получена финансова услуга, по която доставчик е чуждестранно лице

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827

Изх. № 24-34-114
Дата: 27.07.2009 год.

ЗДДС, чл. 21, ал. 3;
ЗДДС, чл. 25, ал. 5;
ЗДДС, чл. 46;
ЗДДС, чл. 82, ал. 2, т. 2.

Относно: получена финансова услуга, по която доставчик е чуждестранно лице

I. По повод Ваше запитване, препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-114/07.05.2009 г., сте изложили следната фактическа обстановка:
Българско юридическо лице, регистрирано по ЗДДС, получава финансов заем от юридическо лице в Европейския съюз срещу което дължи лихва. Когато лихвата за даден период стане изискуема кредиторът издава фактура.

ІІ. Поставените въпроси по същество са свързани със следното:
1. Получаването на кредит попада ли в хипотезата на чл. 21, ал. 3, т. 2, буква „д” (в частта за финансови услуги) от ЗДДС?
2. Следва ли да се състави протокол по чл. 117, ал. 1, т. 1 в този случай, при все, че предоставянето на кредит е освободена доставка и не би следвало да се начислява ДДС върху лихвата? Как се отразява протоколът в СД по ЗДДС, ако такъв следва да се съставя?

ІІІ. Нормативна уредба:
• Чл. 21, ал.3 от ЗДДС;
• Чл. 25, ал.5 от ЗДДС;
• Чл. 46 от ЗДДС;
• Чл. 82, ал.2, т.2;

ІV. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на услуга по смисъла на чл.9, когато са изпълнени следните условия:
- услугата е извършена от данъчно задължено лице по този закон и
- услугата е с място на изпълнение на територията на страната,
както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Съгласно чл.82, ал.1 от ЗДДС данъкът е изискуем от регистрирано по ЗДДС лице - доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал.4 и 5. В запитването е посочено, че кредиторът (доставчика) е юридическо лице установено в друга държава членка, но не е посочено същото има ли регистрация по ЗДДС и дали е установено на територията на страната ни.
Предвид ал.2 на чл.82 от ЗДДС, когато доставчикът не е регистрирано по закона лице и не е установен на територията на страната, данъкът е изискуем от получателя по доставката, в определени случаи, изрично посочени в ЗДДС. Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянният обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект - мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;
2. доставяните услуги са услугите изчерпателно изброени в т. 2 на чл. 21, ал. 3 от ЗДДС.
Мястото на изпълнение на доставките на финансови услуги с доставчик данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, по които Вие сте получател, ще се определи по правилата на горепосочената разпоредба, тъй като тези доставки са сред изчерпателно изброените в чл. 21, ал. 3, т. 2, буква ”д”. Следователно мястото на изпълнение по тези доставки ще е на територията на Република България, като на основание чл. 82, ал. 2, т. 2 от ЗДДС данъкът ще бъде изискуем от Вас като получател .
Видно от разпоредбата на чл. 46 от ЗДДС доставките на финансови услуги са освободени доставки. На основание чл. 25, ал. 5 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие данъкът става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, а за освободените доставки възниква основание за освобождаване от начисляване на данък.
Независимо от обстоятелството, че за получената услуга не се дължи данък върху добавената стойност, същата следва да бъде документирана от страна на получателя чрез издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС, който да намери отражение, както следва:
- в дневника за продажби – колона 24 „Данъчна основа на освободени доставки и освободените ВОП”, съответно клетка 19 от справка-декларацията;
- в дневника за покупки – колона 9 „ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 от ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък”, съответно клетка 30 от справка-декларацията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

 

 

