Р Е Ш Е Н И Е Номер 107 …………………19.03.2014 година………………..Град Стара Загора

Р Е Ш Е Н И Е

Номер 107 …………………19.03.2014 година………………..Град Стара Загора

В ИМЕТО НА НАРОДА

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав
На двадесети февруари…………...………………………..…………..Година 2014
В публичното заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар П.В.……………..………………………………………
Прокурор……………………………………………………………………………..
като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА
въззивно гражданско дело номер 1036……по описа за 2014……...……...година.

Обжалвано е решение № 1381 от 29.11.2013 г., постановено по гр.дело № 3578/2013 г. на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлен предявеният иск от И.Н.Т. против “Миратранс” ООД гр.Стара Загора за сумата от …лева, от които …лева – трудово възнаграждение за м.юли 2012 г., … лева- трудово възнаграждение за м.септември 2012 г., сумата от …лева - трудово възнаграждение за м.ноември 2012 г., … лева- трудово възнаграждение за м.април 2013 г., като погасен чрез прихващане с насрещното вземане на “Миратранс” ООД за обезщетение по чл.220, ал.1 КТ в размер на …лева.

Въззивникът И.Н.Т., чрез пълномощника си по делото адв.Ц.В., счита, че неправилно районният съд е уважил направеното от ответника възражение за прихващане по чл.220, ал.1 КТ за неспазено тримесечно предизвестие. Моли решението да бъде отменено изцяло и вместо него постановено друго, с което предявените искове за неизплатени трудови възнаграждения бъдат уважени изцяло. Подробните съображения, изложени във въззивната жалба, са докладвани в с.з.

Въззиваемият „Миратранс” ООД- Стара Загора, чрез пълномощника си по делото адв.И.И., счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно. Моли същото да бъде потвърдено изцяло. Претендира за разноските по делото за адвокатски хонорар. Подробните съображения, изложени в отговора по чл.263, ал.1 ГПК, са докладвани в с.з.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

Пред районния съд са предявени искове с правно основание чл.245, ал.1 и чл.224, ал.1 КТ. Ищецът И.Н.Т. твърди в исковата си молба, че със заповед № 4/29.05.2013 г. трудовото му правоотношение с ответника било прекратено на основание чл.326, ал.1 и ал.2 КТ, считано от 29.05.2013 г. Независимо, че изпълнявал добросъвестно трудовите си задължения ответникът не му изплатил трудови възнаграждения за месеците: април 2012 г.- в размер бруто …лева и нето в размер на … лева остатък, тъй като имало частично плащане; юли 2012 г.- в размер бруто на … лева и нето в размер на …лева; септември 2012 г.- нето в размер на …лева; ноември 2012 г.- в размер бруто на …лева и нето в размер на …лева; април 2013 г.- бруто в размер на …лв. и нето в размер на …лева; май 2012 г.- бруто в размер на …лева и нето в размер на …лева или общо ответникът му дължал сумата в размер на …лева. Ответникът му дължал на основание чл.224 КТ и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 8 работни дни за 2013 г. в размер на …лева. Претендирал е ответникът да бъде осъден да му заплати общо сумата …лева, от които …лева неизплатено трудово възнаграждение за посочените месеци и …лв.- обезщетение за неизползван 8 работни дни платен годишен отпуск за 2013 г. в размер на … лева. В с.з. на 29.10.2013 г. ищецът е оттеглил исковете за трудово възнаграждение за м. април 2012 г. и м. май 2013 г. и за обезщетение по чл.224 КТ и производството по делото в тази му част е прекратено. Допуснато е изменение на исковете за трудово възнаграждение за месеците юли и ноември 2012 г. и за м. април 2013 г., както следва: за м. юли 2012 г.- претенцията е в размер на …лева, за м. ноември 2012 г.- в размер на …лева и за м. април 2013 г.- в размер на … лева.

В отговора си по чл.131 ГПК ответникът „Миратранс” ООД- Стара Загора взема становище, че искът е допустим, но частично неоснователен. При справка в счетоводството се установило, че за месеците: април 2012 г. трудовото възнаграждение в размер на …лв. било изплатено в брой; юли 2012 г. от трудовото възнаграждение в размер на … лева била изплатена сума в размер на … лева с РКО от 05.08.2012 г. Обезщетението по чл.224 КТ в размер на … лева също било изплатено с фиш за заплата за м. май 2013 г. Останалите суми не се дължали, тъй като ищецът бил длъжен да плати на работодателя си неотработеното предизвестие, което съгласно чл.3 от трудовия договор било 90 дни и се равнявало на три брутни заплати в размер на … лева. Трудовият договор бил прекратен по молба на ищеца, считано от 29.05.2013 г., тъй като същият поискал прекратяването на трудовото правоотношение да стане по взаимно съгласие, но работодателят изрично посочил в резолюцията си, че дава съгласие трудовият договор да бъде прекратен с предизвестие. Последващата заповед била на основание чл.326, ал.1 и ал.2 КТ и в нея изрично било посочено дължимото обезщетение от работника. Претендирал е съдът да постанови решение, с което да отхвърли предявеният иск като неоснователен. В случай, че уважи частично иска е направил възражение за прихващане на дължимото на работодателя обезщетение по чл. 220, ал.1 КТ в размер на … лева.

