РЕГЛАМЕНТИ

Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност

Текст от значение за ЕИП и Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално членове 42 и 308 от него,
като взеха предвид предложението на Комисията, представено след консултации със социалните партньори и Административната комисия за социална сигурност на работниците мигранти ,
като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет ,
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора ,
като имат предвид, че:

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

Официален вестник n° L 077 , 23/03/2011 стр. 0001 - 0022

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета

от 15 март 2011 година

за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(преработена версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [1], и по-специално член 397 от нея,

Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

Официален вестник n° L 268 , 12/10/2010 стр. 0001 - 0018

Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета

от 7 октомври 2010 година

относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

(преработена версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 година относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)

Официален вестник n° L 206 , 08/08/2009 стр. 0001 - 0008

Регламент (ЕО) № 723/2009 на Съвета

от 25 юни 2009 година

относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 171 и член 172, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

Регламент (EО) № 1777/2005 на Съвета от 17 октомври 2005 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/EИО относно общата система на данъка върху добавената стойност

Официален вестник n° L 288 , 29/10/2005 стр. 0001 - 0009
Официален вестник n° L 173 , 27/06/2006 стр. 0093 - 0101

отменен с приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011

Регламент (EО) № 1777/2005 на Съвета

от 17 октомври 2005 година

за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/EИО относно общата система на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 116/2005 на Комисията от 26 януари 2005 година относно обработката на възстановяването на ДДС на лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени

Официален вестник n° L 024 , 27/01/2005 стр. 0006 - 0007
Официален вестник n° L 275 , 06/10/2006 стр. 0092 - 0093

20050126

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 116/2005 на Комисията

от 26 януари 2005 година

относно обработката на възстановяването на ДДС на лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени от данъци по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета, относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени