ПРОЦЕДУРИ

Осигурителен стаж

Времето до 31 декември 1999 г., което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж за пенсиониране по действащите към тази дата разпоредби, се признава за осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване /КСО/.

За да се формира времето, което се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, както и да се изчисли неговата продължителност, следва да се посочи кръгът на осигурените лица по КСО. Те са обхванати в разпоредбата на чл. 4 и чл. 4а от кодекса, които гласят следното:

Добавки към пенсии

Добавките към пенсиите, които се отпускат по Кодекса за социално осигуряване са:

1. Добавка за чужда помощ (чл. 103 от КСО). Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.

2. Добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалия съпруг/съпруга (чл. 84 КСО, чл. 49 НПОС).

Осъвременяване на пенсии

Осъвременяването на пенсиите е регламентирано в чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Съгласно текста на чл. 100, ал. 1 пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от идекца на потребителските цени през предходната календарна година.

В случай, че процентът по ал. 1 е отрицателно число, пенсиите не се усъвременяват.

Пенсии, несвързани с трудова дейност

Кои лица имат право на социална пенсия за старост?

Право на социална пенсия имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният доход на член от семейството към датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Ако искането е направено след навършване на 70-годишна възраст и след изтичане на 6-месечния срок по чл. 94, доходът на член от семейството се преценява към датата на заявлението.

При определяне на годишния доход на член от семейството не се включват:

Наследствени пенсии

Кои лица имат право на наследствена пенсия ?

Право на наследствена пенсия имат:

1. Децата до навършване на 18-годишна възраст, а след навършването й, ако учат - за срока на обучението, но не по-късно от навършването на 26-годишна възраст, както и над тази възраст, ако учат и ако са се инвалидизирали до 18, съответно до 26-годишна възраст.

Считат се за неработоспособни наследниците с определена от ТЕЛК (НЕЛК) с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Пенсии за инвалидност

Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност?

Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време.

Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане.

Правото на пенсия за инвалидност се поражда от датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – от датата на заявлението по чл. 94 от КСО.

Пенсии за ранно пенсиониране

1. Какви са възможностите за ранно пенсиониране на лица, работили при тежки и вредни условия на труд?

До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете и са навършили възрастта, показана по години в таблицата:

Пенсии за осигурителен стаж и възраст

1. Какви са условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст?

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата.

Информация за издаване на уникални номера на болничните листове и подаване на данни за Електронния регистър

Националният осигурителен институт съобщава /НОИ/, че от 1 декември 2014 г. лечебните заведения, регистрирани по реда на Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болнични листове за временна неработоспособност, могат да получават уникални номера на болнични листове онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ или от съответните териториални поделения на НОИ.