Писмо НОИ Дете посещаващо частна детска ясла и прекратяване на изплащането на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

Въпрос: Детето ми ще посещава частна детска ясла – трябва ли да уведомя НОИ, за да бъде прекратено изплащането на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?

Отговор: По време на допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) на майката се изплаща обезщетение при условия, определени в чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В случай, че майката не ползва допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете и не е дала съгласие отпускът да се ползва от друго лице (баща, баба или дядо на детето), на майката се изплаща обезщетение при условията, определени в чл. 54 от КСО. Размерът на обезщетението по чл. 54 е половината от обезщетението по чл. 53.

В ал. 4 на чл. 53 от КСО са изброени обстоятелствата, при които паричното обезщетение не се изплаща. Настаняването на детето в детско заведение, включително детска ясла, е едно от тези обстоятелства. Когато детето бъде настанено в детско заведение, включително детска ясла, се прекратява и отпускът на майката по чл. 164 от КТ – чл. 46, ал. 7, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. В заявление-декларация по образец /Приложение № 3 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) за изплащане на обезщетението по чл. 53 от КСО/ майката е декларирала, че детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла, и че ползва отпуск за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ. Тъй като тези обстоятелства са се променили, тя има задължение в срок 3 работни дни от промяната да подаде при осигурителя/работодателя си декларация по образец, приложение № 12 към НИИПОПДОО, а той в срок 3 работни от получаването й следва да я представи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Обстоятелствата, при които не се изплаща паричното обезщетение по чл. 54 от КСО, са изброени в ал. 3 на същия член. Едно от тези обстоятелства е настаняването на детето в детско заведение на пълна държавна издръжка. В заявление-декларация по образец /Приложение № 4 към НИИПОПДОО за изплащане на обезщетението по чл. 54 от КСО/ майката е декларирала, че детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка. Промяна в обстоятелствата, която да изисква подаване от майката на декларация по образец приложение № 12 към НИИПОПДОО, е налице, ако детето е настанено в заведение, в което му се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния или общинския бюджет, без да се заплаща такса. Ако детето не е настанено в такова заведение, няма промяна в обстоятелствата, която да води до прекратяване на изплащането на обезщетението по чл. 54 от КСО, и майката няма задължение да уведомява Националния осигурителен институт.