НАРЕДБИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА accountantbg Вт., 12/29/2016 - 16:00

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2017 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 460 лв. и на минималната часова работна заплата 2,77 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Преходни и Заключителни разпоредби

УКАЗ № 157 ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, ПРИЕТ ОТ XLII НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 18 ЮНИ 2014 Г. accountantbg Пон., 06/30/2014 - 21:42

На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет от XLII Народно събрание на 18 юни 2014 г.

Издаден в София на 30 юни 2014 г.

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет от Народното събрание на 18 юни 2014 г.

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 30 ЮНИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ ВЕДОМОСТИ НА ПРЕКРАТЕНИ ОСИГУРИТЕЛИ БЕЗ ПРАВОПРИЕМНИК accountantbg Ср., 06/27/2012 - 17:45

В сила от 01.07.2005 г.
Издадена от Националния осигурителен институт
Обн. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 4 Май 2012г.

Раздел I.
Общи положения

Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност accountantbg Ср., 02/15/2012 - 09:19

Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г.
за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност

Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност accountantbg Вт., 06/14/2011 - 09:31

В сила от 01.07.2011 г.
Издадена от Националния осигурителен институт
Обн. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Инструкцията регламентира условията и реда за работата и отчетността с бланката "Болничен лист за временна неработоспособност" НОИ.МЗ № 606.

Чл. 2. Бланката "Болничен лист за временна неработоспособност" е носител на медицинска, трудовоправна и статистическа информация и е оформена в две части:

1. медицинска част;

2. списък на причините за временна неработоспособност (приложение № 1).

УКАЗ № 84 accountantbg Пет., 04/29/2011 - 12:52

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, приет от ХLI Народно събрание на 14 април 2011 г.
Издаден в София на 26 април 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка accountantbg Вт., 04/05/2011 - 16:02

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИТА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДОСТЪП ИЛИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г.
Обн. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2013г.

Раздел I.
Общи положения

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" accountantbg Съб., 02/26/2011 - 11:05

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ"

В сила от 01.01.2006 г.
Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г.

НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА accountantbg Пет., 02/11/2011 - 12:03

НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

В сила от 01.01.2002 г.
Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г.
Обн. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО Анонимен Вт., 12/21/2010 - 13:09

риета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.
Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 1987г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 1990г., отм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.

Отменена с Параграф единствен на заключителната разпоредба на Постановление № 10 от 20 януари 2011 г. за приемане на Наредба за безплатното работно и униформено облекло - ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Предприятията - производители на работно и униформено облекло:

1. организират производството на работни и униформени облекла по утвърдената им номенклатура;