РЕГЛАМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност accountantbg Пет., 04/15/2011 - 09:04

Официален вестник n° L 077 , 23/03/2011 стр. 0001 - 0022

Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета

от 15 март 2011 година

за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(преработена версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [1], и по-специално член 397 от нея,

Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност accountantbg Пет., 04/15/2011 - 09:04

Официален вестник n° L 268 , 12/10/2010 стр. 0001 - 0018

Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета

от 7 октомври 2010 година

относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност

(преработена версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 113 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент [1],

Регламент (EО) № 1777/2005 на Съвета от 17 октомври 2005 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/EИО относно общата система на данъка върху добавената стойност accountantbg Пет., 04/15/2011 - 09:04

Официален вестник n° L 288 , 29/10/2005 стр. 0001 - 0009
Официален вестник n° L 173 , 27/06/2006 стр. 0093 - 0101

отменен с приемането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011

Регламент (EО) № 1777/2005 на Съвета

от 17 октомври 2005 година

за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/EИО относно общата система на данъка върху добавената стойност

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 116/2005 на Комисията от 26 януари 2005 година относно обработката на възстановяването на ДДС на лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени accountantbg Пет., 04/15/2011 - 09:04

Официален вестник n° L 024 , 27/01/2005 стр. 0006 - 0007
Официален вестник n° L 275 , 06/10/2006 стр. 0092 - 0093

20050126

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 116/2005 на Комисията

от 26 януари 2005 година

относно обработката на възстановяването на ДДС на лица, които не са данъчно задължени, както и за лица, които са данъчно задължени, във връзка с техните дейности, които са освободени от данъци по смисъла на Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета, относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени