Разпределяне на дивиденти

Публикувано от Анонимен on Пон., 04/02/2012 - 10:54

Здравейте за първи път трябва да разпределям дивиденти и ликвидационен дял в ООД и ако е възможно да ми кажете дали го правя правилно. От печалбата за 2011 г изваждам данък печалба и от тази сума си изваждам 10 % за фонд резервен и задълженията към доставчиците и държавата /ДДС за внасяне м 12,2011 г/ и получавам сумата която може да си разпределят съдружниците като дивиденти пропорционално на участието им в капитала/.Но единият съдружник иска да прехвърли дяловете си на другите съдружници и да напусне ООД то през м 04,2012 г. При напускане дружеството освен дивидентите за 2011 г му дължи ликвидационен дял съразмерен на дела му в капитала и дивидент на база печалбата на дружеството към 31,03,2012 г изчислен по горепосочения начин. След което върху получената сума начислявам 5 % данък който трябва да внеса през месеца следващ месеца на начисляване на дивидента и ликвидационния дял и след това до 30 април 2012 г да подам справката по чл 73. Много моля да ми кажете дали това е правилния начин за да не объркам нещата.
Благодаря предварително

Публикувано от Анонимен on Вт., 04/03/2012 - 12:16

Permalink

Предполагам, че съдружника е местно физическо лице.

ТЗ
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 137. (1) Общото събрание:
.
.
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

Следователно, дивидентите произтичат и са свързани с финансовия резултат - печалбата, отразена в годишния финансов отчет. Няма как да разпределяте дивидент на база на печалбата на дружеството към 31,03,2012 г, защото той се разпределя при изтичане на финансовата година и след приемане на годишен отчет и баланс (за това лицето ще получи ликвидационен дял).

Съгласно чл. 73, ал 3 доходите от дивиденти се включват в справката за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на сумите - в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял. А самата справка се подава в срок до 30 април на следващата година на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода. Тоест няма как след като вие сега през 2012 г приемате годишния отчет и баланса и взимате решение за разпределяне на дивидент, да подавате справка по чл.73 през 2012 г, срока за нея е до 30 април 2013 г. (защото независимо, че се разпределя печалба за 2011 г, дохода е придобит през 2012 г).

При прекратяване на участието на съдружник в дружеството имуществените последици между него и дружеството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването (чл.125, ал.3 от ТЗ).

Съгласно чл. 38, ал.4 от ЗДДФЛ окончателният данък за доходите от ликвидационни дялове се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията. Тоест данъкът се определя не върху брутната сума на дела, а върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела.

Коментар

Този въпрос е за тестване дали сте човек и да предотвратите автоматизирано изпращане на спам.

Напишете първата буква от българската азбука (главна)