При обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда,

При обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работата за повече от 15 работни дни, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. Обезщетението се изплаща след като работникът или служителят представи доказателства, че не е започнал работа по трудово правоотношение или е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение. Като доказателство може да представи трудова книжка, а понякога в практиката работодателят може да изисква от работника да попълни и декларация. Ако работникът или служителят е постъпил на нова работа, той е длъжен да представи на работодателя си при постъпването на работа трудовата си книжка, съгласно чл. 348 КТ. След като впише необходимите обстоятелства в нея, работодателят е длъжен незабавно да я върне на работника или служителя.Върху това обезщетението се дължат социални осигуровки само за фонд "Пенсии" и ДЗПО в УПФ за родените след 60г, като здравни осигуровки не се дължат от работодателя. Това е облагаем доход съгласно ЗДДФЛ и се удържа данък от лицето. В този случаи осигурителя подава информацията за лицето с декларация образец №1 с вид осигурен - код 27 тъй като за дните, през които лицето е получавало обезщетение за оставане без работа по чл.222, ал.1 от Кодекса на труда, са дни в осигуряване се попълват т.16 и т.16.1. от декларация образец №1 с тези дни.
Обезщетението за оставане без работа, което се изплаща от работодателя по чл. 222, ал. 1 КТ, не е обезщетение за безработица по смисъла на чл. 354, т. 7 КТ, т.е. периодът на изплащането му не се признава за трудов стаж и работодателят не извършва вписване в трудовата книжка, той се вписва отзад в трудовата книжка като изплатено обезщетение. Този период се зачита само за осигурителен стаж.