Писмо НОИ от коя дата трябва да се прекрати отпускът ми за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст когато е записано на ясло

Въпрос: Детето ми е записано и ще тръгва на детска ясла. Считано от коя дата трябва да се прекрати отпускът ми за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст и какви са редът и сроковете да се направи това?

Отговор: По време на допълнителния отпуск за отглеждане на малко дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) на майката се изплаща обезщетение при условия, определени в чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). В ал. 4 на чл. 53 са изброени обстоятелствата, при които паричното обезщетение не се изплаща. Настаняването на детето в детско заведение, включително детска ясла, е едно от тези обстоятелства. Когато детето бъде настанено в детско заведение, включително детска ясла, се прекратява и отпускът на майката по чл. 164 от КТ – чл. 46, ал. 7, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Детето се счита настанено в детското заведение, съответно детската ясла, от деня, в който реално е започнало да посещава заведението (конкретната дата на постъпване, вписана в документацията на заведението). От тази дата се прекратява правото на отпуск и обезщетение за отглеждане на детето.

При подаване на заявление-декларация по образец /Приложение № 3 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) за изплащане на обезщетението по чл. 53 от КСО/ майката е декларирала, че детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла, и че ползва отпуск за отглеждане на дете по чл. 164 от КТ. Тъй като тези обстоятелства са се променили, тя има задължение в срок 3 работни дни от промяната да подаде при осигурителя/работодателя си декларация по образец, приложение № 12 към НИИПОПДОО, а той в срок 3 работни дни от получаването й следва да я представи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.