Писмо 63/29.01.2014 регистрирано като земеделски производител, има лиценз за търговец на зърно и за извършване на транспортна дейност и е регистрирано по ЗДДС лице

Чл.163а от ЗДДС;

Чл.128 ЗДДС

 

 

            В писмено запитване, заведено в деловодството на  Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …… с вх. № ………г. сте посочили, че дружеството Ви е регистрирано като земеделски производител, има лиценз за търговец на зърно и за извършване на транспортна дейност и е регистрирано по ЗДДС лице. Във връзка с влезлите в сила от 01.01.2014г. промени в ЗДДС сте описали следните хипотези:

            1. Договорът за покупко-продажба на зърно е с клауза за цена с включен транспорт /в случая транспортът е с товарни автомобили на дружеството/:

            - приложим ли е принципът за обратно начисляване на ДДС и за транспорта , който съпътства покупко-продажбата на стоката или не?

- ползва ли дружеството право на данъчен кредит за разходите направени във връзка със съществуването и движението на МПС-то като резервни части, ремонт, масла, гориво и др. ако принципът за обратно начисляване на ДДС е приложим?

- как да се изчисли стойността на транспорта за да бъде отделена от стойността на зърното ако принципът за обратно начисляване на ДДС не е приложим?

2. Договорът за покупко-продажба на зърно е с клауза за цена с включен транспорт, но се ползват транспортни услуги на външни фирми. За извършената транспортна услуга се издава фактура на дружеството:

- приложим ли е принципът за обратно начисляване на ДДС и за транспорта, който съпътства покупко-продажбата на стоката или не?

- възниква ли право на данъчен кредит по получената от дружеството фактура за транспортна услуга ако принципът за обратно начисляване на ДДС е приложим?

- как да се изчисли стойността на транспорта за да бъде отделена от стойността на зърното ако принципът за обратно начисляване на ДДС е неприложим?

3. Договорът е за продажба на 10 000т. пшеница на стойност …. лв. за тон без ДДС. 40 на сто от стойността следва да бъде преведени авансово от клиента. От дружеството са получени …..лв. Стоката е извозена от различни точки на страната и предадена на клиента на Пристанище ……. Към датата на сключване на договора не е известно от кои точки на страната ще бъде транспортирано зърното, както и какво количество зърно ще бъде извозено със собствен транспорт на дружеството и какво с транспорт на външни фирми:

- как следва да се оформи фактурата за получения аванс, прилага ли се чл.163а от ЗДДС отделно за транспорта и отделно за стоката или се прилагат общите принципи на закона за стойността на целия аванс. Ако една част от сделката е по чл.163а от ЗДДС, а друга по общия ред на каква база се правят изчисленията?

4. След почистване на зърното се получават отсевки. За получените отсевки приложим ли е чл.163а, ал.2 от ЗДДС? В кой код по КН от Част ІІ на Приложение № 2 се отнасят отсевките?

5. За сламата приложим ли е чл.163а, ал.2 от ЗДДС? В кой код по КН от Част ІІ на Приложение № 2 могат да бъдат отнесени?

6. В Част ІІ на Приложение № 2 към чл.163а от ЗДДС непреработена селскостопанска продукция ли е посочена или непреработена и преработена?

7. Слънчоглед е преработен във фабрика за производство на  белен слънчоглед. Фабриката продава на дружеството белен слънчоглед и издава фактура по общия ред с начислен ДДС. Приложим ли принципът на обратно начисляване на ДДС за белен слънчоглед, получен след преработка с машини на черен слънчоглед? Правилно ли е издадена фактурата? При продажба от дружеството на белен слънчоглед следва ли да се начисли ДДС или ще е приложим чл.163а от ЗДДС? 

 8. Относно позиция от Част ІІ на Приложение № 2 с код по КН 1206 00 91 – Обелен; необелен шарен слънчоглед сте поставили следните въпроси:

- има ли селскостопански продукт „обелен слънчоглед” или този слънчоглед е в резултат на обработка;

- Част ІІ на Приложение № 2 относимо ли е за преработена продукция;

- когато няколко зърна на тон слънчоглед са обелени в резултат на изсипване включват ли се в  категорията „обелен слънчоглед”;

- какво се включва в позиция 1206 00 91 на КН – обелен шарен слънчоглед, само шарен или може да бъде и обелен черен или други видове.

Предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ изразявам следното становище:

По първи въпрос:

            Съгласно чл.128 от ЗДДС, когато основна доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо се приема, че е налице една основна доставка. Характерът на основната доставка определя приложимия режим по ЗДДС за съпътстващата такава.

            В този смисъл е Решение по дело С-349/96 (Card Protection Plan ) на Съда на Европейската общност (СЕО), понастоящем Съда на Европейския съюз (СЕС), според което съпътстващата доставка споделя данъчното третиране на основната. Освен това съда допълва, че една доставка трябва да се разглежда като съпътстваща основната доставка, когато за клиентите не представлява цел сама по себе си, а начин да се възползват при най-добри условия от основната услуга на доставчика. При определени обстоятелства няколко формално самостоятелни доставки, които могат да бъдат извършени поотделно и по този начин могат да бъдат обложени или освободени поотделно, трябва да се считат за една-единствена сделка, когато не са независими (Решение по дело Part Service C‑425/06 и Решение по дело RLRE Tellmer Property, C‑572/07).

