Писмо Изх. № 20-00-223 Дата 17.11.2015 г. Относно: Уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на Глава деветнадесета “а” от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на доставките на стоки, които са

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52, тел: 0700 18 700, факс: (02) 9859 3099

Изх. № 20-00-223                                        
Дата 17.11.2015 г.                                                   
                                                                                              
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТД НА НАП – ГР………………………

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ДИРЕКЦИЯ ОДОП ГР……………….
КЪМ ЦУ НА НАП

 

Относно: Уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на Глава деветнадесета а от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на доставките на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от Допълнителните разпоредби на същия закон

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта е да бъде уеднаквена практиката на органите по приходите във връзка с приложението на Глава деветнадесета “а” от ЗДДС по отношение на данъчното третиране на доставките на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на т. 74 от ДР на същия закон. От анализа на административната практика на органите по приходите в хода на ревизионни производства, както и от практиката на директорите на дирекции ОДОП при произнасяне по повод административното обжалване на издадените ревизионни актове, се установи, че е налице противоречива практика при прилагане на Глава деветнадесета “а“ от ЗДДС – “Доставка на стоки и услуги по Приложение № 2 с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя” във връзка с доставка на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗДДС.

С цел уеднаквяване на административната практика във връзка с данъчното третиране на тези доставки, обръщам внимание на следното:
Глава деветнадесета "а" от ЗДДС урежда режим на “обратно начисляване” на данък върху добавената стойност при доставка на стоки и услуги по Приложение № 2 от същия закон с място на изпълнение на територията на страната. За приложението му е необходимо едновременно да са налице следните условия:
-  стоките и услугите, предмет на доставката, да са изрично посочени в Приложение № 2 към Глава деветнадесета “а” от ЗДДС.
- получателят по доставката да е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. 
На основание чл. 163а във връзка с т. 2 на Част първа от Приложение № 2 към Глава деветнадесета “а” от ЗДДС режимът на обратно начисляване се прилага и за доставки на производствени отпадъци. Съгласно т. 74 от § 1 на ДР на ЗДДС (в сила от 01.01.2014 г.) "производствени отпадъци" са отпадъците, образувани в резултат на производствената дейност на физическите и юридическите лица.
При така действащата нормативна уредба противоречието в установената практика, когато доставчик по доставката е производител, се състои в нееднозначно разглеждане на една и съща стока, предмет на доставка, в зависимост от нейното предназначение (производствен отпадък или стока), от страните по доставката от една страна и от друга страна от органите по приходите при прилагане на режима за данъчно облагане на тези доставки. С оглед на това по отношение приложимостта на Глава деветнадесета "а" от ЗДДС за доставки на стоки е определящо дали според предназначението за доставчика (производителя), от гледна точка на спецификата на производствения процес, полученото в резултат на този производствен процес  представлява производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗДДС. В случай, че полученото в резултат на производствения процес, според предназначението за производителя в качеството му на доставчик, представлява производствен отпадък, по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗДДС, приложение намира Глава деветнадесета "а" от ЗДДС, т.е. данъкът върху добавената стойност следва да бъде изискуем от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице. Когато от гледна точка на предназначението за производителя то не представлява производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗДДС, по отношение на извършените доставки на такива стоки приложим следва да бъде общият ред на облагане с данък върху добавената стойност, с изключение на случаите, когато стоките са изрично посочени в Част втора на Приложение № 2 от ЗДДС. Последваща промяна в данъчното третиране на стоката по веригата от доставки е допустима само, ако тя е била обект на обработка или преработка, като в този случай преценката следва да се прави от гледна точка на лицето, извършило (само или чрез възлагане) обработката или преработката.

В този смисъл в хода на ревизионно производство органите по приходите не следва да преценяват предназначението на стоката, когато същата е обект на доставка от производител в качеството му на доставчик и той е определил нейното предназначение - дали същата представлява стока или производствен отпадък и съответно е избрал начина за облагане на доставката (по общия ред на чл. 82 от ЗДДС или по реда на Глава деветнадесета “а” от същия закон). Веднъж определен предметът на доставката от производителя като производствен отпадък или като стока и след като е приложен от него съответният ред на облагане, предвиден в ЗДДС, в ревизионно производство (включително и това на получателя) същият следва да бъде приет от ревизиращите органи като законосъобразен.
В случай че органът по приходите в ревизионно производство на получател на такава доставка не приеме приложеното от производителя (доставчик) данъчно третиране на доставката по общия ред и приложи режима на “обратно начисляване” на данък върху добавената стойност за нея, с цел осигуряване неутралността на данъка органът по приходите би следвало да признае право на данъчен кредит както за начисления данък по фактурата, издадена от производителя, така и начисления данък в хода на ревизията, доколкото в този случай за една доставка данъкът се начислява два пъти. В този случай и ако доставката не е укрита, то приложение ще намери чл. 73а от ЗДДС, като за начисления от органа по приходите данък би следвало да се признае право на данъчен кредит, ако са изпълнени условията по същество. За целта на лицето следва да се предостави възможност да предяви претенция за приспадане на данъчен кредит, доколкото това право не може да бъде упражнено служебно от органа по приходите. При изявена такава претенция и в случай, че не са налице ограниченията на чл. 70 от ЗДДС, налице са условията на чл. 71 от ЗДДС и срокът по чл. 72 от ЗДДС не е изтекъл, правото на приспадане на данъчен кредит на лицето се признава.

   

ЗАМ. Изпълнителен Директор на
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
                                     /ГАЛЯ ДИМИТРОВА/