Писмо 3_2878/13.06.2008 г. от НАП Относно: относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл.29 от ЗДДС

3_2878/13.06.2008 г.

ЗДДС, чл. 29;
ППЗДДС, чл. 22

Относно: относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл.29 от ЗДДС

Според изложеното в запитването дружеството притежава автобуси и възнамерява да извършва международен транспорт на пътници от и до Украйна и Беларус. Поставени са следните въпроси:
1. Превозът в територията на РБългария от границата до последния пункт и обратно част ли е от общия превоз и следва ли да се облага с нулева ставка?
2. Освен фактура, в която е посочен маршрута, № на превозното средство и дата на събитието, има ли и други допълнителни изисквания към документите, удостоверяващи нулева ставка на данъка?
3. Когато се зарежда гориво на територията на Република Украйна, която не е член на Европейската общност, има ли практика или спогодби за възстановяване на платен ДДС в тази държава?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС, обн. ДВ бр.63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр.113 от 28 декември 2007 г./ и ППЗДДС /обн. ДВ, бр.76 от 15 септември 2006г., посл. изм. ДВ, бр.39 от 15.04.2007 г./ изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 29 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е превозът на пътници, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до място извън територията на страната, или
2. от място извън страната до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
Видно от цитираната разпоредба превозът на пътници ще се облага с нулева ставка, когато същият се извършва от територията на страната както до територията на страна-членка на ЕС, така и до територията на държава, извън Общността.
В настоящия случай международният транспорт на пътници, който ще се осъществява, от територията на РБългария до територията на Беларус или на Украйна и обратно ще се облага с нулева ставка на данъка по смисъла на чл. 29 от ЗДДС.
Както е посочено в писменото запитване, доставките по чл. 29 от закона се удостоверяват с документите, регламентирани в чл.22 от ППЗДДС, а именно:
1. лиценз за извършване на международен превоз на пътници;
2. документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът.
Обръщаме внимание, че когато за доставка на стока или услуга е приложима нулева данъчна ставка като задължителен реквизит във фактурата по чл. 114 от ЗДДС трябва да се посочи основанието за прилагането на нулевата ставка. Това означава, че за доставка на международен транспорт на пътници във фактурата като основание за неначисляване на данък следва да се посочи разпоредбата на чл. 29 от закона.
Няма нормативна пречка освен задължителните документи, визирани в чл. 22 от ППЗДДС, да се представят и други такива, доказващи извършения международен транспорт на пътници с оглед спазване на документалната обоснованост съгласно Закона за счетоводството и Закона за корпоративното подоходно облагане.
На възстановяване подлежи данъкът (ДДС или подобен данък), заплатен в държави извън Общността, с които ЕС има сключени споразумения за реципрочност при възстановяването му. Правилата за възстановяването на данъка за лица, установени извън територията на Общността, са определени от регламента на Тринадесета директива 85/850/ЕЕС от 17.11.1986 г.