Писмо 96-00-290/11.07.2014 Дружество е получател на услуга – реклама в интернет, предоставена от Google Ireland Ltd

В Дирекция ”ОДОП” – ……………. постъпи писмено запитване с вх. № ………………/11.07.2014 г., относно прилагане на ЗДДС и счетоводно отчитане на получена фактура.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество е получател на услуга – реклама в интернет, предоставена от Google Ireland Ltd. Фактурата е една с дата 30.06.2014 г.
В запитването са зададени следните въпроси:
1. Коректен ли е текста на фактурата?
2. Следва ли фактурата да се опише в дневниците?
3. Фактурата следва ли да бъде осчетоводена, как и по кои сметки?
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразявам следното становище:
Първи въпрос: С чл. 111а от ЗДДС /ДВ. Бр. 94/2012 г. в сила от 01.01.2013 г./ са въведени нови правила за документиране на доставките. Общият принцип е, че доставките се документират по законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставките. Съгласно ал. 1 на цитираната правна норма, документирането на доставките с място на изпълнение на територията на страната се извършва по глава единадесета от ЗДДС.
Изключение от това правило е посочено в разпоредбата на чл. 111а, ал. 5 от ЗДДС, съгласно която доставчикът не прилага ал. 1 за доставки с място на изпълнение на територията на страната, когато данъкът е изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което едновременно са изпълнени следните условия:
1. лицето не е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната или неговият постоянен обект на територията на страната не взема участие в доставката, или при липса на такова установяване или такъв обект - няма постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
2. лицето е установено в друга държава членка или има постоянен обект в друга държава членка, от който е извършена доставката.
Въпреки, че мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, изискванията на ЗДДС няма да се приложат, тъй като данъкът е изискуем от получателя по доставката и доставчикът не е установен на територията на страната, нито има постоянен обект на територията на страната, който да участва в доставката. Освен това доставчикът следва да е установен в друга държава членка или да има в друга държава членка постоянен обект, от който да е извършена доставката.
Предвид гореизложеното, тъй като изискванията на ЗДДС по отношение на документиране на доставките от страна на доставчика е неприложим, НАП не е компетентна да изрази становище относно текста на издадената от Google Ireland Ltd. фактура.
Втори въпрос: Следва да имате предвид, че съгласно чл. 124, ал. 2 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази издадените от него или от негово име данъчни документи, както и отчетите за извършените продажби по чл. 119 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.
Съгласно чл. 124, ал. 4 от ЗДДС, регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1 от закона.
Предвид разпоредбата на чл. 112, ал. 1 от закона, данъчен документ е фактурата, известието към фактура и протоколът, издадени съгласно изискванията на този закон. В този смисъл, горните норми определят данъчните документи и не възниква задължение за посочване на получен документ - фактура, издадена от доставчик – чуждестранно лице.
Когато регистрирано по ЗДДС лице /т.е. Вие/ получава облагаема услуга от доставчик, който е установен извън България и няма седалище и постоянен обект на територията на страната, мястото на изпълнение на същата е на територията на България, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.
В тази връзка следва да имате предвид разпоредбата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. В нея е регламентирано, че когато доставчикът не е регистриран по ЗДДС и не е установен в България, а доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя на услугата, стига той да е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от закона.
В конкретния случай, за Вас като регистрирано по ЗДДС лице, възниква задължение за самоначисляване на ДДС на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, чрез издаване на протокол по чл.117, ал. 1, т. 1 от същия закон. Издаденият от Вас протокол следва да намери отражение в отчетните регистри.
Трети въпрос: Въпросът, свързан с осчетоводяване на получена от доставчика фактура не е от компетентността на НАП. Методологията по счетоводната отчетност е от компетентността на Министерство на финансите, Дирекция „Данъчна политика“, отдел „Счетоводна практика“.