Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 116/2005 на Комисията от 26 януари 2005 година относно обработката на възстановяването на ДДС на лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени

Официален вестник n° L 024 , 27/01/2005 стр. 0006 - 0007
Официален вестник n° L 275 , 06/10/2006 стр. 0092 - 0093

20050126

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 116/2005 на Комисията

от 26 януари 2005 година

относно обработката на възстановяването на ДДС на лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени от данъци по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета, относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003на Съвета от 15 юли 2003 г. относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (БНД регламент) [1], и по-специално член 5, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1) Член 2, параграф 7 от Решение 2000/597/EО, Евратом на Съвета от 29 септември 2000 г. относно системата на собствените ресурси на Общностите [2] брутният национален продукт по пазарни цени (БНП) трябва да се разглежда като равен на брутния национален доход по пазарни цени (БНД), както е предвидено от Комисията при прилагането на Европейската система за сметките (ESA). ESA от 1995 г. (ESA 95), която замества две предишни системи, съответно от 1970 г. и 1979 г., бе създадена с Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система на националните и регионалните сметки на Общността [3], както и бе установено в приложението към него. БНД, както е използван в ESA 95, замести БНП като критерий за целите на собствените ресурси от бюджетната 2002 година.

(2) Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета установява процедурите за изпращане на данните на БНД от държавите-членки, процедурите и проверките върху изчисляването на БНД, както и с този регламент се създава Комитетът по БНД.

(3) ESA 95 не специфицира изрично обработването на изплащането на ДДС за лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени от данъци.

(4) По смисъла на определението на брутния национален доход по пазарни цени (БНД), съгласно член 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, е необходимо да се уточни обработването на възстановяването на ДДС на лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени от данъци.

(5) Шестата директива 77/388/EИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизирането на законодателството на държавите-членки в областта на данъците върху оборота — Обща система на данъка върху добавената стойност: унифицирана данъчна основа [4], са дефинирани понятията "данъчно задължени лица," лица, които не са данъчно задължени "и" дейности, освободени от данъци.

(6) По смисъла на прилагането на Директива 89/130/EИО, Евратом на Съвета от 13 февруари 1989 г. относно хармонизирането на формирането на брутния национален продукт по пазарни цени [5], Решение 1999/622/EО, Евратом на Комисията от 8 септември 1999 г. [6] изяснява обработването на възстановяването на ДДС за единици, които не са данъчно облагаеми, както и за единици, които са данъчно облагаеми, във връзка с техните дейности, които са данъчно освободени. Подобно изясняване следва да бъде предвидено и по отношение на БНД.

(7) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета по БНД,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1. При изготвянето на агрегатите на националните отчети по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 изплащането на ДДС, което се извършва при покупки, направени от лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните данъчно освободени дейности, се третира в ESA 95 като други текущи трансфери (D7) или капиталови трансфери (D9), а не по начин, ако се счита като приспадане на ДДС.

2. По смисъла на параграф 1 понятието "данъчно задължено лице" има значението, което му е дадено в член 4 от Шестата директива 77/388/EИО, Евратом, както и под категорията "дейности, освободени от данъци" се разбират дейностите, изброени в член 13 от посочената директива.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 януари 2005 година.

За Комисията

Joaquín Almunia

Член на Комисията

[1] ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1.

[2] ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.

[3] ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент 1267/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 180, 18.7.2003 г., стр. 1).

[4] ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/66/EО (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35).

[5] ОВ L 49, 21.2.1989 г., стр. 26. Директива, последно изменена с Директива 1882/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

[6] ОВ L 245, 17.9.1999 г., стр. 51.

--------------------------------------------------