ПРОЦЕДУРИ

Парични обезщетения при временна неработоспособност

Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност е регламентиран в Глава четвърта “Обезщетения”, Раздел I "Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване" на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО).

1. Лица, които имат право на парични обезщетения при временна неработоспособност.

Издаване и заверяване на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица

Процедура за издаване и заверяване на осигурителни книжки
Правно основание на процедурата:

Кодекс за социално осигуряване;
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
Цел на процедурата:
С осигурителните си книжки лицата доказват осигурителния си стаж и осигурителния си доход при отпускането на пенсииите им.

Страни по процедурата:
Първа страна: осигурени лица и самоосигуряващи се лица.
Втора страна: Териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

 

документи са необходими, за да се прецени правото на парично обезщетение за безработица?

             Какво трябва да знаем във връзка с правото на парично обезщетение за безработица ?

Процедура за трудоустрояване на работник или служител

Приложима нормативна уредба
Кодекс на труда - чл. 309, чл. 314 - 320, чл.325, ал.1, т.9 и чл. 330, ал. 2, т. 5, чл.333, ал.1 т.2, чл. 414, ал. 1
Кодекс за социално осигуряване - чл. 40, чл.47, чл.48, чл. 349
Наредба за трудоустрояване (ДВ, бр. 7 от 1987 г.)
Наредба № 8/22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност (ДВ, бр. 52 от 1987 г.)
Наредба за медицинската експертиза на работоспособността (ДВ, бр. 47 от 2005 г.)

Трудова книжка

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.
При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка.
Когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка.
Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.
В трудовата книжка се вписват следните данни за работника или служителя:
Име, дата и място на раждането;
Адрес;
Номер на личната карта или друг документ за самоличност и единен граждански номер;
Образование, професия, специалност;
Заемана длъжност и организационно звено, в което работи (отдел, цех, служба);
Уговореното трудово възнаграждение;
Дата на постъпване на работа;
Дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и буква от КТ);
Продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;
Изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;
Запорни съобщения, предвидени в чл. 395,ал.4 от Гражданския процесуален кодекс.
Работодателят е длъжен точно и своевременно да вписва в трудовата книжка данните и настъпилите промени в тях.
Когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от съответната Инспекция по труда. В този случай работодателят представя на Инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели.
Когато трудовата книжка бъде изгбена от работника или служителя, Инспекцията по труда му издава нова трудова книжка въз основа на представени от работника или служителя достоверни данни.
Справка – чл.347 -350 КТ.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА МАЙЧИНСТВО

Нели Вангелова - главен експерт в НОИ

Кодекс на труда (КТ) - чл. 164, ал. 3 и ал. 4.
Наредба за работното време, почивките и отпуските - чл. 46, наричана за краткост в изложението наредбата.
Кодекс за социално осигуряване (КСО) - чл. 53, ал. 2 и ал. 4.

Удостоверяване на осигурителен стаж в друга държава-членка на ЕС при кандидатстване за обезщетения за безработица в Република България

Вие може да се обърнете към:

всяко от териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
дирекция „Европейски регламенти и международни договори” при Централно управление на Националния осигурителен институт.
Вие трябва да подадете:

Заявление за удостоверяване на осигурителни периоди от друга държава-членка на ЕС със СЕД U002.

Искането се подава в писмена форма. Можете да го изпратите и по електронен път или чрез пощенски оператор.

Компетентна служба за издаване на документа е: