППЗДДС/.
Съгласно чл.14, т.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) задължени лица са физическите и юридическите лица, които са задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни вноски.
Предвид изложеното се налага изводът, че в платежното нареждане към НАП за плащане на ДДС в случаите на чл.131 от ЗДДС като задължено лице следва да фигурира съдебният изпълнител, извършил публичната продан.