срок на съхранение на граждански договори

Гост
срок на съхранение на граждански договори

здравейте,
може ли да ми кажете какъв е срока на съхранение на гражданските договори , сключени с лица работели през 2009г. във Фирмата. Съответно издадената служебна бележка и Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ.

Гост

Срока за документи за данъчно-осигурителен контрол съгласно, чл.38, ал.1 т.3. от ДОПК и чл.42, ал.1, т.3 от ЗСч е 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани. Съгласно чл. 171, ал.1 от ДОПК, публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

Коментар