Писмо № 20-00-98 от 11.03.2010 г. на НАП

Относно отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки, в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС, в случаите по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС.
Във връзка с промяната на ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) и с оглед единното прилагане на данъчното законодателство, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявамe следното становище:
В чл. 117 ЗДДС за някои специфични доставки е предвидено същите да бъдат документирани с протокол. Регистрираните по ЗДДС лица - получатели по доставки, следва да издават протоколи в случаите по чл. 82, ал. 2 ЗДДС.
В настоящото указание предмет на разглеждане са случаите на отразяване на издадените протоколи от лице - платец на данъка, по чл. 82,  ал. 2, т. 3 ЗДДС. Относно мястото на изпълнение на доставките, считано от 01.01.2010 г., са налице значителни промени, които ще бъдат предмет на отделно разглеждане.
1. Задължение за издаване на протокол по чл. 117 ЗДДС
1.1. От лице - платец на данъка по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС
В тези случаи данъкът е изискуем от получателя по доставката.
Това са случаите, при които кумулативно са налице следните условия:
• Доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната. Обстоятелството дали същият е регистриран по ЗДДС е правно ирелевантно.
• Доставката е облагаема (включително с нулева ставка) доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната.
• Получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от закона - т.е. всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея, включително държавните и местните органи, които извършват независима икономическа дейност. Считано от 01.01.2010 г. по силата на новата ал. 6 от чл. 3 ЗДДС, данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги. По отношение на лицата по ал. 6 следва да се има предвид, че същите следва да се третират като лице - платец на данъка, по чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС, независимо дали доставките на услуги, на които са получател, са предназначени за облагаемата им дейност, или за дейност извън независимата им икономическа дейност, или за освободени доставки.
1.2.По силата на чл. 81, ал. 6 ППЗДДС задължението за издаване на протокол по чл. 117 от закона е въведено и за случаите, когато получената доставка е освободена (данък не следва да се начислява), но са изпълнени условията на чл. 82, ал. 2, т. 3 ЗДДС.
2. Отразяване на протоколите в дневниците за покупки и продажби
2.1. Срок на отразяване
В горепосочените случаи получателят по съответната доставка - регистрирано по ЗДДС лице, следва да документира същата с протокол, като съгласно чл. 124, ал. 2 и 4 ЗДДС е длъжно да отрази същия:
• в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден;
• в дневника за покупките най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който е издаден, но не по-късно от последния данъчен период, през който съгласно чл. 72, ал. 1 от закона лицето може да упражни правото си на данъчен кредит. Следва да се има предвид, че с измененията на ЗДДС в сила от 01.01.2010 г. това е дванадесетият период, следващ периода, през който правото на данъчен кредит е възникнало.
2.2. Колони на отразяване в дневниците, съответно клетки в справките-декларации
Протоколите следва да се отразят в отчетните регистри на данъчно задължените лица и в справките-декларации, както следва:
2.2.1. в случаите, когато протоколът е издаден от получателя по доставката за получени от него облагаеми доставки и такива, облагаеми с нулева ставка
1) В дневника за продажби и СД
-
данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 14 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС) и начисленият ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 15 (начислен ДДС за получени доставки по к. 14), съответно в справката-декларация в клетка 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 ЗДДС) и клетка 22 (начислен ДДС за получени доставки по чл.82, ал. 2-5 ЗДДС). В колона 15 на дневника за продажби се попълва 0 (нула), когато доставката е облагаема с нулева ставка.
2) В дневника за покупки и СД - в зависимост от наличието на право на приспадане на данъчен кредит за данъчно задълженото лице:
- когато данъчно задълженото лице - получател по доставката, има право на пълен данъчен кредит за тази доставка,
данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 10 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и начисленият ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 11 (ДДС с право на пълен данъчен кредит), съответно в справката-декларация в клетка 31 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и клетка 41 (ДДС с право на пълен данъчен кредит);
- когато данъчно задълженото лице - получател по доставката, има право на приспадане на частичен данъчен кредит за тази доставка, данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит) и начисленият ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 13 (ДДС с право на частичен данъчен кредит), съответно в справката-декларация в клетка 32 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит) и клетка 42 (ДДС с право на частичен данъчен кредит);
- когато данъчно задълженото лице - получател по доставката, няма право на приспадане на данъчен кредит за тази доставка, данъчната основа и данъкът на получените доставки се посочват в колона 9 (ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък);
2.2.2. в случаите, когато протоколът е издаден за получени освободени доставки
1) в дневника за продажби и СД - данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 14 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС) и тъй като не е начислен ДДС за тази получена доставка, се посочва нула в колона 15 (начислен ДДС за получени доставки по к. 14), съответно в справката-декларация в клетка 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС) и клетка 22 (начислен ДДС за получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС);
2) в дневника за покупки и СД - данъчната основа на получените освободени доставки се посочва в колона 9 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС без право на данъчен кредит и без данък), съответно в справката-декларация в клетка 30 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС без право на данъчен кредит и без данък).
Настоящото становище има сила до утвърждаването на нови образци на отчетните регистри - дневниците за покупки, дневниците за продажби, както и на справките-декларации от министъра на финансите.
Изпълнителен директор на НАП: (п)

 

 

Създаден на:
12.03.2010

Указание относно издаването на протоколи от регистрираните по ЗДДС лица...

 

1000  София, бул. “Княз Дондуков” № 52  Телефон: (02) 98591  Факс: (02) 9870827

 

      изх. №  20-00-98                                       ДО
Дата:  11.03.2009 г. ДИРЕКЦИЯ “ОУИ”  ГР. ……………..

                                                         КОПИЕ:     ТД НА НАП …………………………….

 

ОТНОСНО: отразяване на издадени протоколи от регистрирано лице - получател по доставки в дневника за покупки и дневника за продажби, съответно и в справката-декларация по ЗДДС  в случаите по чл. 82, ал .2, т. 3 от ЗДДС

Във връзка с промяната на ЗДДС, (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) и с оглед единното прилагане на данъчното законодателство, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище :

В чл. 117 от ЗДДС за някои специфични доставки е предвидено същите да бъдат документирани с протокол. Регистрираните по ЗДДС лица - получатели по доставки следва да издават протоколи в случаите по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС.
В настоящото указание предмет на разглеждане са случаите на отразяване на издадените протоколи от лице – платец на данъка по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Относно мястото на изпълнение на доставките, считано от 01.01.2010 г. са налице значителни промени, които ще бъдат предмет на отделно разглеждане.

