Промени в осигуряването 2019 г

Публикувано от accountantbg on Пет., 12/28/2018 - 13:28

Минималните осигурителни прагове за 2019 г. са въведени с Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 от ЗБДОО 2019. За 2019 г. по същество не се променя начинът, по който и досега се определяха минималните осигурителни прагове.
1.Минималните осигурителни прагове за 2019 г. спрямо работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определят пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималните осигурителни прагове за 2019 г. по отношение на работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно ЗИХУ, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на НКПД- приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето ѝ не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималните осигурителни прагове за 2019 г. не се прилагат спрямо:
– общинските съветници,
– работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗСч. и
– за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по ЗУЕС.

За 2019 г. е се увеличава минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 510 лв. на 560 лв. Новият размер е определен с чл. 9, т. 2 от ЗБДОО 2019.

За 2019 г. се увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 350 лв. на 400 лв. Новият размер е въведен с чл. 9, т. 3 от ЗБДОО 2019.

Максималният осигурителен доход за 2019 г. е увеличен от 2600 на 3000 лв. Новият размер е въведен с чл. 9, т. 4 от ЗБДОО 2019. МРЗ за 2019 г. е 560 лв.

Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд Трудова злополука и професионална болест по групи основни икономически дейности за 2019 г. съгласно Приложение № 2 .

Отменя се чл. 4 в ал. 1 т. 9 с цел да се уредят заварените случаи и съответно да прецизират действащите разпоредби за провеждане на обучението на специализантите.

Разширява се групата на самоосигуряващите по КСО лица, а именно допълнението към чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО на лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ - това са лицата, които са търговци по смисъла на Търговския закон, но не са регистрирани като еднолични търговци.

Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2019 г. се запазва 8 на сто.

За 2019 г. не се променя размерът и разпределението на осигурителните вноски за фондове „Пенсии“, „ОЗМ“ и „Безработица“ на ДОО. Съотношението между осигурителите и осигурените лица., остават съответно 60 към 40 на сто. За 2019 г. не се внасят вноски за фонд „ГВРС“.

Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2019 г. - 1400 лв / За 2018 г. беше 1 300 лв ./

Увеличава се от 3 на 5 работни дни срокът за деклариране на трудовата злополука пред НОИ.

Запазва се дневният минимален размер на обезщетението за безработица от 9 лв., и дневният максимален размер на обезщетението за безработица 74,29 лв.

Запазва се паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване 380 лв.

Запазва се размерът на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице 540 лв.

Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО като първите три работни дни се изплащат от осигурителя.

Запазва се периодът, за доходът който се взема предвид при изчисляване размерите на обезщетения при временна неработоспособност 18 календарни месеца, и при бременност и раждане и безработица 24 месеца.

За пенсиите, отпуснати след 31 декември 2018 г., процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,169 на 1,2.
От 1 юли 2019 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2018 г. включително се увеличават с 5,7 на сто.
От 1 юли 2019 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 207,60 на 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто).
От 1 юли 2019 г. социалната пенсия за старост се увеличава от 125,58 на 132,74 лв. ( увеличение с 5,7 на сто).
Максималният размер на получаваните една или повече пенсии до 30 юни 2019 г. остава 910 лв., а от 1 юли 2019 г. става 1200 лв. (от 1 юли на всяка следваща календарна година в размер на 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година).
От 1 януари 2019 г. се променя формулата за изчисляване на индивидуалния коефициент, като се дефинира максималната му стойност.