Писмо на НОИ относно работеща майка и детето прието в детска ясла

Въпрос: Аз съм работеща майка и детето ми е прието в детска ясла. Трябва ли да уведомя НОИ за това обстоятелство и имам ли право да продължа да получавам обезщетението до навършване на 2-годишна възраст на детето?

Отговор: В случай, че майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето), има право на парично обезщетение при условията на чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) - в размер на 50 на сто от обезщетението по чл. 53 (за 2012 г. – 50 на сто от 240 лв.). В ал. 3 на чл. 54 са изброени обстоятелствата, при които паричното обезщетение не се изплаща. Настаняването на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка е едно от тези обстоятелства. При подаване на заявление-декларация по образец /Приложение № 4 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) за изплащане на обезщетението по чл. 54 от КСО/ майката е декларирала, че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. При промяна майката следва в срок 3 работни дни да подаде при осигурителя/работодателя си декларация по образец, приложение № 12 към НИИПОПДОО, а той в срок 3 работни дни от получаването й да я представи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Промяна в обстоятелствата, която да изисква подаване от майката на декларация по образец приложение № 12, е налице, ако детето е настанено в заведение, в което му се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния или общинските бюджети, без да се заплаща такса. Ако детето не е настанено в такова заведение, няма промяна в обстоятелствата, която да води до прекратяване на изплащането на обезщетението по чл. 54 от КСО, и майката няма задължение да уведомява Националния осигурителен институт.