            1. Задължение за издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС
1.1. От лице – платец на данъка по чл. 82, ал.2, т.3 от ЗДДС
            В тези случаи данъкът е изискуем от получателя по доставката.
Това са случаите при които кумулативно са налице следните условия:
- доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната. Обстоятелството дали същият е регистриран по ЗДДС е правно ирелевантен.
- доставката е облагаема /включително с нулева ставка/ доставка на услуги с място на изпълнение на територията на страната.
- получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от закона – т.е. всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея, включително държавните и местните органи, които извършват независима икономическа дейност. Считано от 01.01.2010г. по силата на новата ал.6 от чл.3 на ЗДДС, данъчно задължено лице, което извършва и освободени доставки и/или доставки или дейности извън рамките на независимата икономическа дейност, както и данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на данък върху добавената стойност, са данъчно задължени лица за всички получени услуги. По отношение на лицата по ал. 6 следва да се има предвид, че същите следва да се третират като лице – платец на данъка по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, независимо дали доставките на услуги, на които са получател са предназначени за облагаемата им дейност или за дейност извън независимата им икономическа дейност, или за освободени доставки.
1.2. По силата на чл. 81, ал. 6 от ППЗДДС задължението за издаване на протокол по чл. 117 от закона е въведено и за случаите, когато получената доставка е освободена (данък не следва да се начислява), но са изпълнени условията на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.

2. Отразяване на протоколите в дневниците за покупки и продажби
2.1. Срок на отразяване
В горепосочените случаи получателят по съответната доставка – регистрирано по ЗДДС лице следва да документира същата с протокол, като съгласно чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от ЗДДС е длъжно да отрази същия:
в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден;
- в дневника за покупките най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който е издаден, но не по-късно от последния данъчен период през който съгласно чл. 72, ал. 1 от закона лицето може да упражни правото си на данъчен кредит. Следва да се има предвид, че с измененията на ЗДДС в сила от 01.01.2010 г. това е дванадесетият период, следващ периода, през който правото на данъчен кредит е възникнало.

2.2. Колони на отразяване в дневниците, съответно клетки в справките - декларации
Протоколите следва да се отразят в отчетните регистри на данъчно задължените лица и в справките декларации както следва:
2.2.1.  в случаите, когато протоколът е издаден от получателя по доставката за получени от него облагаеми доставки и такива, облагаеми с нулева ставка
1) в дневика за продажби и СД
– данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 14 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС) и начисленият ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 15 (начислен ДДС за получени доставки по к. 14), съответно в справката-декларация в клетка 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС) и клетка 22 (начислен ДДС за получени доставки по чл.82, ал. 2-5 от ЗДДС). В колона 15 на дневника за продажби се попълва 0 (нула), когато доставката е облагаема с нулева ставка.
2) в дневника за покупки и СД – в зависимост от наличието на право на приспадане на данъчен кредит за данъчно-задълженото лице:
- когато данъчно-задълженото лице – получател по доставката има право на пълен данъчен кредит за тази доставка данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 10 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и начисления ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 11 (ДДС с право на пълен данъчен кредит), съответно в справката-декларация в клетка 31 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС с право на пълен данъчен кредит) и клетка 41 (ДДС с право на пълен данъчен кредит);
- когато данъчно-задълженото лице – получател по доставката има право на приспадане на частичен данъчен кредит за тази доставка данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 12 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС с право на частичен данъчен кредит) и начисления ДДС за тази получена доставка се посочва в колона 13 (ДДС с право на частичен данъчен кредит), съответно в справката-декларация в клетка 32 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС с право на частичен данъчен кредит) и клетка 42 (ДДС с право на частичен данъчен кредит);
- когато данъчно-задълженото лице – получател по доставката няма право на приспадане на данъчен кредит за тази доставка данъчната основа и данъкът на получените доставки се посочват в колона 9 (ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък)

2.2.2. в случаите, когато протоколът е издаден за получени освободени доставки
1) в дневика за продажби и СД - данъчната основа на получената доставка се посочва в колона 14 (данъчна основа на получени доставки по чл.82 ал.2-5 от ЗДДС)  и тъй като не е начислен ДДС за тази получена доставка се посочва нула в колона 15 (начислен ДДС за получени доставки по к.14), съответно в справката-декларация в клетка 12 (данъчна основа на получени доставки по чл.82 ал.2-5 от ЗДДС) и клетка 22 (начислен ДДС за получени доставки по чл.82, ал.2-5 от ЗДДС)
2) в дневника за покупки и СД – данъчната основа на получените освободени доставки се посочва в колона 9 (данъчна основа на получени доставки по чл.82 ал. 2-5 от ЗДДС без право на данъчен кредит и без данък), съответно в справката-декларация в клетка 30 (данъчна основа на получени доставки по чл. 82 ал. 2-5 от ЗДДС без право на данъчен кредит и без данък).

Настоящото становище има сила до утвърждаването на нови образци на отчетните регистри - дневниците за покупки, дневниците за продажби, както и на  справките – декларации от  Министъра на финасите.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
                                               НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
                                               ЗА ПРИХОДИТЕ:                            
                                                                                                                /КР. СТЕФАНОВ/