Покупка на автомобил от Германия

Публикувано от Анонимен on Вт., 05/06/2008 - 18:57

За първи път ми се случва, шефа реши, че ще внася автомобил втора употреба от Германия, като смята да го продава в България. Трябва ли да издам протокол по чл.117 и имам ли право да ползва ДК по него.

Публикувано от Анонимен on Вт., 05/06/2008 - 18:58

Permalink

Ако искате дави се отговори конкретно ще трябва да напишете повече информация. Тъй като смятате да издадете протокол по чл.117 от ЗДДС предполагам че сте регистрирани по ЗДДС. В случая е важно да напишете и дали доставчика е лице регистрирано за целите на ДДС в държава членка, ако е така по какъв ред ви продава автомобила (по общия или по маржа).

Публикувано от Анонимен on Вт., 05/06/2008 - 18:59

Permalink

Най-общо по въпроса, ако доставчика е нерегистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка не се самооблагате и не издавате протокол по член 117 от ЗДДС. Ако доставчика е регистрирано лице за целите на ДДС в друга държава членка са възможни две хипотези:
1. приложил е специален ред на облагане на маржа на цената, то тогава за вас не възниква задължение да начислите ДДС като издавате протокол по член 117 от ЗДДС.
2. приложил е общия ред, то тогава по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС, придобиването право на собственост върху стока, която се изпраща или транспортира от територията на друга държава - членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице. което е регистрирано за целите на ЗДДС в друга държава - членка, се счита за вътреобщностно придобиване. На основание чл.84 от ЗДДС, когато данъкът е станал изискуем, сте длъжни да го начислите, като:
1. издаде данъчен документ по чл.117 от ЗДДС, в който посочите данъка на отделен ред, включите размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл.125 за този данъчен период и го посочите в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Съгласно чл.117 протокол се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем и следва да съдържа реквизитите, посочени в чл.117. ад.2 от ЗДДС.

Трябва да имате предвид, че доставки на стоки втора употреба е регламентирано с разпоредбите на Глава седемнадесета от ЗДДС и закона не изисква императивно прилагане на специалния ред на облагане на маржа на цената, а ви дава право на избор чрез текста на чл. 151. ал.1 от ЗДДС.
Като правото на приспадане на данъчен кредит за придобитите стоки - втора употреба (автомобил), ще възникне и ще се упражни по реда и условията на Закона, в зависимост от това какъв избор за ред на облагане ще упражните:
1. Ако решите да приложите специалния ред на облагане на маржа на цената за извършените от вас доставки, няма да имате право на приспадане на данъчен кредит за придобитите от вас стоки - втора употреба, съгласно чл.147, ал.5 от ЗДДС.
2. В случай, че изберете да приложите общия ред на облагане при условията на чл.151. ал.1 от ЗДДС, правото на данъчен кредит за получените или внесените от вас стоки - втора употреба, възниква и се упражнява в данъчния период, през който данъкът за последващата доставка на тези стоки е станал изискуем (чл.151, ал.4 от ЗДДС). Като съгласно алинея три от чл.151 от ЗДДС данъчната основа на доставката не може да е по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от данъчната основа при внос

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете първата буква от българската азбука (главна)