ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2013 Г.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. са направени промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), касаещи правната уредба на пенсиите, които влязоха в сила от 1 януари 2013 г. Променени са условията за придобиване право на пенсия на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, за придобиване право на срочна пенсия за ранно пенсиониране на учителите, както и за придобиване право на наследствена пенсия на преживелия съпруг. Направени са изменения в разпоредбите за определяне на размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Продължено е изплащането от Националния осигурителен институт (НОИ) на социалните пенсии за инвалидност и социалните пенсии за старост.

Право на пенсия при военнослужещите

Изменените условия за придобиване право на пенсия за лицата, които са изпълнявали военна служба, са във връзка с въведеното изискване за навършена възраст в текста на чл. 69, ал. 1 от КСО. От 1 януари 2013 г. те придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 69, ал. 1 от КСО при навършване на:
- 52-годишна възраст - за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания;
- 54-годишна възраст - за офицерите със старши и висши офицерски звания.

В новата редакция на разпоредбата не е направена промяна, отнасяща се до осигурителния стаж. Лицата, изпълнявали военна служба, придобиват право на пенсия при 27 години общ осигурителен стаж (без превръщане), от които две трети (18 години) действително изслужени на тези длъжности. При преценяване правото на пенсия на тези лица следва да се има предвид, че в новия текст на чл. 69, ал. 1 от КСО отпада условието към момента на освобождаването им от военна служба да имат 27 години общ осигурителен стаж.
Въведено е изискване за навършена възраст при придобиване право на пенсия на лицата, които са изпълнявали военна служба и са прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав. От 1 януари 2013 г. тези лица придобиват право на пенсия по чл. 69, ал. 5 от КСО при навършване на:
- 42-годишна възраст – за войниците (матросите), сержантите (старшините), офицерските кандидати и офицерите с младши офицерски звания;
- 44-годишна възраст – за офицерите със старши и висши офицерски звания.

Право на пенсия при учителите

В Кодекса за социално осигуряване са направени промени в правната уредба, касаещи пенсионирането на учителите. Изменена е разпоредбата на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО, въз основа на която се отпуска срочна пенсия за ранно пенсиониране, която се изплаща от Учителския пенсионен фонд. Правото на пенсия по тази разпоредба възниква при наличие на две предпоставки: придобит учителски стаж и навършена възраст, като направените от 1 януари 2013 г. промени са свързани с изискването за навършена възраст. След 31 декември 2012 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО три години по-рано от навършването на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО. До промяната те придобиваха право на пенсия за ранно пенсиониране 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО за съответната календарна година.
Във връзка с отпускането на срочната пенсия за ранно пенсиониране на учителите следва да се има предвид, че важно условие за преценяване на правото се съдържа в разпоредбата на чл. 19, ал. 5 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Въз основа на тази разпоредба право на пенсия по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО имат лицата, които към датата на освобождаване от учителска длъжност са изпълнили условията за пенсиониране по тази разпоредба. Следователно те трябва да отговарят на условията на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО за навършена възраст и учителски осигурителен стаж за календарната година, в която са освободени от учителска длъжност.
Изменени са условията за изплащане на добавката от УПФ на учителите, като същата се изплаща за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО (§ 5, ал. 3 от ПЗР на КСО).

