ПОЛИТИКА

Трудът на непълнолетните лица в България се ползва със специална закрила от трудовото законодателство

Трудът на непълнолетните лица в Република България се ползва със специална закрила от трудовото законодателство, което е хармонизирано с европейските изисквания и стандартите на МОТ. Кодексът на труда предвижда специална процедура за наемане на работа на лица до 18-годишна възраст. Непълнолетните могат да бъдат наемани на работа само след издадено от Инспекцията по труда разрешение за всеки отделен случай. Допускането до работа на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда е незаконосъобразно и се квалифицира като престъпление.

Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социална сигурност вече се прилагат и към Норвегия, Лихтенщайн и Исландия

От 1 юни 2012 г. е в сила Решение № 76/2011 от 1 юли 2011 година на Съвместния комитет на Европейското икономическо пространство, с което са изменени приложение VI (Социална сигурност) и Протокол 37 към Споразумението за ЕИП. Съгласно направените изменения, обществените отношения в сферата на социалната сигурност с Норвегия, Лихтенщайн и Исландия се регулират с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009г.

Агенция по вписванията уведомява своите клиенти, че от 1 юни 2012 г.:

1. В Търговския регистър е осигурена възможност за регистрация на: Европейско обединение по икономически интереси; поделение на Европейско обединение по икономически интереси; Европейско дружество и Европейско кооперативно дружество, както и преобразувания с международно участие.

Омбудсманът сезира КС с искане за установяване на противоконституционност на текст от ГПК

Константин Пенчев внесе в Конституционния съд (КС) искане за установяване на противоконституционност на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). В чл. 417 от ГПК се урежда издаването на заповед за изпълнение на заявителя, когато вземането, независимо от неговата цена, се основава на изчерпателно изброени в точки от 1 до 9 актове.

Пътните такси трябва да са справедливи за всички водачи

Седем държави членки — Австрия, България, Чешката република, Унгария, Румъния, Словакия и Словения имат времеви винетки за личните автомобили.Белгия понастоящем работи по въвеждането на подобна схема.Нидерландия и Дания са обсъждали въвеждането на системи за пътни такси, включително за частните автомобили.

РЕШЕНИЕ № 6 София, 11 април 2012 г. по конституционно дело № 3/2012 г., докладвано от съдията Красен Стойчев

Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев, членове: Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито заседание на 11 април 2012 г. конституционно дело № 3/2012 г., докладвано от съдията Красен Стойчев.
Делото е образувано на 2 март 2012 г. по искане на група от шестдесет и един народни представители за:

Комисията орязва излишната административна тежест при регистрацията на автомобил в друга държава членка

Всяка година гражданите и дружествата в ЕС се изправят пред необходимостта да преместят близо 3,5 млн.

Европейската комисия ще проучи действащите разпоредби в областта на данъчното облагане на трансграничните работници

Комисията стартира целева инициатива за осъществяване на контрол на данъчните разпоредби на държавите членки, което да гарантира, че те не дискриминират трансграничните работници,чийто брой в ЕС се изчислява на над 1,2 милиона души. През 2010 година общият размер на брутните заплати на трансграничните и сезонните работници е възлязъл на 46,9 милиарда евро. Мобилността на работната ръка се смята за един от ключовите фактори за увеличаване на икономическия растеж и трудовата заетост в Европа.

Център на ЕС по киберпрестъпност ще се бори с престъпниците онлайн и ще защитава потребителите на електронни услуги

Смята се, че над един милион души дневно стават жертва на киберпрестъпления по света. Щетите от киберпрестъпленията в световен мащаб могат да достигнат 388 млрд. долара.

Правителството одобри изменения в пет наредби, свързани с прилагането на промените в КСО

На днешното си заседание кабинетът одобри постановления за промени в пет наредби, свързани с прилагането на приетите изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 1 януари 2012 г.

Престъпността „не си струва“: борба с печалбите от престъпна дейност

В Европа всяка година в джобовете на престъпни групи и на мафията влизат стотици милиарди евро.Въпреки усилията на правоприлагащите органи в цяла Европа голяма част от незаконните печалби остават в ръцете на престъпниците.Това прави престъпните групи по-силни и лишава европейските граждани от средства от данъци, които могат да бъдат инвестирани за медицински грижи или училища.

