Писмо 3_3007/25.06.2009 г. на НАП Относно: относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл. 29 от ЗДДС

3_3007/25.06.2009 г.

ЗДДС, чл. 29, ал. 2, т. 3;
ППЗДДС, чл. 22

Относно: относно реда за доказване на доставките с нулева ставка по смисъла на чл. 29 от ЗДДС

Според изложеното в запитването СД “А” е регистрирано по ЗДДС лице и извършва транспортни услуги - превоз на пътници на територията на страната. Пътниците пътуват с чуждестранен кораб по определен маршрут по река Дунав. Услугата е следната: пътниците /чуждестранни граждани/ се вземат сутринта от пристанище на р. Дунав - Никопол, за да правят обиколка из страната и се връщат вечерта на пристанище Русе, където корабът ги чака. Възложител и клиент в случая на тази услуга е българска фирма, която е корабен агент.
Във връзка с изложеното се поставя въпроса може ли за тази услуга да се приложи нулева ставка на данъка съгласно чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДС предвид факта, че корабът пътува в международни води?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС /обн. ДВ бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 23 от 27 март 2009 г./ и Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС, обн. ДВ, бр. 76 от 15 септември 2006г., посл. изм. ДВ, бр. 4 от 16 януари 2009 г./ изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 29 от ЗДДС облагаема доставка с нулева ставка е превозът на пътници, когато превозът се извършва:
1. от място на територията на страната до място извън територията на страната, или
2. от място извън страната до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
Видно от цитираната разпоредба превозът на пътници ще се облага с нулева ставка, когато същия се извършва:
1. от място на територията на страната до място извън Общността или до друга държава членка, или
2. от място извън територията на Общността или от място в друга държава членка до място на територията на страната, или
3. между две места на територията на страната, когато е част от превоз по т. 1 и 2.
Доставките по чл. 29 от закона се удостоверяват с документите, регламентирани в чл.22 от ППЗДДС, а именно:
1. лиценз за извършване на международен превоз на пътници;
2. документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът.
Предвид това, доколкото дружеството разполага с документите, посочени в чл. 22 от ППЗДДС, то превозът на пътници от пристанище на р. Дунав - Никопол, за извършване на обиколка из страната до пристанище - Русе, ще се облага с нулева ставка на данъка по смисъла на чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДС.
Когато за доставка на стока или услуга е приложима нулева данъчна ставка като задължителен реквизит във фактурата по чл. 114 от ЗДДС трябва да се посочи основанието за прилагането на нулевата ставка. Това означава, че за доставка на международен транспорт на пътници във фактурата като основание за неначисляване на данък следва да се посочи разпоредбата на чл. 29 от закона.
Ако дружеството не разполага с документите, регламентирани в чл. 22 от ППЗДДС, тогава доставката на услуга е облагаема с 20 процента данъчна ставка.

Относно практическото приложение на чл. 22, чл. 29 и чл. 30 от ЗДДС е изразено становище от министъра на финансите с писмо изх. № 93-04-44/08.03.2007г., публикувано в сайта на НАП – www.nap.bg.