Преизчисляване на пенсии

Кога може да се преизчисли пенсията?

Възможностите за преизчисляване и увеличаване размера на пенсията, съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване (КСО), са следните:

когато лицето подаде заявление за допълнителен осигурителен стаж, придобит след пенсионирането (чл. 21, ал. 1 НПОС);
при представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето (чл. 21, ал. 2 НПОС);
когато лицето поиска изчисляване на пенсията си за осигурителен стаж и възраст от осигурителния доход за друг тригодишен период до 1.01.1997 г., ако това е по-благоприятно за него, независимо кога е отпусната пенсията - преди или след 1.01.2000 г. и дали вече е упражнило това си право (чл. 21, ал. 3 НПОС).
Преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, се извършва по заявление на пенсионера. Новият размер на пенсията се определя от датата на заявлението. Положеният след пенсионирането и след 31 декември 2010 г. осигурителен стаж не се превръща по реда на чл. 104 КСО при определяне на новия размер на пенсията.

При представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето.

Лицата, на които са отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст или пенсии за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест след 1 януари 2000 г., могат да поискат изчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период до 1 януари 1997 г., ако това е по-благоприятно за тях. Такава промяна могат да поискат и лицата с отпуснати пенсии за изслужено време и старост до 31 декември 1999 г. Преизчисляването на пенсията се извършва от датата на заявлението.