Ден на равното заплащане: жените в Европа все още печелят средно 16,4 % по-малко от мъжете

Според нови данни, обявени от Европейската комисия по случай на Европейския ден на равното заплащане, жените в ЕС все още печелят средно 16,4 % по-малко от мъжете.

Европейската Комисия предлага пациентите да получават по-бързо достъп до лекарствата

Лекарствата трябва да стигат по-бързо до пазара.С тази цел Европейската комисия днес предложи да рационализира и съкрати процедурите за вземане на решения на национално равнище относно ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства.

ДДС декларации и дневници само със символи на кирилица от март

Справките декларации и дневниците, които регистрираните по ДДС компании подават в НАП всеки месец трябва да са попълнени със символи на кирилица съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Това гласят промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които влизат в сила от началото на март. Февруарските ДДС декларации и дневници ще се подават до 14 март 2012 г. по стария начин – без контрол на символите.

ЕС представя планове за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии

В днешно време пенсиите са основен източник на доходи за около една четвърт от населението на ЕС, а на един по-късен етап от живота си младите европейци също ще разчитат на тях.Милиони хора могат да се сблъскат с бедността на старини, ако Европа не изпълни своя ангажимент за приемливи пенсии сега и в бъдеще.Населението на Европа застарява и поради факта, че хората живеят по-дълго и имат по-малко деца.От следващата година работещата част от населението на ЕС ще започне да намалява.Пенсиите оказват все по-силен финансов натиск върху националните бюджети, особено в съчетание с финансовата и ик

Комисията призовава за по-решителни действия срещу деградацията на почвата

Деградацията на почвата е обезпокоително явление в ЕС. Между 1990 г. и 2006 г. най-малко 275 хектара бяха безвъзвратно загубвани всеки ден вследствие на запечатването на почвата – покриване на плодородни земи с непропусклив материал. Феномен, който годишно обхващаше 1000 km² или територия с размера на Кипър за десетилетие. Счита се, че причиняваната от водата почвена ерозия засяга 1,3 млн. км² в Европа — площ, 2,5 пъти по-голяма от територията на Франция.

Президентът Георги Първанов наложи вето на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.

Президентът Георги Първанов подписа указ, с който връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г.

Мотиви за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г.,
приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г.

От научни изследвания към практически резултати

Планираната програма на ЕС за научни изследвания на стойност 80 млрд. евро акцентира върху превръщането на резултатите от изследвания в продукти и услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г.
за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 май 2012 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 290 лв. и на минималната часова работна заплата 1,72 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Георги Първанов: Развиват се процеси, които подриват самата същност на представителната демокрация

Уважаеми госпожи и господа,

Добър ден и от мен.

Да напомня, че за тези десетина години периодично, макар и не регулярно, ние сме ви канили на не една подобна среща, коментирали сме различни теми - понякога инцидентно, понякога сме правили по-задълбочени анализи на актуалната ситуация.

Плащането на данъци отнема на бизнеса 116 часа по-малко от миналата година

Със 116 часа (около 15 работни дни) по-малко губят на година бизнесът и гражданите при плащането на данъци и осигурителни вноски. Това сочи годишният доклад на Световната банка „Doing Business 2012”. Средното време за деклариране и внасяне на данъците и осигурителните вноски на българските данъкоплатци е намаляло от 616 часа за миналата година до 500 часа през тази, сочи още докладът.

Трима гадатели и ясновидци вече имат дистанционна връзка с НАП

Три касови апарата на обекти, в които се предоставят услуги по гадателство и ясновидство, вече имат дистанционна връзка с НАП. Общо за цялата страна досега, онлайн връзка на фискалните си устройства с приходната администрация са осигурили 47 680 търговци.

Да свържем Европа

ЕС ще инвестира 50 млрд. евро в инфраструктура - свързване на Европа, повишаване на конкурентоспособността и създаване на работни места.
Интелигентните, устойчиви и взаимосвързани транспортни, енергийни и цифрови мрежи са приоритет за икономическото бъдеще на Европа.
Финансовата криза обаче намали притока на частно и публично финансиране към инфраструктурни проекти.

Страници

Subscribe to RSS - ПОЛИТИКА