Писмо Изх. № 53-00-197 28.09. 2015 г. Препродажба на услугата „стрийминг на живо“ за гледане на спортни събития. Дружеството купува тази услуга от Running ball, Швейцария.

Изх. № 53-00-197

28.09. 2015 г.

 

чл. 21, ал. 2 от ЗДДС

чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

                         

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

Предмет на дейност на „Т.....“ ООД е поддръжка и управление на сигурността на сървъри на свои клиенти и препродажба на услугата „стрийминг на живо“ за гледане на спортни събития. Дружеството купува тази услуга от Running ball, Швейцария.

Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:

1.                  Следва ли при покупката на посочената услуга „Т.....“ ООД да издава протокол по чл. 117 от ЗДДС и в коя клетка на справката-декларация следва да се отрази той?

2.                  Доставката на услугата от „Т.....“ ООД на дружество, установено извън ЕС попада ли в обхвата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и в коя клетка на справката-декларация следва да се посочи?

 

Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

По първи въпрос

Съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.

Нормата на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС гласи, че когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от закона. На основание чл.117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС протокол се издава задължително в случаите по чл. 82, ал. 2, 3, 4 и 5 и чл. 84 - от регистрираното лице - получател по доставката.

Предвид изложеното, за получената услуга „стрийминг на живо“ „Т.....“ ООД следва да издаде протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС като го отрази в колона 14 „данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС“ на дневника за продажби и съответно в клетка 12 на справката-декларация „данъчна основа на ВОП и данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС“

 

По втори въпрос

Както бе посочено в отговора по първи въпрос мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Предвид това, на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС не се начислява данък при извършване на освободена доставка, освободено вътреобщностно придобиване, както и при доставка с място на изпълнение извън територията на страната.

Следователно, за доставката на услугата „стрийминг на живо“ от „Т.....“ ООД към данъчнозадължено лице, установено извън територията на страната, дружеството не следва да начислява данък и тази доставка следва да се отрази в справката-декларация в клетка 18 „данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС, вкл. доставките по при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и на доставки като посредник в тристранна операция“.

Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.