Не е спорно по делото, че ищецът е работил в ответното дружество по трудов договор на длъжността „шофьор, товарен автомобил”, както и че трудовото му правоотношение е било прекратено със заповед № 4/20.05.2013 г., считано от 29.05.2013 г., на основание чл.326, ал.1 и ал.2 КТ. В заповедта е вписано, че работникът дължи съгласно чл.220, ал.1 КТ обезщетение в размер на една заплата.

От заключението на назначената по делото съдебно- икономическа експертиза, неоспорено от страните, се установява, че от претендираните трудови възнаграждения изцяло са изплатени тези за м.април 2012 г. и за м.м.2013 г., а частично- за м.юли 2012 г. Изплатено изцяло е и обезщетението по чл.224, ал.1 КТ. Ответникът дължи на ищеца трудово възнаграждение по месеци, както следва: за м.юли 2012 г.- …лева; за м.септември 2012 г.- …лева; за м.ноември 2012 г.- …лева; за м.април 2013 г.- …лева. Посочените суми са в нетен размер. Съдът възприема заключението като компетентно и мотивирано.

Съгласно разпоредбата на чл.245, ал.1 КТ, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по- малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително със законната лихва.

Пред вид гореизложените съображения съдът намира, че предявените искове следва да бъдат уважени, както следва: за м.юли 2012 г. в размер на … лева; за м.септември 2012 г. в размер на …лева; за м.ноември 2012 г. в размер на …лева и за м.април 2013 г. в размер на …лева, или общо за сумата …лв.

Неоснователно е възражението на ответника за прихващане на дължимите от него суми за неизплатени трудови възнаграждения с дължимото от работника- ищец обезщетение по чл.220, ал.1 КТ за неспазено предизвестие в размер на … лв. Тъй като трудовите възнаграждения поначало са възможен предмет на компенсация, само приспазване на ограниченията, предвидени в чл.272 КТ и чл.105 ЗЗД във връзка с чл.446 ГПК, работодателят може да претендира прехващане чрез възражение в процеса. Но то ще е допустимо, само ако се касае за хипотеза, предвидена в чл.272 КТ. Обезщетението по чл.220 КТ не е сред изброените в чл.272 КТ, поради което в случая прихващане е недопустимо. Неправилно районният съд е уважил направеното от ответника възражение за прихващане.

С оглед гореизложените съображения въззивният съд намира, че обжалваното решение е неправилно като незаконосъобразно. Следва същото да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което предявените искове бъдат уважени както следва: за м.юли 2012 г. в размер на …лева; за м.септември 2012 г. в размер на …лева; за м.ноември 2012 г. в размер на …лева и за м.април 2013 г. в размер на …лева, или общо за сумата …лв. Следва ответникът да заплати държавна такса в размер на … лв.

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 1381 от 29.11.2013 г., постановено по гр.дело № 3578/2013 г. на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА “Миратранс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, зона „Голеш”, представлявано от С.Д.М., ЕИК 123722571 да заплати на И.Н.Т. ***, ЕГН **********, със съдебен адрес: гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев” 64, адвокатска кантора № 4, адвокат Ц.В., сумата от общо …лв./…стотинки/, от които …лв./…стотинки/- нетно трудово възнаграждение за м.юли 2012 г.; …лв./…стотинки/, представляваща нетно трудово възнаграждение за м.септември 2012 г.; …лв./…стотинки/- нетно трудово възнаграждение за м.ноември 2012 г. и …лв./…стотинки/- нетно трудово възнаграждение за м.април 2013 г., ведно със законната лихва върху сумите, считано от 29.07.2013 г. до окончателното им изплащане.

ОСЪЖДА “Миратранс” ООД- Стара Загора, с посочен по- горе адрес, да заплати на Държавата по сметка на Окръжен съд- Стара Загора държавна такса в размер на … лв./…стотинки/.

Решението не подлежи на касационно обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.