Писмо Изх. № 20-21-75 от 07.05.2013 Фирмата осъществява ВОП от Гърция и в редки случаи от други страни-членки на ЕС. Казусът възниква при получаване на фактура от гръцки доставчик в края на месеца за по-голямо количество стока, извозването на която продъл

ЗДДС, чл.63
ЗДДС, чл.25
ЗДДС, чл.117

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ,

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 20-21-75/ 22.04.2013г. в Дирекция «ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА»- е изложена следната фактическа обстановка:
Фирмата осъществява ВОП от Гърция и в редки случаи от други страни-членки на ЕС. Казусът възниква при получаване на фактура от гръцки доставчик в края на месеца за по-голямо количество стока, извозването на която продължава през следващите два месеца.
Поставен e въпрос дали протоколът за ВОП трябва да е един за цялото количество по фактурата или при всяко извозване на стока да се съставя отделен протокол?
В конкретния случай не е уточнено дали е налице плащане по фактурата, поради което изразяваме принципно становище:
Съгласно чл.63, ал.1 от ЗДДС, данъчното събитие при вътреобщностното придобиване възниква на датата, на която би възникнало данъчно събитие при доставка на територията на страната съгласно чл. 25 от ЗДДС - в общия случай на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или на датата, на която стоката по чл. 6, ал. 2 от ЗДДС бъде фактически предоставена. По смисъла на чл.63, ал.3 от закона, данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. В ал.4 на същия член е указано, че независимо от ал. 3, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, когато тази фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие. В допълнение, съгласно ал.5, ал.4 не се прилага, когато фактурата е издадена във връзка с направено плащане преди датата на възникване на данъчното събитие.
Наличието на отложено плащане и на отлагателно условие по отношение на прехвърляне правото на собственост не променя датата на настъпване на данъчното събитие. Съгласно чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗДДС данъчното събитие настъпва на датата на фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2 от закона.
За определяне датата на изискуемостта на данъка е от особена важност да се определи правилно датата на възникване на данъчното събитие. От значение в този смисъл е уговореното между страните по сделката относно момента на прехвърлянето на собствеността.
В случай, че е издадена фактура от лицето доставчик преди датата на възникване на данъчното събитие за вътреобщностното придобиване и тази фактура не е във връзка с направено авансово плащане, разпоредбата на чл. 63, ал. 4 от ЗДДС няма да е приложима преди да настъпи данъчното събитие.
Фактура, издадена преди датата на данъчното събитие не посочва по достоверен начин наличието на данъчно събитие към датата на нейното издаване. Последващото настъпване на данъчното събитие, обаче, валидира така издадена фактура, като обаче това не би могло да има обратно действие, а само такова занапред.
Предвид гореизложеното, ако по така издадената фактура преди настъпване на данъчното събитие стоката се получава на части, то прилагането на чл. 63, ал. 4 от ЗДДС се изразява в настъпване на изискуемост на данъка на датата на данъчното събитие, тъй като с настъпването на същото се валидира предварително издадената фактура и съответно е налице хипотезата на посочената разпоредба - настъпило е данъчно събитие и е налице фактура, издадена преди 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие. В този случай задължение за начисляване на данък и издаване на протокол възниква по смисъла на чл. 117 от ЗДДС едва след като данъкът стане изискуем, т.е. при предварително издадена фактура - с настъпването на данъчното събитие – получаването на стоката. По този начин за една фактура е възможно да се съставят няколко протокола – за съответното количество стока.