Публикация в Търговския регистър

Публикувано от Анонимен on Нед., 05/17/2009 - 13:58

Здравейте, ЕТ което е регистрирано в ТР, но през 2008 г. не е развивало дейност. Трябва ли то да публикува ГФО в търговския регистър или не трябва.

Публикувано от Анонимен on Нед., 05/17/2009 - 13:59

Permalink

Съгласно чл.40 от Закона за счетоводството, всички търговци по смисъла на Търговския закон, които са пререгистрирани или регистрирани по реда на Закона за търговския регистър, обявяват годишните си финансови отчети в Търговския регистър, до 30 юни отчетите за предходната година, а тези, които се пререгистрират през периода 01 юни – 31 декември – в тримесечен срок от пререгистрацията. В закона за счетоводство няма изключение за търговците, които не са осъществявали дейност през съответния отчетен период. От което следва, че и търговците които не са осъществявали дейност през предходната година също обявяват отчетите си в ТР (публикуват празен отчет).

Закон за счетоводството, предвижда и санкции за лицата които не изпълнят това си задължение в указаните срокове.

Чл. 47.
.
.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 1500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.

Публикувано от Анонимен on Вт., 06/18/2009 - 14:02

Permalink

ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Чл. 16б. (1) (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., предишен текст на чл. 16б - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) По заявление за вписване на актове за обявяване в търговския регистър се събира такса в размер 50 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) По заявление за вписване на актове за обявяване в търговския регистър, подадено по електронен път, се събира такса в размер 35 лв.

Публикувано от Анонимен on Пет., 06/19/2009 - 14:03

Permalink

Освен ГФО и годишния доклад за дейността , приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, се подават и заявление Г1, Декларация по чл.13, ал.4 - за истинност подписана от заявителя. Ако заявителят е съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството, тогава трябва да има и нотариално пълномощно.
Документите могат да се подават и от трети лица с изрично писмено пълномощно, което пълномощно не е нужно да е нотариално заверено. Но в този случай, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен в заявлението Г1. Като в този случай (само когато документите се подават от трето лице, пълномощник), се подава и декларация по чл.13, ал.5, от приносителя. Не трябва да забравяте и документа за платена държавна такса.

Моето мнение е, че имате право да подавате с един електронен подпис като пълномощник и на други фирми . Трябва да правите разлика обаче между заявителя като лице, което подписва заявлението, и подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТР, който е лице различно от заявителя и е пълномощник. Въпреки, че знам вече за откази при такъв начин на подаване. За това ще обоснова мнението си, а ви ще си вземете решение дали да рискувате.

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
.
2) Заявление може да се подава от:
.
2. пълномощник с изрично писмено пълномощно.
.
(4) Когато заявлението не се подава от заявител по ал. 1, т. 1 и 2, пълномощното се прилага към заявлението. Когато заявлението се подава по електронен път, се представя електронен образ на пълномощното.
(5) Когато заявлението не се подава лично от заявител по ал. 1 и 3, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен.

НАРЕДБА № 1 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ
И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 78. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Заявителят може да подава
електронни заявления, ако същите са съставени и подписани с електронен подпис
съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и са спазени другите
нормативни изисквания. В този случай данните за пълномощника по чл. 15, ал. 2, т. 2 от
Закона за търговския регистър се въвеждат в заявлението, но не са публични.

Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При приемане на
заявлението за вписване, заличаване и обявяване се проверява самоличността на
заявителя или подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТР.
.
.
.
(6) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Когато заявлението се подава от
лице по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТР, се извършва проверката по ал. 1, като данните за
подателя се отразяват от служител на агенцията в информационната система на
регистъра и не са публични. Тези данни могат да се предоставят само по искане на
заявителя или в случаите на съдебен спор.

От цитираните разпоредби е видно, че пълномощник (лице различно от заявителя) може да подава и с електронен подпис (който не е на заявителя), при условие, че са спазени и другите нормативни изисквания:
1. когато заявлението се подава по електронен път от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2 ЗТР, се представя електронен образ на пълномощното (като в пълномощното като име на пълномощник се записва името на титуляра на електронния подпис, ако титуляра е юридическо лице, аз бих включил в пълномощното и името на физическото лице (автора), което е овластено да извършва електронни изявления от името на титуляра).
2. когато заявлението не се подава лично от заявител по ал. 1 и 3, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен. В този случай данните за пълномощника по чл. 15, ал. 2, т. 2 от Закона за търговския регистър се въвеждат в заявлението, но не са публични.
3. Както и декларация по чл.13, ал.4 от заявителя, и декларация по чл.13, ал.5 от името на пълномощника.

За съжаление вече знам за няколко случая на които е отказано вписване, от което следва, че или аз тълкувам неправилно законовите норми или АВ неправилно отказват обявяване на ГФО.

Публикувано от Анонимен on Вт., 06/23/2009 - 14:07

Permalink

А когато публикуваме с електронен подпис и плащането се извършва от нашата банкова сметка, платежното трябва ли да го сканирам и да го изпращам с другите документи.

Ако съставителят на отчетите е и заявител, и ако отчетите се подават по Интернет, то е длъжно да ползва неговия електронен подпис на съставителя (друг не може да ползва и да иска).

Публикувано от Thunder on Пет., 04/29/2011 - 14:10

Permalink

След промени в Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, няма да публикуват годишния си финансов отчет в Търговския регистър. Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет в Търговския регистър, в срок до 31 май на следващата година.

УКАЗ № 84

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете втората буква от българската азбука (главна)