Предвид гореизложеното считаме, че при договор за покупко-продажба на зърно с клауза за цена с включен транспорт, доставката на зърно е основна доставка, която се съпътства от доставка на услуга по транспорт на стоката. Ако зърнената култура фигурира в Част ІІ на Приложение № 2,  по отношение на доставката е приложим визирания в чл.163а от ЗДДС механизъм на обратно начисляване на ДДС при условие, че получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице.

По отношение правото на данъчен кредит следва да имате предвид разпоредбите на Глава седма от ЗДДС „Данъчен кредит”. На основание чл.69, ал.1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките и услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки.

Доставките на зърнени култури са облагаеми доставки, поради което за разходите, свързани с експлоатацията на транспортното средство, с което се осъществява превоза на стоките като гориво, масло, резервни части и др. възниква право на приспадане на данъчен кредит при условията посочени в чл.71 от ЗДДС и в срока визиран в чл.72 от ЗДДС.

По втори въпрос:

Посочените в отговора на първия въпрос аргументи за приложимост на механизма за обратно начисляване на ДДС при договор за покупко-продажба на зърно с клауза за цена с включен транспорт са относими и когато за превоза на зърното дружеството ползва предоставени от външни фирми транспортни услуги. За фактурираните на дружеството превозни услуги възниква право на приспадане на данъчен кредит, когато са изпълнени посочените в чл.71 от ЗДДС условия и е спазен визирания в чл.72 от ЗДДС срок за упражняването му.

По трети въпрос:

За да приложи дружеството Ви разпоредбата на чл.163а от ЗДДС за доставката на пшеница е необходимо стоката да е сред изрично посочените в Част втора на Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а” видове пшеница и получателят  по доставката да е регистрирано по ЗДДС лице. По отношение на получения аванс се прилагат разпоредбите на чл.25, ал.6 и 7 от ЗДДС.

         Както посочихме вече, характера на основната доставка /пшеница/ определя приложимия режим по ЗДДС за съпътстващата такава /транспорт/.

            По четвърти въпрос:

            За да получите отговор на поставения въпрос относно данъчния режим на отсевките е необходимо да поясните процеса на получаване на отсевките, какво е съдържанието им, за какво се използват, представляват ли „отпадък” по смисъла на Закона за управление на отпадъците, респ. „производствен отпадък” по смисъла на т.74 от ДР на ЗДДС.    

            По пети въпрос:

            Със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /обн. ДВ бр.98 от 12 Ноември 2013г./ е направено изменение в Приложение № 2 към глава деветнадесета „а” от ЗДДС и е допълнен списъка на доставките на стоки с място на изпълнение на територията на страната, по отношение на които е приложим визирания в чл.163а от ЗДДС механизъм на обратно начисляване на данъка. В новосъздадената част втора на приложението стоките са класирани в номенклатура чрез „Код по КН 2012” и „Описание на стоката”. В § 1 на ДР на ЗДДС е създадена т.71, съгласно която „Код по КН” са тарифни кодове  по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение 1 към Регламент /ЕИО/ № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.     

            Съгласно Раздел ІІ „Продукти от растителен произход”, Глава 12 „Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи” от Регламент № 1006/2011г., сламата e посочена в код по КН  1213 00 00 0 – „Слама, шума и плява от необработени житни растения, дори нарязани, смлени, пресовани или агломерирани под формата на гранули”. Посоченият код не фигурира в Част ІІ на Приложение № 2 към Глава деветнадесет „а” от ЗДДС, с оглед на което механизма на обратно начисляване на ДДС е неприложим при продажбата на слама. Доставката се документира по общия ред и данъкът и изискуем от доставчика.

            По шести въпрос:

            Разпоредбите на Глава деветнадесета „а” от ЗДДС се прилагат само за доставките на стоки и услуги посочени в Приложение № 2. В ЗДДС и ППЗДДС не е  използвано понятието „непреработена селскотопанска продукция” или „преработена селскотопанска продукция”.

            По седми въпрос:

            В Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а” от ЗДДС към код по КН 1206 00 „Семена от слънчоглед, дори натрошени” са посочени две позиции семена – „За посев” с код 1206 00 10 и „Други”. Към позиция „Други” са обособени две подпозиции – „Обелен; необелен шарен слънчоглед” с код 1206 00 91 и „Други” с код 1206 00 99.

            Предвид разпоредбата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС данъкът е изискуем от регистрираното по ЗДДС лице „…..” ООД - получател по доставката на обелен слънчоглед. За издадената по общия ред фактура от доставчика е приложим указания в чл.116 от ЗДДС ред за коригиране на погрешно съставени документи. 

            При доставка на обелен слънчоглед, по която „…….” ООД е изпълнител, разпоредбата на чл.163а от ЗДДС ще намери приложение при условие, че получателят е регистрирано по ЗДДС лице.

            По осми въпрос:

            Считаме, че в код по КН 1206 00 91 са включени два вида слънчоглед – обелен и необелен шарен слънчоглед. Разпоредбата на чл.163а е приложима при доставка на черен обелен слънчоглед и шарен обелен и необелен слънчоглед.