Предложени промени в ДОПК 2019 г

Публикувано от accountantbg on Вт., 12/27/2018 - 13:03

Въвеждане на предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск.
- Предвижда се на предварително деклариране да подлежат конкретни данни за превоза на стоки, който започва от територията на друга държава-членка на Европейския съюз или трета страна и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка, както и превози на територията на страната. За превоза на територията на страната ще има допълнителни обсъждания.

Превозът на стоки с воден, железопътен и/или въздушен транспорт не са предмет на предварително деклариране на данни. Когато превоз на стока започва с такъв превоз и се извършва претоварване на стоката на транспортно средство и не се променя режимът на доставка, предварителното деклариране на данни за превоза с транспортното средство ще се извършва по установения ред.

Задължени лица за предварително деклариране на превозите се предвижда да бъдат получателят/купувачът на стоката при вътреобщностно придобиване на стоки, доставчикът/продавачът на стоката при вътреобщностни доставки на стоки или доставки на територията на страната, лицето, придобиващо стоката при тристранна операция по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съответно вносителят – след приключване на митническия режим при внос.

Лицата ще декларират данните чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите (НАП), която ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока. Когато при осъществяване на фискален контрол се установи, че даден превоз на стока с висок фискален риск не е предварително деклариран, уникалният номер за превоза ще се издава служебно от органите на НАП. Получаването на стоката или изпращането й извън територията на страната също ще се потвърждава чрез електронна услуга на НАП.

При неспазване на реда за предварително деклариране на данни за превоз на стока или несъответствие между предварително декларираното и установеното при проверката вид и/или количество на стоката се предвижда налагането на предварителни обезпечителни мерки или обезпечаването на доказателства и изземването на стоката по отношение на доставчик/продавач във връзка със задълженията му за предварително деклариране на данни за превоз на стока.

Предвижда се, когато орган по приходите или публичен изпълнител следва да извърши процесуални действия спрямо юридическо лице, което няма законен представител за повече от три месеца, същият да поиска от районния съд да назначи особен или временен представител, за да може да продължи съответното производство по ДОПК, независимо от бездействието на юридическото лице за назначаване на представляващ.

Електронен обмен на документи и връчване на съобщения в административните производства по ДОПК. В тази връзка както ревизираните лица, така и трети за ревизионното производство лица представят само по електронен път с КЕП или на технически носител информация и доказателства, които се присъединяват към преписката. Във връзка с оптимизиране на процеса по връчване на документи, издадени от органите на НАП, се предоставя възможност документите да бъдат връчвани по електронен път не само от орган по приходите, но и от друг служител на НАП. Разширяват се и възможностите за връчване на електронни документи на задължените лица чрез някои от средствата (удостоверителните услуги), предвидени в Регламент (ЕС) № 910 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции.

Предвижда се още изпълнителният директор или оправомощен от него заместник изпълнителен директор да могат със заповед да определят органи по приходите и публични изпълнители, които да упражняват своите правомощия, без оглед на определената с чл. 8 от ДОПК компетентност. По този начин се осигурява гъвкаво разпределение на служителите и ефективното им използване в административните производства в други териториални дирекции, когато това е необходимо във връзка с обслужването и контрола на задължените лица. За улеснение на задължените лица се предвижда решаващият орган, пред който ще се обжалва акта или действието на орган на НАП в този случай, да се определя според регистрацията на задължените лица.

С цел намаляване на административната тежест с параграфи 52-61 се предлагат изменения и допълнения в други нормативни актове, в които към настоящия момент се изисква предоставяне на удостоверение за наличие или липса на публични задължения от лицата, като се предвижда съответният административен орган да проверява по служебен път информацията за наличие или липса на задължения на лицата по реда на чл. 87, ал. 11 от ДОПК.

В удостоверението ще се посочва размерът на задълженията и общият размер на обезпечените задължения, а в информацията по чл. 87, ал. 10 и 11 от ДОПК – данни за наличието или липсата на обезпечени задължения. Посочването на по-пълна и коректна информация за задълженията има за цел повишаване на събираемостта и стимулиране на коректното фискално поведение на задължените лица.

Промените, свързани с въвеждането на задължение за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване, ще доведат до допълнителни разходи за лицата, които попадат в обхвата на предложените правила. Отчитайки този факт, в проекта е ограничен кръгът на задължените лица, фокусирайки се върху сделки на по-висока стойност и лица, които ще разполагат с ресурсите (човешки и финансови), необходими да отговорят адекватно на новите изисквания. Следва да се отчете и обстоятелството, че огромната част от засегнатите лица са членове на многонационални групи, които вече са задължени да изготвят документация за трансферно ценообразуване във формат местно и обобщено досие в съответните юрисдикции.