Промените в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2019 г.

Публикувано от accountantbg on Пон., 12/17/2018 - 16:17

През 2019 г отпада задължението за издаване на служебни бележки за доходите, което значи че с декларацията за 2020 г., няма да има нужда да се подава служебни бележка, а гражданите ще подават в НАП само годишна данъчна декларация.

Отпада необходимостта да се представя декларация от другия съпруг/а/родител и.н.. при ползване на данъчните облекчения:
- за млади семейства,
- за деца и
- за деца с увреждания (чл. 22а, ал. 3, чл. 22в, ал. 4 и чл. 22г, ал. 4),

Въведена е нова разпоредба според която, когато е нарушено услуовието само единия от двамата съпрузи да ползва данъчното облекчение и същото е ползвано от двете лица, тогава и двете лица трябва да възстановят частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчениеие. По този начин се лишават от данъчно облекчение и двете лица, които неправомерно са ползвали и двамата облекчението.

Регламентира се възможност всяко едно от данъчните облекчения:
- за деца и
- за деца с увреждания

да се разпределя между двамата родители (приемни родители, близки или роднини), когато размерът на данъчното облекчение за деца или за деца с увреждания е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ на единия родител (чл. 22в, ал. 4 и чл. 22г, ал. 4) и той не може да ползва облекчението в пълен размер. Затова закона вече позволява да се разпредели данъчното облекчение между двамата родители. Втория родител, ако иска да ползва неползваната част от данъчното облекчение от първия родител, задължително подава годишна данъчна декларация за да ползва облекчението.

Данъчните облекчения се ползват, при условие, че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително и когато се подава коригираща декларация по чл. 53, ал. 2 от закона в срок до 30 септември, както и по реда на чл. 103 и 104 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Има нови правила при закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, така че дължимия данък за довнасяне да е без стотинки (чл. 48 от ЗДДФЛ), ще се закръглява най-крайната сума която ще се внася в бюджета.

Синхронизират са разпоредбите на ЗДДФЛ с тези от ЗКПО при режима за едноличните търговци, както и физическите лица, прилагащи по чл. 29а от ЗДДФЛ, които през данъчната година не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството(чл. 51 ал. 2)., тези лица няма да прилагат годишен отчет за дейноста.

Въведен е начален момент (10 януари) за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ , т.е. подаването ще бъде възможно от 10.01.2019 г. до 30.04.2019 г.

Ново данъчно третиране на паричните и предметни награди:
От 01. 01. 2019 г. облагаемите парични и предметни награди ще бъдат обект на облагане с окончателен данък 10 на сто (чл. 38, ал. 14 – нова, чл. 35, т. 2 – отм., чл. 46, ал. 1, чл. 65, ал. 7);

Увеличен е нeоблагаемия праг на предметна печалба за целите на чл. 13, т. 21 от ЗДДФЛ от 30 лв. на 100 лв. (§ 1, т. 62 от ДР). Не е налице задължение за деклариране на тези доходи в годишната данъчна декларация. Платците няма да издават служебни бележки за тези доходи.

Ново данъчно третиране на доходите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейски фондове, от физически лица, които не са регистрирани, като земеделски стопани вече ще се облагат с окончателен данък (чл. 38, ал. 15). Окончателния данък за доходите ще се удържа и внася от администратора на съответната помощ. Няма задължение за деклариране на тези доходи в годишната данъчна декларация. Отпада задължителното издаване на служебните бележки и прилагането им към годишната данъчна декларация:

Срокът за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация се удължава до 31 март на следващата година (чл. 53, ал. 6).

Отпада задължението за издаване на служебна бележки по чл.45 от ЗДДФЛ, за придобити доходи през 2019 г.

Отпада задължението на физически лица да прилагат служебни бележки към годишната си данъчна декларация, за изплатени доходи след 31 декември 2018 г. Запазва се възможноста за издаване на служебни лележки – само при поискване от съответното лице (в 14 дневен срок).

Промени в разпоредбите на чл. 73 от ЗДДФЛ:

Въвежда се нов срок за подаване на информация за изплатени доходи на физически лица по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от предприятия и самоосигуряващи се лица, платци на доходи - до 28 февруари на следващата година. В справката ще се посочват и за удържаните задължителни осигурителни вноски.

Въвежда се задължение за предоставяне на информация за изплатени доходи от грудови правоотношения от работодателите, чрез нов образец на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, която ежегодно ще се подава до 28 февруари на следващата година, ще се подава само по електронен път.

Възможност за корекции на справките по чл. 73 от ЗДДФЛ - задължените лица ще имат право да правят до 30 септември.

Самоосигуряващи се лица ще подават декларации само по електронен път (чл. 53, ал. 7 – нова, чл. 56, ал. 2). Това изискване не се прилага за деклариране на данъци за 2018 г.

Въвежда се нов допълнителен срок за внасяне на данъка за доходи на починали лица в чл. 67, ал. 6 - нова от ЗДДФЛ.

При заличаване/прекратяване на предприятието декларациите по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и справките по чл.73 и чл.73а от ЗДДФЛ се подават в сроковете по и пор реда на данъчната декларация по чл.162 от ЗКПО.