Писмо 3_2598/03.06.2008 г. на НАП Относно: относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл.28 от ЗДДС

ЗДДС, чл. 28;
ППЗДДС, чл. 21, ал. 1;
ЗДДС, чл. 92, ал. 3

Относно: относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл.28 от ЗДДС

Според изложеното в запитването на дружество предстои износ за клиент от САЩ като условието на доставката е FCA Троян и плащане 30 дни след натоварването на стоката. Износът за месеца ще бъде 65 % от общата реализация на дружеството. Транспортът на стоките от наше Черноморско пристанище до пристанището на клиента ще трае около 70 дни. Поставя се въпроса дали ще бъде възстановен ДДС в 30-дневен срок от подаването на справката-декларация при положение, че дружеството няма да притежава транспортен документ, тъй като транспортът на стоките няма да е завършил в този 30-дневен срок, а само ще разполага с фактура, митническа декларация за износ на стоките и получено плащане за същите?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС, обн. ДВ бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр.113 от 28 декември 2007 г./ и Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15 септември 2006г., посл. изм. ДВ, бр.39 от 15.04.2007г./ изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 28 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика, както и доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.
Видно от представената фактическа обстановка дружество ще продаде на клиент от САЩ стоки при условията на FCA Троян. САЩ не е страна членка на Европейската общност. Следователно тя е трета страна по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗДДС. Предвид на това и при положение, че получателят не е установен на територията на страната, е налице хипотезата на доставка на стоки, които се превозват от територията на страната до трета страна за сметка на получателя /чл. 28, т. 2 от ЗДДС/.
На основание чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС, когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28. т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
- писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение;
- фактура за доставката;
- документ за превоза на тези стоки.
Съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗДДС, ако доставчикът не се снабди с документите по чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът е станал изискуем, разпоредбите на глава трета не се прилагат. Ако впоследствие доставчикът се снабди с посочените по-горе документи, той коригира резултата от прилагането на тази алинея по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Ал. 2 на чл. 37 от ЗДДС не се прилага при получени авансови плащания.
Разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) дава право на възстановяване на декларирания данък в 30-дневен срок от подаване на справка-декларацията, когато за последните 12 месеца преди текущия месец са извършени облагаеми доставки с нулева ставка и доставки по чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, на обща стойност повече от 30 на сто от общата стойност на всички извършени облагаеми доставки и доставки по чл. 22, 23 и чл.24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, за същия период. За да се упражни правото, следва да се удостовери писмено пред съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите тези обстоятелства. Съгласно чл. 70, ал. 1 от ППЗДДС, когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и за същото лице са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 от закона и то желае да прилага тази разпоредба, лицето посочва в клетка 81 на справка-декларацията за периода данъка за възстановяване, който подлежи на възстановяване или прихващане в 30-дневен срок. Обстоятелствата по чл. 92, ал.3 от закона се удостоверяват от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период.
Видно от изложената фактическа обстановка в запитването транспортът на стоките от наше Черноморско пристанище до пристанището на клиента ще трае около 70 дни. Предвид на това и с оглед горецитираните законови разпоредби намираме, че за третиране на доставката като облагаема с нулева ставка следва да разполагате с всички необходими документи, посочени в чл. 21, ал. 1 от ПП3ДДС, включително документ за превоза на тези стоки.
Поради това, когато обстоятелствата по отношение на облагаемите доставки с нулева ставка не са удостоверени по регламентирания с ППЗДДС ред, разпоредбата на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС не се прилага, ако за останалите извършени от дружеството облагаеми доставки с нулева ставка и доставки по чл. 22, 23 и чл. 24, ал. 3 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получател е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка за последните 12 месеца преди текущия месец, не е налице процентното съотношение от повече от 30 на сто.
В този случай декларираният данък за възстановяване подлежи на приспадане от данъка за внасяне възникнал в следващите три поредни данъчни периода съгласно чл. 92, ал.1, т. 2 от ЗДДС.