Писмо № 96-00-38 от 16.02.2015 Въпроси свързани с прилагане на счетоводно законодателство, ЗДДС и Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ЗДДС, чл.96
ЗКПО, чл.2, aл. 1, т. 1
ЗДДС, чл.97а
ЗКПО, чл.3, aл. 1, т. 1
ЗДДС, чл.82, aл. 2, т. 3
ЗДДС, чл.21, aл. 2

Относно: Въпроси свързани с прилагане на счетоводно законодателство, ЗДДС и Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с постъпило запитване вх. № ……/02.02.2015г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомявам:

В запитването си посочвате, че сте художник и рисувате картини, които възнамерявате да продавате на физически лица в ЕС и САЩ. В интернет има сайтове като etsy.com и ebay.com, а също така европейски такива, чрез които смятате да намирате клиенти. Сайтовете ще удържат определен процент от стойността при продажбата на картините, а също така ще вземат известна сума за това, че ще предлагате картините си чрез тях. Разплащането ще се осъществява чрез PayPal, който ще е е обвързан с фирмена банкова сметка.

Посочвате още, че творбите Ви нямат качества на движим паметник на културата по смисъла на чл. 3 от Закона за паметниците на културата и музеите, за което Ви се издава сертификат в художествена галерия.

Във връзка с горното са поставени следните въпроси:

1.Каква счетоводна организация трябва да има дружеството?

2.Как да се формират разходите?

3.Как да се формират приходите от дейността на дружеството?

4.Задължено ли е дружеството да се регистрира по ЗДДС?

5.Необходимо ли е горното дружество да въведе в експлоатация фискално устройство, при положение, че плащанията ще се извършват единствено чрез PayPal?

6. Задължено ли е лицето да плаща и патентен данък след като е ЕООД?

7.Възможно ли епървичен счетоводен документ фактура да бъде оформян с програмата Word?

След разглеждане на нормативната уредба и описаната фактическа обстановка в запитването, изразявам следното становище:

 

По въпроси № 1, 2, 3 и 7 запитването e  изпратено до дирекция „Данъчна политика“ към Министерство на финансите за отговор по компетентност.

По въпрос № 4:

На регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец.

Съгласно чл. 96, ал. 2, т. 1 от закона облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка.

Облагаема доставка, по смисъла на чл.12, ал. 1 от ЗДДС, е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и чл. 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

Предвид горните разпоредби, за Вашето дружество ще възникне основание за регистрация по чл.96 от ЗДДС, когато реализирате облагаем оборот /от продажба на картини/ над 50 000 лв. за предходните 12 месеца преди текущия.

В допълнение, доколкото е пояснено че дружеството Ви ще получава услуги – посреднически във връзка с продажбата на картини, следва да се съобразите с условията за задължителна регистрация при доставки на услуги. Това задължение е предвидено в чл. 97а от ЗДДС при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя.

Съгласно чл.97а, ал.1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.

Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната /фирма от държава членка на ЕС или трата държава/ и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от Вас като получател по доставката при доставка на услуги.

 Тези разпоредби са относими за получените от Вашето дружество посреднически или рекламни услуги от чуждестранните фирми.

По силата на чл. 97а, ал. 5 от ЗДДС лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Видно от Вашето запитване, в момента нямате регистрация по ЗДДС.

В случай, че ще бъдете получател по услуги /посреднически, рекламни/ от чуждестранни доставчици, за Вас ще възникне завължение за регистрация по чл.97а, ал.1 от ЗДДС. Впоследствие  следва да следите оборота за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС.

По въпрос № 5:

Съгласно чл.118, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко
регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита
извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална
касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.

            Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на
дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на
финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г./Изм.- ДВ, бр. 48 от 2011г., в сила от 24.06.2011г./ задължава всяко лице да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

Видно от разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г.  към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка са и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/.

Българската народна банка /БНБ/ издава лиценз за извършване на дейност като платежна институция за извършване на дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС.

Съгласно чл. 17 от ЗПУПС БНБ води публичен регистър на лицензираните от нея платежни институции, като същият е достъпен по електронен път и се актуализира редовно.

Когато плащането се извършва чрез „ Изипей ” АД, Epay.bg, Paypal, Ebg.bg. следва да се извърши проверка в публичния регистър по чл. 17 от ЗПУПС, за да се установи дали посочените дружества фигурират в този регистър като лицензирани платежни институции. При положение, че същите са посочени в регистъра се налага извода, че ще се осъществява плащане  чрез дружества, лицензирани да извършват дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС. В тези случаи вече по силата на чл. 3, л. 1 от Наредба № Н-18/2006г. не е задължително издаването на фискална касова бележка от фискално устройство.

В конкретния случай, след като плащанията ще се извършват единствено чрез Paypal, за дружеството не е налице задължение за издаване на фискални касови бележки от фискално устройство.

По въпрос № 6:

Съгласно чл. 61з от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

В запитването сте посочили, че имате регистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност. Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ данъчно задължени лица са местните юридически лица, учредени съгласно българското законодателство. Разпоредбата на чл. 63, ал. 2 и ал. 3 от Търговския закон /ТЗ/ определя, че в предвидени от закон случаи може да се учреди дружество от едно лице и то е юридическо лице.

Следовотелно регистрираното от Вас дружество по реда на ТЗ, което ще извършва посочената дейност /рисуване на картини/ е данъчно задължено за корпоративен данък  върху формираната облагаема печалба и  не следва да определя и плаща патентен данък.

По отношение на счетоводните разходи, които са признати за данъчни цели следва да имате предвид, че разпоредбата на чл. 10 от ЗКПО изисква да е налице документ, който е първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството /ЗСч/, отразяващ вярно стопанската операция. С оглед на това, че ще работите с търговци, които са чуждестранни лица следва да имате предвид, че счетоводен разход се признава за данъчни цели и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ЗСч, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват /договори, протоколи, разписки и др., които допълват липсващата информация/. Счетоводен разход се признава и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗСч и в документа липсва част от изискуемата информация по ЗСч, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция. За данъчни цели счетоводните приходи се признават така, както са отразени в отчета за приходи и разходи въз основа на издадените първични счетоводни документи от дружеството.