Прехвърляне право на строеж

Публикувано от Анонимен on Съб., 02/14/2009 - 18:50

Здравейте ние сме фирма нерегистрирана по ЗДДС учредиха ни право на строеж срещу обезщетение. Мислим да се регистрираме по желание по ДДС. След регистрацията ще трябва ли да начислим ДДС по това обезщетение или при предаване на готовия имот или не дължим ДДС на това обезщетение.

Публикувано от Анонимен on Съб., 02/14/2009 - 18:50

Permalink

Придобиването на право на строеж срещу насрещна престация съгласно чл. 222 и 223 от ЗЗД сделката за замяна всъщност представлява две сделки, като всяка от страните е купувач на това, което получава, и продавач на това, което дава. Относно ДДС всяка от тези доставки се третира и отчита съгласно режима и по ЗДДС. В тази замяна вашата доставка е насрещната престация (предполагам, че тя включва СМР по построяването на даден имот или някакъв готов имот). За тази доставка вие трябва да издадете фактура в 5 дневен срок от договора за замяна, чиято данъчната основа ще е пазарната цена на престацията (услугата или имота който предоставяте) . Това е регламентирано в чл.26, ал.7 от ЗДДС който гласи - когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги (плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги), данъчната основа на доставката е пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем. Тъй като не сте регистрирани по ЗДДС нямате задължение да начислявате ДДс към този момент (ще издадете фактура без начислено ДДС). Съгласно чл. 130, ал.1 от ЗДДС когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, се приема, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава. Според алинея три на същия член (в сила от 01.01.2009 г) на по-ранна дата на възникване на данъчно събитие се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка. На датата на прехвърлянето на правото на строеж за вас се смята за авансово плащане (цялостно или частично) по вашата доставка.
Трябва да имате предвид, че съгласно чл. 96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон, като в облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по облагаеми доставки, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по ВОД. Ако вашата престация е за по висока стойност от 50 000 лв. или преминават тази стойност като я прибавите към облагаемите ви обороти за последните 12 последователни месеца преди текущия месец, вие не трябва да се регистрирате по желание а да се регистрирате задължително съгласно чл.96 от ЗДДС (надявам се да не сте изпуснали срока, имайте предвид, че ако прехвърлянето е станало през януари вие имате задължение за регистрация до 14 февруари, тъй като 14 февруари е неработен ден последния ден е 16 февруари след това подлежите на санкция).
Задължение да начислите ДДС по това обезщетение при вас ще възникне съгласно чл. 25, ал.7 от ЗДДС на датата, на която става изискуем данъкът по вашата част от доставката (предоставянето на обезщетението). Като се смята, че в полученото авансово плащане се съдържа и ДДС по тази доставка.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете първата буква от българската азбука (главна)