ПРОЦЕДУРИ

Общи основания за прекратяване на трудовият договор

1. чл. 325, ал . 1, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) - по взаимно съгласие на страните;

Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие, когато те са постигнали взаимно съгласие, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложение за прекратяване на трудовия договор, следва да вземе отношение по него и да уведоми в 7-дневен срок от получаването му другата страна дали го приема или не. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието.

Процедура за представяне на документи и данни за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност 2016 г

Правно основание на процедурата

Кодекс за социално осигуряване - чл. 40а
Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО (НПОПДОО)
Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им (НРПНОИДИБЛРО).

Цел на процедурата

При настъпване на риска временна неработоспособност се предоставят парични обезщетения, които заместват в определена част загубеното трудово възнаграждение на осигурените лица.

Страни по процедурата
Първа страна:

Нови правила – от 1 януари 2015 г.

 Предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на потребителите ще се облагат с данък в страната, в която е установен клиентът (държавата членка по потребление).

Предприятията могат да посочат една държава – държава членка по идентификация – която да бъде единично звено за контакт за идентификация по ДДС, подаване на справки-декларации за ДДС и плащане на дължимия във всички държави членки по потребление ДДС (чрез уебсайт в държавата членка по идентификация).

MOSS - режим извън ЕС

От 1 януари 2015 г. влязоха в сила нови правила за облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път. Считано от тази дата, установените извън Европейския съюз лица, които извършват доставки на такива услуги към нерегистрирани за целите на ДДС крайни потребители в държави-членки на ЕС, следва да начисляват ДДС според правилата и ставките в съответната държава членка, където са установени потребителите (държава членка на потребление).

Осигурителен доход

Средномесечният осигурителен доход, от който се изчислява размера на пенсията се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху който са внесени или са дължими осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1,2 и ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване /лицата са посочени в осигурителен стаж/. Средномесечният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и за лицата по чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ се определя от дохода, върху който са внесени осигурителни вноски.