Промени в Наредба № Н-18 за 2019 година

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 14:11

Промените в наредбата са свързани с отчитането на продажбите (сторно операциите) в търговските обекти, с въвеждането на изисквания към софтуерите за управлението им, към производителите/разпространителите и ползвателите на такъв софтуер, както и към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Сторно операции при връщане на стоки/рекламации, операторски грешки или намаляване на сумата по доставка, следва да се извършват чрез касовия апарат. Самата сторно бележката съдържа информация за бележката, която се сторнира (номер, дата, час на издаване) и причина за сторнирането. Сторно операция при операторска грешка се извършва до 7-мо число на месеца, следващ месеца, в който е допусната грешката. Преди издаване на сторно бележка по причини, различни от „операторска грешка“, следва да се провери касовата наличност, за да сме сигурни, че сумата може да бъде върната. Ако имаме достатъчно наличност за връщане на сумата в брой, се издава сторно бележка от касовия апарат в момента на възстановяването.

Прекратява се и практиката на издаване на служебни бонове, при извършване на продажби и за направени клиентки поръчки.

Въвежда се изискване за предаване на информация за всеки фискален/системен бон за извършена продажба на стоки/услуги в търговските обекти, в рамките на до пет минути към сървърите на Националната агенция за приходите (НАП).

С измененията на наредбата се въвеждат промени и в реда за издаване и отнемане на разрешения за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирана система за управление на търговската дейност ИАСУТД.

При използване на софтуер за управление на продажби в търговски обекти, същият трябва да бъде свързан с фискалното устройство, с което се регистрират и отчитат оборотите в обекта.

При въвеждане в софтуера на информация за продажба софтуерът генерира УНП, който се отпечатва на ФБ и се записва в БД
Не се допускат корекции в данните на приключените продажби
Допустимите действия са: Анулиране – при промени в данните за продажба, която не е приключена
Сторниране – когато се налага корекция след приключване на продажба
Съхранява се информацията за всички сторнирани и анулирани продажби.

За целите на контролната дейност на НАП всеки софтуер следва да има конфигуриран „одиторски профил“, по аналог с администраторския профил (с права само за четене), който да осигурява достъп до функционалността, конфигурационните параметри и справочната част на софтуера.

Производителите или разпространителите (вносители) на софтуер за управление на продажби трябва да декларират пред НАП, че той отговаря на новите изисквания на Наредба Н-18 (посочени в Приложение № 29 на Наредба Н-18).
1)наименование и версия на софтуера;
2) че софтуерът отговаря на изискванията в Наредба Н-18;
3)че софтуерът не съдържа модули, позволяващи заобикаляне на изискванията, определени в Наредба Н-18;
4) че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне на изискванията, както и за промяна, изтриване или друг вид манипулиране на информацията в базата данни, с която работи софтуерът.

Заедно с декларацията производителите/разпространителите подават основна техническа информация за софтуера: Модули на софтуера и тяхната функционалност; Технологична и системна среда, в която софтуерът работи; Вид на БД; Начин на автентификация на потребителите.

НАП поддържа публичен списък със софтуерите, за които е декларирано съответствие с нормативните изисквания.

Въвеждат се и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Данните, които трябва да бъдат подадени, са посочени в Приложение № 33 на Наредба Н-18. Подаването става по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП.
Подават в НАП следната информация:
- Наименование на електронния магазин.
- Наименование на домейна на електронния магазин (напр. bn-mag.com).
- Идентификационни данни за лицето (физическо, юридическо или ЕТ), извършващо продажби чрез електронния магазин
- Продажбите се извършват:
чрез ползване на онлайн-платформа или
чрез собствен/нает електронен магазин
Къде е хостван електронният магазин
Софтуер/и на електронния магазин – наименование и версия;
Информация относно БД
Информация относно поддръжката на сайта на електронния магазин
- Вид на продаваните стоки и/или услуги (по кратка номенклатура)
-Информация относно съществените дати, касаещи функционирането на е-магазина и изпълнението на задължението за уведомяване на НАП - начало и прекратяване на работата на е-магазина и дата на подаване на информацията в НАП.

Когато едно лице извършва продажби чрез повече от един е-магазин, то трябва да подаде такава информация отделно за всеки такъв е-магазин (чл. 52м, ал. 2 от Наредбата).

В случай на промяна на подадената за е-магазина информация лицето трябва да уведоми в 7-дневен срок от настъпване на промяната (чл. 52м, ал. 3 от Наредбата), както и да подаде информация в случай на прекратяване на дейността по продажби чрез е-магазина.

С чл. 52н от Наредбата се създава и задължение за съхраняване на информацията, която се създава чрез софтуера на е-магазина (текуща база данни и архивни копия на базата данни). Тази информация трябва да се пази в сроковете по чл. 38, ал. 1 ДОПК и при поискване от органите по приходите лицето, извършващо продажби чрез е-магазина трябва да осигури достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данните.

Легална дефиниция за понятието „електронен магазин“.
Съгласно § 1, т. 87 от ДР на ЗДДС "Електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.