Отпускане на наследствена пенсия на преживелия съпруг

От 1 януари 2013 г. е направена промяна в разпоредбата на чл. 82, ал. 2 от КСО, свързана с отпускането на наследствена пенсия на преживелия съпруг, въз основа на която след 31 декември 2012 г. преживелият съпруг придобива право на наследствена пенсия при условие, че е навършил възраст, която е 5 години по-ранна от възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО. До промяната преживелите съпрузи придобиваха право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО за съответната календарна година.
На основание новосъздадените разпоредби на чл. 89а и чл. 90а от КСО Националният осигурителен институт продължава да отпуска и изплаща за сметка на републиканския бюджет социалните пенсии за старост и социалните пенсии за инвалидност и след 31 декември 2012 г. Съгласно новата ал. 3а в чл. 101 от КСО социалната пенсия за инвалидност продължава да се изплаща в размер на 25% към друг вид пенсия.
В Кодекса за социално осигуряване са направени изменения в разпоредбите за определяне размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Въз основа на изменението в чл. 70, ал. 1, изречение второ от КСО, процентите за отложено пенсиониране се следват, когато лицата са продължили да работят след придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО.
В чл. 70 от КСО е създадена нова алинея 10, която допълва правилата за изчисляване на индивидуалния коефициент. При прилагане на разпоредбата в случаите, когато зачетените за осигурителен стаж работни дни през календарния месец за периода след 31 декември 2012 г. са по-малко от броя на всички работни дни за този месец, съотношението между осигурителния доход на лицето за зачетените за осигурителен стаж работни дни през месеца и съответната пропорционална част на средномесечния осигурителен доход за страната за същия месец не може да надхвърля съотношението между максималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и средномесечния осигурителен доход за страната за този месец. Разпоредбата е в сила от 1 януари 2013 г., поради което се отнася за осигурителния доход на лицата за положен осигурителен стаж след 31 декември 2012 г.

Закупуване на осигурителен стаж

Направени са някои промени в разпоредбите, свързани със “закупуването на осигурителен стаж”. На основание чл. 9а, ал. 1, т. 2 от КСО за осигурителен стаж се зачита времето на докторантурата, определено с нормативен акт за лицата, придобили образователна и научна степен “доктор”, ако те внесат за своя сметка осигурителни вноски по реда на чл. 9а, ал. 6 от КСО.
Изменена е разпоредбата на чл. 9а, ал. 4 от КСО, като се регламентира началната дата на отпускане на пенсията за осигурителен стаж и възраст, в случаите на “закупен стаж” по чл. 9а, ал. 2 от КСО от лица, на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО. Съгласно новата редакция на чл. 9а, ал. 4 от КСО пенсията се отпуска от датата на заявлението, след като са внесени дължимите осигурителни вноски. Преди промяната пенсиите се отпускаха от датата на внасянето на осигурителните вноски, която в повечето случаи беше след датата на заявлението.
Въведена е изрична забрана за доказване на категория труд, както и дейността по чл. 69 и 69а от КСО със свидетелски показания в административни или съдебни производства със създаването на нова ал. 10 в чл. 104 от КСО, което е наложено от съдебната практика да се допускат свидетелски показания в тези производства.

Размер на пенсиите

От 1 април 2013 г. пенсиите, свързани с трудова дейност (пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест), ще бъдат осъвременени, съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ЗБДОО/2013 г., както следва:
- отпуснатите с начална дата до 31 декември 2009 г. – с 9,8%;
- отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2010 г. – с 8,8%;
- отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2011 г. – с 5,7%;
- отпуснатите с начална дата от 1 януари до 31 декември 2012 г. – с 2,2%.

Пенсиите, несвързани с трудова дейност, не подлежат на осъвременяване по тази разпоредба.На основание § 3, ал. 2 през 2013 г. пенсиите няма да се осъвременяват от 1 юли 2013 г. по реда на чл. 100 от КСО с процент, равен на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
С Постановление на Министерския съвет № 332 от 20 декември 2012 г. за определяне размера на социалната пенсия за старост, с член единствен се определя за периода от 1 януари до 31 март 2013 г. размер на социалната пенсия за старост 100,86 лв., а от 1 април 2013 г. – нов размер на социалната пенсия за старост равен на 110,00 лв. месечно.
В тази връзка размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, каквито са пенсиите за военна инвалидност, пенсиите за гражданска инвалидност, социалните пенсии за инвалидност и персоналните пенсии, ще се преизчислят от 1 април 2013 г., тъй като същите се определят като процент от социалната пенсия за старост.
От 1 април 2013 г. ще се преизчислят и размерите на тези добавки към пенсиите, които се определят като процент от социалната пенсия за старост, като това са: добавката за чужда помощ, добавката по Указ № 1611/85 г., добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните и др.
Съгласно изменената разпоредба на § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО максималният размер на получаваните една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 2013 г., без добавките към тях, се определя, смятано от 1 април на всяка календарна година, в размер на 35% от максималния осигурителен доход за съответната календарна година, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
От 1 април 2013 г. максималният размер на пенсиите, на основание § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО, е 770 лв. (35% от 2200 лв. - максималният осигурителен доход за 2013 г.)